Mokymo programos
Socialinė Pedagogika
Valstybinis kodas: 61205S201
Kodas pagal ISCED: 51114
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 4 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Socialinės pedagogikos studijų programa skirta rengti socialinius pedagogus, išmanančius socialinės pedagogikos darbo principus, teorijas, metodus, gebančius padėti vaikams adaptuotis visuomenėje, socialinėje aplinkoje, švietimo ar globos įstaigose, racionaliai išnaudoti visas teikiamas galimybes lavintis, mokytis ir augti savarankiškais piliečiais.
Stojantysis turi turėti vidurinį išsilavinimą ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji socialiniai pedagogai studijuoja bendrauniversitetinius dalykus: filosofijos įvadą, mokslų filosofiją, kokybės vadybą ir verslą, informacines technologijas ir specialybinius dalykus: psichologiją, pedagogiką, sociologiją, specialąją pedagogiką ir psichologiją, socialines programas ir jų projektus, socialinių mokslų metodologiją ir metodus, socialinės apsaugos ir šeimos teisę, socialinę psichologiją ir pedagogiką, delinkventinę ir prevencinę pedagogiką, asocialaus elgesio psichologiją, šeimos pedagogiką ir psichologiją, psichologinį konsultavimą ir kt.
Praktinės studijos vyksta trimis etapais: pažintinė praktika, praktika bendrojo lavinimo ugdymo įstaigose, globos ir rūpybos ugdymo centruose. Praktika skirta pažinti organizaciją, tobulinti teorinėse paskaitose įgytas žinias, vertinti ugdytinio aplinką, nustatyti vaiko socialinius poreikius ir problemas; planuoti, organizuoti ir įgyvendinti pagalbos procesą, ugdytinių laisvalaikį. Praktinių studijų trukmė – 680 val.
Studijų programa baigiama baigiamuoju - bakalauro diplominiu darbu arba egzaminu. Baigusiajam suteikiamas socialinio darbo bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir socialinio pedagogo profesinė kvalifikacija.
Baigus socialinės pedagogikos studijų programą studijas galima tęsti socialinių mokslų srities magistrantūros studijų programose.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Socialinio pedagogo kvalifikacija reikalinga norint dirbti socialinio pedagogo darbą.
Asmuo, įgijęs socialinio pedagogo kvalifikaciją, turi:
- gebėti užmegzti ir plėtoti etiškus, teisėtus ir partneriškus santykius su vaikais, paaugliais, jaunuoliais, gebėti vertinti ir padėti spręsti įvairias problemas, dirbti su vaikais, priklausomais nuo alkoholio, narkotinių medžiagų, patiriančiais seksualinį ir fizinį išnaudojimą, smurtą, gebėti bendradarbiauti su klasių auklėtojais, kitais pedagogais, specialistais, sprendžiant vaikų socialines ir pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų, analizuoti socialines problemas, atpažinti asmens, šeimos ar grupės poreikius, numatyti, kokios pagalbos jiems reikia, planuoti ir organizuoti šios pagalbos teikimą, pasitelkiant kitas organizacijas, įvertinti rezultatus, perimti pažangią Lietuvos ir kitų šalių socialinės pedagogikos patirtį, bendradarbiauti su kitomis socialinės pagalbos įstaigomis, koordinuoti pagalbos teikimą, atlikti tyrimus, panaudojant tyrimų duomenis, tobulinti socialinės pedagogikos praktiką
- žinoti kaip stiprinti asmenų, šeimų, grupių bei bendruomenių sąveiką, įtraukiant juos į bendrą tikslų siekimą, išteklių paiešką ir plėtojimą, problemų mažinimą ir prevenciją, socialinės politikos, paslaugų plėtotės sprendimus, projektus, tenkinančius bazinius žmonių poreikius ir plėtojančius jų gebėjimus, išteklius, būtinus šiai plėtotei ir nutrūkusių socialinių ryšių atstatymui, būdus, padedančius siekti socialinio ir ekonominio teisingumo, inicijuojant socialines ar politines akcijas, kaip atlikti tyrimus ir vertinti socialinio darbo aspektus
- mokėti dirbti atsakingai, savarankiškai, planuoti, organizuoti ir vertinti savo darbą, efektyviai bendradarbiauti su kolegomis ir klientais
Socialinio pedagogo kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiose studijas pagal socialinės pedagogikos studijų programą.
Norintiems siekti socialinio pedagogo kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti socialiniu pedagogu nėra pripažįstami.
Įgiję socialinio pedagogo kvalifikaciją asmenys gali dirbti socialiniu pedagogu socialinės apsaugos sistemos įstaigose: savivaldybių globos ir rūpybos skyriuose, vaikų globos namuose, šeimos paramos centruose, švietimo sistemos įstaigose: bendrojo lavinimo mokyklose, kūdikių namuose, ankstyvosios reabilitacijos tarnybose, ikimokyklinio ugdymo, vaikų socialinio ugdymo įstaigose, visuomeninėse organizacijose. Socialiniai pedagogai dirba valstybinėse ir nevyriausybinėse organizacijose, administruoja, rengia ir vykdo įvairius nacionalinius ir tarptautinius projektus bei programas.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju