Mokymo programos
Politikos sociologija Priima 2011 metais
Valstybinis kodas: 612L38001
Kodas pagal ISCED: 51114
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 4 m.
Neakivaizdinė: 5,5 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Programa skirta rengti sociologijos bakalaurus ir sociologijos bei politologijos dalyko mokytojus, gebančius dirbti su įvairaus amžiaus žmonėmis bendrojo lavinimo mokyklose, dirbti teisinį auklėjamąjį darbą, kabinetų ir centrų darbuotojais kolegijose ir universitetuose, valstybinėse institucijose bei privačiose įstaigose sociologinių tyrimų vykdytojais bei konsultantais, kurių darbuotojams reikalingas socialinių mokslų išsilavinimas
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Studijų programą sudaro: bendrojo lavinimo dalykai: specialybės kalbos kultūra, specialybės užsienio kalba, aplinkosauga, filosofija, ugdymo filosofija, politinė ekonomija; studijų pagrindų dalykai: socialinių mokslų studijų įvadas, politikos mokslai: genezė ir raida, sociologijos įvadas ir istorija, socialinė ir kultūros antropologija, socialinių mokslų kiekybinių ir kokybinių tyrimų metodologija ir metodika, socialinė organizacija, politinė ir švietimo sociologija, statistikos pagrindai, sociologinių tyrimų empirinių duomenų statistinė analizė, jaunimo sociologija, šiuolaikinės sociologijos teorijos, ekonominė sociologija, politikos teorija, socialinės politinės minties istorija, tarptautinių santykių sociologija, religijos sociologija ir kt.; specialiojo lavinimo dalykai: Lietuvos valstybingumo raida, teisės įvadas, lyginamoji politika; politologijos šakos dalykai: politinės institucijos, viešoji politika ir administravimas, Lietuvos politinė sistema, socialinė politika ir valdymas, politinė antropologija, politinė psichologija, politinis radikalizmas, politiniai viešieji ryšiai; teisės pagrindų šakos dalykai: konstitucinė ir administracinė teisės, vaikų teisių apsauga, darbo teisė, šeimos teisė, asmens teisių apsauga baudžiamajame procese, tarptautinė ir Europos Sąjungos teisė, intelektualinė teisė. Į specialiojo lavinimo dalykų bloką įeina ir pedagoginių studijų dalykai bei šių studijų baigiamasis darbas.
Praktinės studijos vyksta dviem etapais: darbas auditorijose ir kabinetuose universitete bei pedagoginės praktikos mokyklose ir centruose. Praktikų metu (20 savaičių) įtvirtinami ir tobulinami darbo su moksleiviais, didaktikos ir profesinių įgūdžių lavinimo, organizacinio darbo gebėjimai.
Studijų programa baigiama sociologijos bakalauro baigiamuoju darbu arba baigiamuoju egzaminu. Baigusiajam suteikiamas sociologijos bakalauro laipsnis ir mokytojo profesinė kvalifikacija.
Baigus šią programą studijas galima tęsti sociologijos ir kitų socialinių mokslų srities magistrantūroje.
Socialinių mokslų studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems tapti socialinių mokslų dalykų mokytojais.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Sociologijos bakalauro laipsnis ir mokytojo kvalifikacija reikalinga norint dirbti sociologijos ar politologijos bei pilietškumo pagrindų mokytojo darbą.
Asmuo, įgijęs sociologijos bakalauro laipsnį ir mokytojo kvalifikaciją, turi:
- gebėti mokyti įvairaus amžiaus žmones tautinę, kultūrinę, kultūrinę bei pilietinę savimonę lavinančių dalykų, organizuoti papildomo ugdymo veiklas, vesti politologijos ir sociologijos būrelius vaikų ugdymo centruose, mokyklose, ugdyti analitinį vaikų mąstymą, lavinti kūrybinius jų gebėjimus, organizuoti konferencijas, temines viktorinas, konkursus;
- žinoti sociologinių tyrimų atlikimo metodiką ir rezultatų interpretavimo principus, visuomenės vystymosi dėsningumus, šalies politines partijas ir jų skirtumus, ugdymo planų, programų rengimo, praktinio darbo organizavimo principus;
- mokėti atsakingai, savarankiškai ir greitai organizuoti savo darbą, analitiškai ir logiškai mąstyti, būti nešališku, mandagiu ir taktišku.
Sociologijos bakalauro laipsnį ir mokytojo kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal socialinių mokslų studijų programą.
Norintiems siekti sociologijos bakalauro laipsnio ir mokytojo kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti mokytoju nėra pripažįstami.
Įgiję sociologijos bakalauro laipsnį ir mokytojo kvalifikaciją asmenys gali dirbti bendrojo lavinimo, profesinėse mokyklose, gimnazijose, mokymo centruose, papildomo ugdymo įstaigose.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju