Mokymo programos
Anglų filologija Priima 2011 metais
Valstybinis kodas: 612Q30006
Kodas pagal ISCED: 51122
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Humanitarinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 4 m.
Neakivaizdinė: 5,5 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Anglų filologijos studijų programa skirta rengti filologus, išmanančius anglų ir kitų germanų kalbų dėsningumus, struktūrą ir funkcijas, anglų kalba sukurtos literatūros bruožus; gebančius analizuoti anglų kalbos ir literatūros reiškinius įvairiais aspektais, kurti įvairių tipų tekstus žodžiu ir raštu, savarankiškai atlikti filologinius tyrimus ir laisvai bendrauti įvairiose komunikacinėse situacijose raštu ir žodžiu.
Stojantysis turi turėti vidurinį išsilavinimą ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji anglų filologijos bakalaurai studijuoja bendrojo lavinimo dalykus: kultūros istoriją, informacijos valdymą ir kt.; anglų filologijos krypties dalykus: kalbotyros įvadą, visuotinę literatūrą, vertimo teorijos pagrindus, dabartinę anglų kalbą (leksiką, fonetiką, gramatiką, leksikologiją, stilistiką), teksto analizę, anglų literatūros istoriją ir kt.
Studentai, pasirinkę gretutines vertimo studijas, mokosi specializuoto teksto vertimo, grožinio teksto vertimo ir automatizuoto vertimo modulius.
Praktinės studijos vyksta 2 etapais: paskaitos ir vertimo praktika (darbas švietimo ir kultūros įstaigose, įmonėse, vertimų biuruose, leidyklose ir kt.). Praktinių studijų trukmė - 400 val.
Studijų programa baigiama baigiamuoju bakalauro darbu. Baigusiajam suteikiamas anglų filologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis. Gretutinė vertimo kvalifikacija suteikiama baigus vertimo modulį ir atlikus vertimo praktiką.
Baigus anglų filologijos studijų programą studijas galima tęsti kalbotyros, literatūrologijos, vertimo ir kt. humanitarinių ir socialinių mokslų srities gilinamosiose ir plečiamosiose magistrantūros programose.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Anglų filologijos, vertėjo bakalauro kvalifikacija reikalinga norint dirbti vertėjais, referentais, spaudos atstovais, užsienio ar Lietuvos įmonių importo/eksporto atstovais, tarptautinių įstaigų darbuotojais, korektoriais. Įgiję pedagogo kvalifikaciją, gali dirbti bendrojo lavinimo mokyklose anglų kalbos mokytojais.
Asmuo, įgijęs anglų filologijos bakalauro kvalifikaciją, turi:
- gebėti laisvai žodžiu ir raštu bendrauti anglų kalba įvairiose komunikacinėse situacijose; nagrinėti, lyginti ir apibendrinti skirtingų germanų kalbų raidos ypatumus, anglų kalbos istorinius periodus kalbos ypatumų aspektu; analizuoti, interpretuoti ir versti įvairaus stiliaus ir žanro tekstus; kūrybiškai taikyti žinias apie svarbiausias anglų kalbos sistemos ypatumus klausant, skaitant ir kuriant tekstus anglų kalba; savarankiškai atlikti filologinius tyrimus; bendrauti raštu ir žodžiu.
- žinoti anglų ir kitų germanų kalbų kilmę, raidą, istorijos periodus; visuotinės ir anglų kalba sukurtos literatūros raidos ypatumus; anglų kalbos fonetikos ir fonologijos, morfologijos, sintaksės, leksikologijos ir stiliaus ypatumus; žodynų ir tekstynų sudarymo principus; mokslinio darbo rengimo principus; šalių, kuriose kalbama angliškai, kultūros, tradicijų, politinio ir ekonominio gyvenimo ypatumus;
- mokėti dirbti atsakingai, savarankiškai, planuoti, organizuoti ir vertinti savo darbą, efektyviai bendrauti su kolegomis ir klientais; įgytus gebėjimus ir žinias taikyti praktinėje profesinėje filologinėje veikloje.
Asmuo, įgijęs gretutinę vertimo kvalifikaciją turi gebėti versti specialiuosius, meninius ir publicistinio pobūdžio tekstus, redaguoti tekstą, žinoti šiuolaikines vertimo teorijas, jų kryptis, vertimo rūšis ir formas, vertimo ekvivalentiškumo lygmenis, specialiųjų ir meninių tekstų leksines frazeologines ir morfologines sintaksines ypatybes.
Anglų filologijos bakalauro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal anglų filologijos studijų programą.
Norintiems siekti anglų filologijos bakalauro kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti anglų kalbos specialistais nėra pripažįstama.
Įgiję anglų filologijos bakalauro kvalifikaciją asmenys gali dirbti kultūros ir švietimo institucijose ir kitose srityse, kur reikalingas anglų kalbos mokėjimas, ją vartojančių šalių ekonominio, politinio ir kultūrinio gyvenimo žinojimas bei humanitarinis filologinis išsilavinimas (verslo ir kt. įmonėse, kelionių agentūrose), vertėjais, referentais, spaudos atstovais, užsienio ar Lietuvos įmonių importo/eksporto atstovais, tarptautinių įstaigų darbuotojais, korektoriais). Įgiję gretutinę vertimo kvalifikaciją, gali dirbti vertimų biuruose, redakcijose, leidyklose.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju