Mokymo programos
Ekonomika Priima 2011 metais
Valstybinis kodas: 612L10003
Kodas pagal ISCED: 51134
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 4 m.
Neakivaizdinė: 6 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti bakalaurus, turinčius naujausių ekonomikos mokslo žinių, gebančius taikyti ekonomikos modelius bei analitinius metodus pasauliniu, Europos Sąjungos, šalies ir įmonės funkcijų - apskaitos, finansų, marketingo, tarptautinės prekybos, kokybės ir personalo - valdymo lygiais, nustatyti rinkos parametrus, ją segmentuoti, nustatyti tikslines rinkas bei dirbti analitinio-tiriamojo, organizacinio ar kūrybinio pobūdžio ekonominį darbą įmonėse ir organizacijose.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji ekonomikos bakalaurai studijuoja bendrojo lavinimo dalykus: filosofiją, psichologiją, kalbas; studijų pagrindų dalykus: matematiką, informacinių technologijų pagrindus, ekonomiką, ekonominę statistiką, teisę, vadybą, marketingą, apskaitos ir finansų pagrindus; bei specialaus lavinimo dalykus: pramonės organizaciją, valstybės finansus, visuotinės kokybės ekonomiką, tarptautinius ekonominius santykius, elektroninį verslą, ekonominę analizę, ekonomikos planavimąs, ir kt. dalykus, priklausomai nuo pasirenkamos specializacijos:
1. Apskaitos (apskaitos organizavimą, tarptautinę, buhalterinę apskaitą, mokesčius ir apmokestinimą).
2. Finansų (finansų rinkos, finansinių paslaugų infrastruktūrą, veiklos finansavimo modelius, finansinių atsiskaitymų sistemą).
3. Marketingo (paslaugų ir prekybos marketingą, rinkos analizę, ryšius su visuomene).
4. Tarptautinės ekonomikos ir prekybos (tarptautinę logistiką, tarptautinį verslą ir mokesčius, tarptautinius atsiskaitymus, tarptautinės ekonomikos modelius).
5. Verslo ekonomikos (įmonių organizavimą ir riziką, struktūrinių padalinių ekonomiką, inovacijų ekonomiką, verslo kūrimo ekonomiką).
Iš viso studijuojami 38 dalykai.
Studijų metu atliekama praktika gamybinėse įmonėse ir organizacijose. Jos metu susipažįstama su organizacijos (įmonės) istorija, organizacine struktūra, veiklos specifika, technologija, valdymo, gamybos ir darbo organizavimu, analizuojami gamybiniai, ekonominiai ir finansiniai rezultatai, inovaciniai procesai, darbuotojų motyvacijos sistemos ir jų efektyvumas, organizacinių-techninių priemonių efektyvumas, studijuojama ir perimama atskirų organizacijos padalinių ir specialistų patirtis, atliekami kiti praktikos programoje bei individualioje užduotyje nurodyti darbai, įtvirtinami ir tobulinami mokslinio darbo įgūdžiai, praktiškai patikrinami bakalauro baigiamojo darbo eksperimentiniai rezultatai. Bendra praktikos trukmė - 10 savaičių.
Studijų programa baigiama baigiamuoju bakalauro darbu. Baigusiajam suteikiamas ekonomikos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus Ekonomikos studijų programą, studijas galima tęsti ekonomikos ar vadybos ir verslo administravimo studijų krypties gilinamojo tipo magistrantūros studijų programose.
Ekonomika studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems įgyti ekonomikos bakalauro kvalifikacinį laipsnį.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Ekonomikos bakalauro kvalifikacinis laipsnis reikalingas norint dirbti analitinio-tiriamojo, organizacinio ar kūrybinio pobūdžio ekonominį darbą įmonėse ir organizacijose.
Asmuo, įgijęs ekonomikos bakalauro kvalifikacinį laipsnį:

funkcinės kompetencijos -

 • gebės identifikuoti ir apskaičiuoti alternatyvius ekonominių sprendimų kaštus;
 • gebės atpažinti stimulus ir neatitikimus konkrečiame ekonominiame kontekste; taikyti pusiausvyros, disbalanso ir stabilumo koncepsijas;
 • gebės taikyti strateginį mąstymą, galimybių ir pasekmių vertinimo pagrindu; įvertinti lūkesčius ir netikėtumus planuojant ekonominius veiksmus;
 • gebės taikyti ribinę analizę bei sisteminį ir dinaminį požiūrį ekonominių sprendimų priėmime;

pažintinės kompetencijos -
 • gebės panaudoti ekonomikos teorijas, identifikuojant sudėtingų sistemų esminius bruožus;
 • gebės naudoti analizę, dedukciją ir indukciją;
 • gebės rinkti kiekybinius ir kokybinius duomenis, juos apdoroti ir informatyviai pateikti;
 • gebės identifikuoti ir apsibrėžti tyrimo ribas, įvertinant platesnį socialinį ir politinį kontekstą;

bendrosios kompetencijos -
 • turės analitinio mąstymo, problemų sprendimo gebėjimų, savarankiškumo, gebėjimo susikoncentruoti, bendravimo ir darbo grupėje gebėjimų, mokymosi mokytis gebėjimo;
 • gebės bendrauti ir bendradarbiauti su atitinkamos profesinės srities specialistais; kritiškai vertinti savo darbo rezultatus;
 • turės bendrųjų kompetencijų, leidžiančių prisitaikyti prie nuolatinių pokyčių profesinės veiklos srityje ir veiklos turinio kaitos; gebėjimo nusistatyti mokymosi poreikius ir savarankiškai mokytis, siekiant tobulinti profesinę kvalifikaciją.

Ekonomikos bakalauro kvalifikacinį laipsnį galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal ekonomikos krypties studijų programas.
Norintiems siekti ekonomikos bakalauro kvalifikacinio laipsnio, reikia vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti ekonomikos srityje nėra pripažįstami.
Įgiję ekonomikos bakalauro kvalifikacinį laipsnį, asmenys gali dirbti analitinio-tiriamojo, organizacinio ar kūrybinio pobūdžio ekonominį darbą įmonėse ir organizacijose.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju