Mokymo programos
Socialinis darbas Priima 2011 metais
Valstybinis kodas: 612L50003
Kodas pagal ISCED: 51176
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 4 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Socialinio darbo pagrindinių studijų programos paskirtis sukurti mokymuisi palankią aplinką, kurioje studentai įgytų reikiamas žinias, lavintųsi įgūdžius bei ugdytųsi vertybes, reikalingas generalistinei socialinio darbo praktikai integruojant bendrauniversitetinius privalomus dalykus (A grupės), alternatyvius mokslo sričių įvadinius dalykus (B grupės), specialius lavinimo dalykus (C grupės) ir laisvai pasirenkamus (D grupės).
Socialinio darbo pagrindinių studijų programos tikslas yra remiantis liberaliąją studijų sistema parengti generalistinio socialinio darbo praktikus gebančius taikyti socialinio darbo žinias, vertybes ir įgūdžius socialinio darbo praktikoje dirbant su skirtingomis klientų grupėmis, įsipareigojant socialiniam teisingumui, žmogaus teisėms ir profesinei etikai.
Stojantysis turi turėti vidurinį išsilavinimą ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji socialiniai darbuotojai studijuoja "Žmogaus elgesį socialinėje aplinkoje", "Teisės pagrindus socialiniame darbe", "Socialinį darbą su šeima ir individais", "Žmogaus teisės ir socialinis darbas", "Krizių intervenciją", "Socialinių programų planavimas ir administravimas", "Socialinis darbas su grupėmis", "Kiekybiniai tyrimai socialiniame darbe", "Kokybiniai tyrimai socialiniame darbe", "Bendruomenės organizavimą" ir kt.
Studijų programoje numatytos trijų tipų praktikos: pažintinė praktika; dvi kvalifikacinės praktikos ir priešdiplominė praktika. Studentai praktiką atlieka institucijose ir agentūrose, teikiančiose socialines paslaugas.
Praktikos tikslas - ugdytis socialinio darbo įgūdžius, dirbant tiesioginį darbą su individu ir grupe, remiantis ekologine ir stipriųjų pusių perspektyvomis ir žmogaus elgesio aplinkoje supratimu bei problemos sprendimo procesu, kaip baziniu praktikos modeliu. Praktinių studijų trukmė 480 val.
Studijų programa baigiama baigiamuoju - bakalauro diplominiu darbu. Baigusiajam suteikiamas socialinio darbo bakalauro laipsnis.
Baigus socialinio darbo studijų programą studijas galima tęsti socialinio darbo, edukologijos, sociologijos, viešojo administravimo, teisės, taip pat kitose socialinių mokslų srities magistrantūros programose.
Studijuojant šioje studijų programoje yra galimybė įgyti kitos studijų programos pagrindus pasirenkant gretutinės krypties studijas. Gretutinės krypties studijų pasirinkimo tvarka ir principai skelbiami www.vdu.lt/studijos/gretutines-studijos.html tinklalapyje.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Socialinio darbuotojo kvalifikacija reikalinga norint dirbti socialinio darbuotojo darbą.
Asmuo, įgijęs socialinio darbuotojo kvalifikaciją, turi:
" gebėti apibūdinti socialinio darbo profesijos paskirtį nacionaliniame ir Europiniame kontekste, atpažinti socialinės gerovės modelius ir vertinti Lietuvos bei užsienio šalių socialinės politikos kryptis ir socialinės apsaugos sistemas; išmanyti socialinio darbo teorijas ir metodus bei vadovautis socialinio darbo vertybinėmis nuostatomis ir etiniais principais;išdėstyti socialinių paslaugų organizavimo, projektų ir programų vadybos principus bei taikyti galiojančius teisės aktus socialinės paramos srityje; susieti skirtingas mokslo disciplinas su socialiniu darbu, atpažinti gretutinių profesijų praktikos ypatumus bei taikyti komandinio darbo principus; parinkti, taikyti bei vertinti socialinės paramos teikimo modelį socialinio darbo procese, atsižvelgiant į žmonių skirtingumus šiuolaikinėje visuomenėje ir nustatyti pokyčius skatinančius išteklius, akcentuojant žmogaus įsitraukimą į pokyčio procesą; naudoti kiekybinių ir kokybinių tyrimų metodus identifikuojant socialines problemas, bei tobulinant socialinio darbo praktiką; paaiškinti žmogaus raidą ir elgesį socialinėje aplinkoje bei analizuoti socialines problemas ir jų atsiradimo priežastis, priespaudos ir diskriminacijos formas bei jų pasireiškimo būdus žmogaus teisių kontekste; suvokti refleksijos, profesinės supervizijos, konsultavimosi svarbą; naudoti informacines technologijas atsirenkant ir sisteminant naujausią informaciją.
" žinoti kaip stiprinti asmenų, šeimų, grupių bei bendruomenių sąveiką, įtraukiant juos į bendrą tikslų siekimą, išteklių paiešką ir plėtojimą, kančios mažinimą ir jos prevenciją, socialinės politikos, paslaugų plėtotės sprendimus, projektus, atliepiančius bazinius žmonių poreikius ir palaikančius jų gebėjimų plėtotę, išteklius, būtinus šiai plėtotei ir nutrūkusių socialinių ryšių atstatymui, kelius ir būdus, įgalinančius siekti socialinio ir ekonominio teisingumo, inicijuojant socialines ir politines akcijas, įtakojant politiką, paslaugas, išteklių paskirstymą, kaip atlikti tyrimus ir vertinimą visų socialinio darbo aspektų, kaip sistemiškai tyrinėti ir eksperimentuoti, kaupiant naujas tyrimų įrodymais pagrįstas žinias, kurios gali prisidėti prie socialinio darbo praktikos tobulinimo.
" mokėti dirbti atsakingai, savarankiškai, planuoti organizuoti savo veiklą, efektyviai empatiškai bendrauti su kolegomis ir klientais.
Socialinio darbuotojo kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal socialinio darbo studijų programą.
Norintiems siektis socialinio darbo kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti socialiniu darbuotoju yra pripažįstami universiteto numatyta tvarka.
Įgiję socialinio darbuotojo kvalifikaciją asmenys gali dirbti socialiniais darbuotojais socialinės apsaugos, švietimo, sveikatos priežiūros, teisėsaugos, kitose valstybinėse ar nevyriausybinėse organizacijose ar programose, teikiančiose socialines paslaugas vaikams, šeimoms, seniems ir pagyvenusiems žmonėms, skatinant jų socialinį funkcionavimą ir įsitraukimą, administruoja, rengia ir vykdo nacionalinius ir tarptautinius projektus bei programas. Dar viena karjeros galimybė - studijos socialinių mokslų srities magistrantūroje.
.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju