Mokymo programos
Ekonomika Priima 2011 metais
Valstybinis kodas: 612L10006
Kodas pagal ISCED: 51131
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 4 m.
Neakivaizdinė: 5,5 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Ekonomikos studijų programa skirta rengti ekonomistus, išmanančius mikroekonominius ir makroekonominius reiškinius, jų analizę, valdymą ir planavimą, ekonominių reiškinių tarpusavio ryšius, ekonominės sistemos mikrolygiu ir makrolygiu funkcionavimo principus.
Stojantysis turi turėti vidurinį išsilavinimą arba būti įgijęs profesinį bakalaurą ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji ekonomistai studijuoja bendrojo lavinimo dalykus: specialybės užsienio kalbą, informacines technologijas, ergonomiką, informacijos valdymą, tikimybių teoriją ir matematinę statistiką, filosofijos pagrindus, specialybės kalbos kultūrą, studijų pagrindų dalykus: tiesinę algebrą ir matematinę analizę, sociologiją, statistiką, ekonomikos studijų įvadą, mikroekonomiką, makroekonomiką, vadybą, teisę, verslo teisę, profesinės psichologijos pagrindus, apskaitos pagrindus, finansinę apskaitą, ekonometriją, finansų pagrindus, Europos Sąjungos bendrąją rinką, tarptautinę ekonomiką, ekonominės minties istoriją, pinigus ir bankus, valdymo apskaitą, marketingą, finansų analizę, valstybės finansus, investicijų ekonomiką, ekonominę statistiką, regionų ekonomiką ir specialiuosius (profesinius) dalykus, priklausomai nuo pasirenkamos studijų šakos:
1. Finansai ir bankininkystė (finansų rinkos ir institucijos, įmonės finansų valdymas, valstybės mokesčiai ir apmokestinimas, finansų rizikos valdymas, bankų veiklos analizė),
2. Ekonominė analizė ir planavimas (įmonės ekonomika, kainodara, planavimas ir ekonominė analizė, valstybinis ekonomikos reguliavimas, darbo ekonomika, projektų rengimas),
3. Tarptautinė ekonomika (tarptautinės prekybos teoriniai pagrindai ir politika, mokėjimų balansas, tarptautinė valiutų sistema, prekių judėjimas ir darbo jėgos migracija, pasaulinė kapitalo rinka, nacionalinių ekonomikų sąveikos tarptautinis koordinavimas).
Studijų programos pabaigoje rengiamas baigiamasis bakalauro darbas. Baigusiajam suteikiamas ekonomikos bakalauro laipsnis.
Baigus ekonomikos studijų programą studijas galima tęsti ekonomikos ir kitų socialinių mokslų magistrantūros programose.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Ekonomikos bakalauro kvalifikacija reikalinga norint dirbti ekonomisto darbą.
Asmuo, įgijęs ekonomikos bakalauro kvalifikaciją, turi:
- žinoti ekonomikos ir finansų sąvokas, klasikines ir naujausias ekonomikos ir finansų teorijas, pagrindines rinkos ekonomikos problemas ir alternatyvius jų sprendimo būdus, ekonominės ir finansinės informacijos šaltinius, ekonominių reiškinių tyrimo ir finansinės analizės metodologiją;
- gebėti ieškoti, kaupti bei sisteminti, analizuoti ekonominę informaciją, priimti ekonominius ir finansinius sprendimus bei juos pagrįsti, rengti pirminę veiklos dokumentaciją ir įmonės finansines ataskaitas, vykdyti piniginių srautų kontrolę, atlikti veiklos ir kaštų analizę, skaičiuoti ir analizuoti savikainą, vertinti įmonės finansinę situaciją ir perspektyvas, vertinti verslo riziką, teikti pasiūlymus finansinės būklės gerinimo klausimais, formuoti įmonės apskaitos politiką, planuoti bei vykdyti ekonominę, finansinę ir investicinę politiką, rengti ir administruoti finansinio kreditavimo sutartis, apskaičiuoti mokesčius, sudaryti biudžetą ir kt.
- mokėti dirbti atsakingai, kruopščiai, savarankiškai ir racionaliai, organizuoti savo ir pavaldinių darbą, konstruktyviai komunikuoti su kolegomis ir klientais.
Ekonomikos bakalauro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal ekonomikos studijų programą.
Norintiems siekti ekonomikos bakalauro kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą arba profesinio bakalauro kvalifikaciją.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti ekonomistu nėra pripažįstami.
Įgiję ekonomisto kvalifikaciją asmenys gali užimti finansininko, ekonomikos, finansų ir kapitalo rinkų analitiko, ekonomikos planavimo specialisto, ekonomikos eksperto, kainodaros specialisto, mokesčių specialisto, finansų vadybininko, finansų rizikos vertintojo, finansų skyriaus (padalinio), apskaitininko, finansų maklerio, lėšų paieškos specialisto, buhalterio, finansų konsultanto, banko tarnautojo ir kitas pareigybes arba tęsti studijas magistratūros studijų programose.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju