Mokymo programos
Kraštovaizdžio architektūra Priima 2011 metais
Valstybinis kodas: 612K13001
Kodas pagal ISCED: 51158
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Technologijos mokslų studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 4 m.
Neakivaizdinė: 5 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Kraštovaizdžio architektūros studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą, meninius gebėjimus bei siekiantiems įgyti architektūros bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Studijų programos tikslas - rengti kraštovaizdžio architektūros bakalaurus, turinčius humanitarinių mokslų, meno, sociologijos, ekologijos, aplinkotvarkos technologijų, statybos techninių, aplinkosaugos ir aplinkotvarkos žinių, bei pastatų ar urbanistinių kompleksų kraštovaizdžio projektavimo ir teritorijų planavimo įgūdžių, gebančius parengti pastatų, jų grupių, urbanistinių kompleksų kraštovaizdžio dalies projektus, sudaryti teritorijų funkcinio zonavimo ir tvarkymo planus, dirbti projektavimo, planavimo, konsultacinį darbą.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines, t.t. meninių gebėjimų testavimo sąlygas.
Būsimieji kraštovaizdžio architektūros bakalaurai studijuoja bendrojo lavinimo dalykus: filosofiją, kalbas; studijų pagrindų dalykus: architektūrinę kompoziciją, kraštovaizdžio grafiką (piešimą, tapybą, spalvotyrą, braižybą), kompiuterinę grafiką, architektūrines konstrukcijas, architektūrinę kompoziciją, kraštovaizdžio architektūros istoriją ir teoriją; bei specialaus lavinimo dalykus: miesto kraštovaizdžio projektavimo pagrindus, architektūrinį kompiuterinį projektavimą, teritorijų planavimą, kraštovaizdžio kompoziciją, architektūrinio projekto ekonomiką ir vadybą, ir kt. dalykus.
Pagrindinės specializacijos: kraštovaizdio architektūra, kraštovaizdžio planavimas, kraštovaizdžio dizainas, kraštovaidžio paveldo vertybių renovacija.
Studijų metu atliekamos aplinkos tyrimų ( architektūrinio apmatavimo, piešimo), geodezijos ir topografijos, kultūros paveldo, dendrologijos ir priešdiplominė profesinė praktikos. Bendra praktikų trukmė 10 savaičių. Jų metu suteikiami darbo su įvairiais geodeziniais prietaisais, matavimo įranga ir orgtechnika praktiniai įgūdžiai reikalingi atliekant teritorijų ir juose esančių objektų detaliuosius planus, kraštovaizdio projektus, įskaitant abrisų sudarymą, bendro vaizdo fiksavimą, inventorizavimą, aprašymą, apmatavimo brėžinių sudarymą. Piešimo praktikos metu tobulinami piešimo įgūdžiai, erdvės suvokimas gamtoje, įsisavinama piešimo technika. Kultūros paveldo tyrimų praktikos metu suteikiama nuodugnių žinių apie archeologinių ir kultūrologinių tyrimų metodiką, ugdomi gebėjimai identifikuoti Lietuvos kraštovaizdyje išlikusį vertingą kultūros paveldą, nustatyti paveldo fizinės būklės ir kultūrinės vertės pokyčius. Priešdiplominės praktikos metu patikrinami svarbiausi praktiniai įgūdžiai, reikalingi kraštovaizdžio architektūros bakalauro kvalifikaciniam laipsniui gauti.
Studijų programa baigiama bakalauro darbu. Baigusiajam suteikiamas kraštovaizdžio architektūros bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus pagrindinių studijų programą, studijas galima tęsti meno srities architektūros krypties kraštovaizdžio architektūros studijų šakos bei socialinių mokslų srities teritorijų planavimo krypties gilinamojo tipo magistrantūros studijų programose Lietuvos universitetuose bei kraštovaizdžio architektūros studijų krypties magistrantūrose užsienio universitetuose .

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Kraštovaizdžio architektūros bakalauro kvalifikacinis laipsnis reikalingas norint dirbti projektavimo, planavimo, konsultacinį darbą rengiant kraštovaizdžio formavimo, parkų, architektūros ir urbanistikos projektus bei teritorijų planavimo bendruosius, specialiuosius ir detaliuosius planus.
Asmens, įgijusio kraštovaizdžio architektūros bakalauro kvalifikacinį laipsnį:

funkcinės kompetencijos -
? gebės rengti įvairios paskirties pastatų aplinkos, urbanistinių kompleksų bei kraštovaizdžio architektūros projektus, bendruosius, specialiuosius ir detaliuosius teritorijų planus;
? gebės žodžiu, raštu, grafine bei virtualia forma perteikti paveldosaugos, kraštovaizdžio projektavimo bei teritorijų planavimo atliktus darbus lietuvių kalba ir bent viena iš pagrindinių užsienio kalbų;
? gebės dirbti projektavimo ir planavimo įmonėse bei daugiaprofilinėse aplinkosaugos, aplinkotvarkos, archjtektūros, kraštovaizdžio architektūros grupėse;

pažintinės kompetencijos -
? gebės taikyti įgytas žinias, projektavimo ir planavimo įgūdžius kraštovaizdžio vertybių apskaitos, tvarkymo ir apsaugos darbuose;
? gebės projektuoti kraštovaizdį, įvairios paskirties pastatus ir urbanistinius kompleksus, planuoti teritorijas;
* gebės naudoti pagrindinius įstatymus, reglamentuojančius statybą ir projektavimą, statybos techninius reglamentus ir kitus teisės aktus, rengiant statybos teisinius sprendimus įvairių statinių grupėms;
? gebės naudotis informacijos paieška ir informacinėmis technologijomis;

bendrosios kompetencijos -
? turės analitinio mąstymo, problemų sprendimo gebėjimų, savarankiškumo, gebėjimo susikoncentruoti, bendravimo ir darbo grupėje gebėjimų, mokymosi mokytis gebėjimo;
? gebės bendrauti ir bendradarbiauti su atitinkamos profesinės srities specialistais; kritiškai vertinti savo darbo rezultatus;
? turės bendrųjų kompetencijų, leidžiančių prisitaikyti prie nuolatinių pokyčių profesinės veiklos srityje ir veiklos turinio kaitos; gebėjimo nusistatyti mokymosi poreikius ir savarankiškai mokytis, siekiant tobulinti profesinę kvalifikaciją.

Kraštovaizdžio architektūros bakalauro kvalifikacinį laipsnį galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal architektūros krypties kraštovaizdžio architektūros šakos studijų programas.
Kraštovaizdžio architektūros studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą ir meninius gebėjimus. Norintiems siekti kraštovaizdžio architektūros bakalauro kvalifikacinio laipsnio, reikia vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti kraštovaizdžio architektūros srityje nėra pripažįstami.
Įgiję kraštovaizdžio architektūros bakalauro kvalifikacinį laipsnį, asmenys gali dirbti projektavimo, planavimo, konsultacinį, vadybinį darbą rengiant šalies, regionų, valstybinių parkų, miestų ir kaimų kraštovaizdžio, architektūros ir urbanistikos projektus bei teritorijų planavimo bendruosius, specialiuosius ir detaliuosius planus. Turint praktinio darbo patirtį kraštovaizdžio architektai gali siekti Želdynų projektų vadovo atestato pagal LR AM nustatytą tvarką.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju

2012-03-26

kiek kainuoja sios studijos ?