Mokymo programos
Aplinkos ir profesinė sauga Priima 2011 metais
Valstybinis kodas: 612H17005
Kodas pagal ISCED: 51185
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Technologijos mokslų studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 4 m.
Neakivaizdinė: 5,5 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Saugos studijų programa skirta rengti aplinkos ir profesinės saugos specialistus, suvokiančius gyvoje gamtoje vykstančių procesų mechanizmus, nuotekų ir dujinių išlakų valymą, buitinių ir pramoninių atliekų nukenksminimą bei gebančius taikyti prevencinius taršos mažinimo metodus.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji aplinkos inžinerijos bakalaurai studijuoja bendruosius universitetinius dalykus: profesinio bendravimo pagrindus, lietuvių kalbos kultūrą ir specialybės kalbą, filosofijos pagrindus, specialybės užsienio kalbą; specialybinius dalykus: matematiką, fiziką, chemiją, informacinės technologijas, kompiuterinę braižybą, mechaniką, elektrotechnikos ir elektronikos pagrindus, medžiagų mokslo įvadą, vadybos pagrindus, aplinkos parametrų analizę, ergonomiką, profesinę saugą ir sveikatą, aplinkos ekonomiką ir sociologiją, technologinių procesų saugumą, darbo teisę ES kontekste, vandens ir nuotekų valymo technologijas, aplinkosaugos auditą ir valdymą, fizikinę taršą ir apsaugą.
Praktinės studijos vyksta trimis etapais: vertinama esamas ir galimas aplinkosaugines situacijas, rizikos grėsmės mastus, poveikį aplinkai, šiuolaikines aplinkosauginių įrenginių inžinerines sistemas ir jų elementus. Praktinių studijų trukmė – 400 val. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami aplinkos taršos mažinimo būdų taikymo, kompiuterinių programų naudojimo ir kt. gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju - bakalauro diplominiu darbu. Baigusiajam suteikiamas aplinkos inžinerijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus aplinkos ir profesinės saugos studijų programą, studijas galima tęsti technologijos mokslų srities magistrantūros studijų programose.
Aplinkos ir profesinės saugos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems tapti aplinkos inžinerijos bakalaurais.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Aplinkos inžinerijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis reikalingas norint dirbti aplinkos inžinieriaus darbą.
Asmuo, įgijęs aplinkos inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį, turi:
gebėti įvertinti esamus ir prognozuoti galimus aplinkos (oro, vandens, grunto) kokybės parametrus, ūkinės veiklos poveikį aplinkai ir žmonėms, taikyti naujausias vandens, nuotekų, dujinių išlakų valymo, buitinių ir pramoninių atliekų nukenksminimo technologijas, priemones fizikinei taršai mažinti, projektuoti aplinkosaugos inžinerinius įrenginius, modeliuoti juose vykstančius procesus, konsultuoti ekstremalių situacijų ir gaisrinės saugos klausimais, naudotis aplinkos saugą reglamentuojančiais teisės aktais;žinoti apie gyvoje gamtoje vykstančių procesų mechanizmus, vandens, nuotekų ir dujinių išlakų valymą, įvairių atliekų nukenksminimą, prevencinių taršos mažinimo metodų taikymą, šiuolaikinę ūkio raidą, tarptautines ir nacionalines aplinkosaugos ir darniojo vystymosi problemas bei priežastis, administracinių gebėjimų evoliuciją, įvairių socialinių ir ekologinių problemų priežasčių paiešką, jų identifikavimą bei veiksmingą inžinerinių sprendimų taikymą;
- mokėti dirbti atsakingai, kruopščiai, savarankiškai ir greitai, organizuoti savo darbą, efektyviai bendrauti su kolegomis ir klientais.
Aplinkos inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal aplinkos ir profesinės saugos studijų programą.
Norintiems siekti aplinkos inžinerijos bakalauro kvalifikacinio laipsnio reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti aplinkos inžinieriumi nėra pripažįstami.
Įgiję aplinkos inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį asmenys gali dirbti aplinkos inžinieriais valstybės tarnybose, susijusiose su gyvenamosios aplinkos ir profesine sauga, įmonių aplinkosaugos tarnybose, atliekų tvarkymo, vandentvarkos, aplinkosaugos objektų projektavimo, verslo įmonėse.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju