Mokymo programos
Lenkų filologija Priima 2011 metais
Valstybinis kodas: 612X13010
Kodas pagal ISCED: 51114
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Humanitarinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 4 m.
Neakivaizdinė: 5,5 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti filologijos bakalaurus ir lenkų kalbos mokytojus, gebančius dirbti su įvairaus amžiaus mokiniais bendrojo lavinimo mokyklose.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Studijų programą sudaro: bendrojo lavinimo dalykai: filosofija, ugdymo filosofija, ekonomika, specialybės kalbos kultūra, užsienio kalba; studijų pagrindų dalykai: lenkų literatūros istorija, lenkų kalba (fonetika, leksikologija, morfologija, žodžių daryba, sintaksė), lenkų kalbos kultūra, kalbotyros įvadas, istorinės gramatikos pradmenys, lenkų kalbos istorija, literatūros mokslo įvadas, literatūros teorija, Lenkijos istorija; specialiojo lavinimo dalykai: krašto pažinimas, mokslinio darbo pagrindai, rusų kalba, antikinė literatūra ir kultūra, visuotinės literatūros klasika, lenkų kalbos didaktika, slavų kalbų raida, teksto lingvistikos pagrindai, vertimo pagrindai. Į šių dalykų grupę įeina ir pedagogikos bei psichologijos dalykai, lenkų kalbos ir literatūros kursiniai darbai, filologijos bakalauro baigiamasis darbas.
Praktinės studijos vyksta dviem etapais: auditorinis darbas universitete ir pedagoginė bei mokomoji praktikos. Praktikų metu (20 savaičių) tvirtinami ir tobulinami darbo su vaikais, lenkų kalbos didaktikos bei organizacinio darbo gebėjimai.
Studijų programa yra baigiama pedagoginiu studijų baigiamuoju darbu, lenkų kalbos ir jos didaktikos bei lenkų literatūros ir jos didaktikos baigiamaisiais egzaminais arba bakalauro darbo gynimu. Baigusiajam suteikiamas filologijos bakalauro laipsnis ir mokytojo profesinė kvalifikacija.
Baigus studijų programą, studijas galima tęsti humanitarinių ir socialinių mokslų srities magistrantūros studijų programose.
Lenkų filologijos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems tapti lenkų kalbos mokytojais.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Filologijos bakalauro laipsnis ir mokytojo kvalifikacija reikalinga norint dirbti lenkų kalbos mokytojo arba dėstytojo darbą.
Asmuo, įgijęs filologijos bakalauro laipsnį ir mokytojo kvalifikaciją, turi:
- gebėti mokyti įvairaus amžiaus žmones lenkų kalbos dalykų (gramatikos, stilistikos, literatūros istorijos, grožinio teksto interpretacijos, kalbos kultūros), lenkų (negimtosios) kalbos, organizuoti papildomo ugdymo veiklą, vesti dramos ir kitokius būrelius ugdymo centruose, mokyklose, ugdyti vaikų kalbos kultūros įgūdžius, lavinti kūrybinius jų gebėjimus, organizuoti konkursus;
- žinoti įvairius lenkų kalbos didaktikos tradicinius bei moderniuosius metodus ir strategijas, popamokinės veiklos organizavimo principus;
- mokėti atsakingai ir savarankiškai organizuoti savo darbą, nuosekliai ir aiškiai reikšti savo mintis, būti mandagiu, komunikabiliu, tolerantišku, mokėti išlaikyti savitvardą ir efektyviai valdyti konfliktus.
Filologijos bakalauro laipsnį ir mokytojo kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal lenkų filologijos studijų programą.
Norintiems siekti filologijos bakalauro laipsnio ir mokytojo kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti lenkų kalbos mokytoju nėra pripažįstami.
Įgiję filologijos bakalauro laipsnį ir mokytojo kvalifikaciją asmenys gali dirbti lenkų kalbos mokytoju bendrojo lavinimo, profesinėse mokyklose, mokymo centruose, papildomo ugdymo įstaigose.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju