Mokymo programos
Anglų ir rusų kalbos
Valstybinis kodas: 61204H111
Kodas pagal ISCED: 51114
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Humanitarinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 5 m.
Vakarinė: 5 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti filologus, anglų ir rusų kalbų mokytojus, gebančius laisvai bendrauti angliškai ir rusiškai, gerai išmanančius šių kalbų dėsningumus, struktūrą ir funkcijas, susipažinusius su anglų ir rusų kalbomis sukurta literatūra, įsisavinusius pedagoginio darbo principus ir teorijas, turinčius pradinių anglų ir rusų kalbų mokymo įgūdžius.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji anglų ir rusų filologijos bakalaurai studijuoja bendrauniversitetinius dalykus: kultūros istoriją, informacijos valdymą, filosofijos pagrindus; studijų pagrindų dalykus: kalbotyros įvadą, visuotinę literatūrą, vertimo teorijos pagrindus ir kt.; specialybinius dalykus: dabartinę rusų kalbą (leksiką, fonetiką, morfologiją, leksikologiją, sintaksę, rusų literatūros istoriją nuo seniausių laikų iki šių dienų.
Atliekama pedagoginė praktika. Praktinių studijų trukmė – 6 savaitės. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami anglų ir rusų pamokų organizavimo ir vedimo, bendravimo su mokiniais ir kiti gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju bakalauro diplominiu darbu. Baigusiajam suteikiamas filologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir mokytojo profesinė kvalifikacija.
Baigus anglų ir rusų kalbų studijų programą, studijas galima tęsti humanitarinių ir socialinių mokslų srities magistrantūros studijų programose.
Anglų ir rusų kalbų studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą ir siekiantiems tapti filologais, anglų ir rusų kalbų mokytojais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Filologo, anglų ir rusų kalbų mokytojo kvalifikacija reikalinga norint dirbti anglų ir rusų kalbų filologo, mokytojo darbą.
Asmuo, įgijęs filologo, anglų ir rusų kalbų mokytojo kvalifikaciją, turi:
- gebėti laisvai žodžiu ir raštu bendrauti anglų ir rusų kalbomis, analizuoti anglų ir rusų kalbų ir literatūros reiškinius įvairiais aspektais, suvokti dviejų skirtingų kultūrų politinius, ekonominius, socialinius reiškinius, kurti įvairių tipų tekstus žodžiu ir raštu, matyti ir formuluoti problemą, ją spręsti pasitelkiant mokslo patirtį ir savarankiškai atliekant filologinius tyrimus, taikant įvairių ugdymo(si) modelius ir technologijas, modernius užsienio kalbų mokymo metodus, dėstyti anglų ir rusų kalbas bendrojo lavinimo mokyklose;
- žinoti anglų ir rusų kalbų kilmės ir raidos pagrindinius bruožus, visuotinės, anglų ir rusų literatūrų raidos ypatumus, anglų ir rusų kalbų fonetikos ir fonologijos, morfologijos, leksikologijos, sintaksės bei stilistikos ypatumus, žodynų ir tekstynų sudarymo principus, vertimo teorijos aspektus, vertimo rūšis ir metodikas; anglų ir rusų kalbų struktūrų panašumus ir skirtumus, šalių, kuriose kalbama angliškai ir rusiškai, kultūrą, tradicijas, politinį ir ekonominį kontekstą, pagrindinio ir vidurinio ugdymo tikslus, turinį, esmines pagrindinio ir vidurinio ugdymo, švietimo bei mokslo tendencijas ir vertybes, modernius užsienio kalbų mokymo metodus; psichologijos pagrindus;
- mokėti atsakingai ir savarankiškai organizuoti savo darbą, sklandžiai, nuosekliai ir aiškiai reikšti savo mintis gimtąja ir užsienio kalba, kritiškai ir konstruktyviai mąstyti, spręsti problemas, būti mandagiu, komunikabiliu, tolerantišku, mokėti išlaikyti savitvardą ir efektyviai valdyti konfliktus
Filologo, anglų ir rusų kalbų mokytojo kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal anglų ir rusų kalbų studijų programą.
Norintiems siekti filologo, anglų ir rusų kalbų mokytojo kvalifikacijos, reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti filologais, anglų ir rusų kalbos mokytojais nėra pripažįstami.
Įgiję filologo, anglų ir rusų kalbų mokytojo kvalifikaciją, asmenys gali dirbti kultūros, švietimo, leidybos, žiniasklaidos institucijose ir kitose srityse, kur reikalingas anglų ir rusų kalbų mokėjimas bei humanitarinis išsilavinimas, taip pat anglų ir rusų kalbų mokytojais bendrojo lavinimo mokyklose, vertėjais, referentais, spaudos atstovais, užsienio ar Lietuvos įmonių importo ir eksporto atstovais, tarptautinių įstaigų darbuotojais, korektoriais.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju