Mokymo programos
Agronomija Priima 2011 metais
Valstybinis kodas: 612D72001
Kodas pagal ISCED: 51162
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Biomedicinos mokslų studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 4 m.
Neakivaizdinė: 6 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Pirmos pakopos studijų programa Agronomija skirta rengti bakalaurus, turinčius fundamentaliąsias biologines, agronomines, ekonomines žinias, gebančius panaudoti mokslinę informaciją priimant sprendimus žemės ūkio veikloje, dirbti agronominį konsultacinį darbą, diegti naujas ir optimizuoti bei įgyvendinti esamas žemės ūkio augalų t.sk. energetinių augalų auginimo technologijas, sąlygojančias konkurencingą verslą.
Į pirmosios pakopos Agronomija studijų programą priimami asmenys, įgiję ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą, pagal bendrojo priėmimo į aukštąsias mokyklas taisykles.
Būsimieji agronomijos bakalaurai studijuoja bendrojo universitetinio lavinimo dalykus - filosofiją, psichologiją visuomenės raidą ir kt., žemės ūkio krypties dalykus - dirvotyrą, agrochemiją, augalų apsaugą, augalininkystę, žemdirbystę, sodininkystę, daržininkystę ir kt. ir kitos krypties dalykus - GIS ir žemėtvarkos pagrindus, žemės ūkio vadybą ir ekonomiką, žemės ūkio verslo projektų valdymą, žemės ūkio inžineriją.
Studijų programoje numatytos dalykų sudėtyje botanikos, dirvotyros, augalininkystės, sodininkystės, daržininkystės, žemdirbystės ir kt. mokomosios praktikos, viso 7,6 kr. ir viena 10 kr. profesinės veiklos praktika, kuri trunka 10 savaičių.
Studijų programa baigiama bakalauro baigiamuoju darbu. Asmuo, baigęs Agronomijos studijų programą, įgyja vienos krypties (agronomijos bakalauro) laipsnį.
Baigus agronomijos studijų programą, studijas galima tęsti biomedicinos mokslų srities žemės ūkio mokslų krypties ar artimos krypties magistrantūros programose.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Asmuo, įgijęs agronomijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį gebės:
funkcinės kompetencijos -
- panaudoti mokslinę informaciją ir teisės normas priimant sprendimus žemės ūkio veikloje;
- nustatyti dirvožemių ūkinę vertę;
- kurti ir diegti dirvožemio derlingumo didinimo ir žemės ūkio, t.sk. energetinių, augalų auginimo technologijas;
- analizuoti ir atlikti gamybinius tyrimus;
- planuoti ir organizuoti žemės ūkio gamybą, įgyvendinti su tuo susijusius projektus;
pažintinės kompetencijos -
- suvokti eksperimentų įrengimo bei atlikimo pagrindinius aspektus;
- apibūdinti organinių ir neorganinių medžiagų fizikinių ir cheminių savybių pokyčius gamtinėje aplinkoje bei paaiškinti ūkinės veiklos įtaką dirvožemiui, augalams ir aplinkai;
- apibūdinti augalų, gyvūnų ir mikroorganizmų biologines savybes bei jų vystymosi ypatumus;
- suvokti augalų požymių paveldimumo ir kintamumo dėsningumus, augalų raidos valdymo biotechnologinėmis priemonėmis principus;
- suprasti šiuolaikinės žemėtvarkos ir geoinformacinių sistemų esmę ir paskirtį;
- suvokti žemės ūkio gamybos procesų bei verslo projektų valdymo turinį;
bendrosios kompetencijos -
- gebės produktyviai dirbti darbo grupėje bei panaudoti turimas teorines mokslo žinias praktikoje;
- gebės mokytis, tobulėti ir savarankiškai ugdyti savo profesionalumą;
- turės informacinių technologijų naudojimo, žodinio ir rašytinio bendravimo, užsienio kalbos praktinio taikymo ir organizacinių bei laiko planavimo įgūdžių.
Agronomijos bakalauro kvalifikaciją galima įgyti Lietuvos žemės ūkio universitete.
Norintiems siekti agronomijos bakalauro kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai biomedicinos mokslų srityje žemės ūkio mokslų kryptyje nėra pripažįstami.
Įgiję agronomijos bakalauro kvalifikaciją asmenys gali dirbti žemės ūkio ministerijos ir agrarinės aplinkosaugos struktūrose, žemės ūkio įmonėse, konsultavimo tarnybose, privačiose firmose, kurių veikla susijusi su žemės ūkio produkcija, tęsti studijas biomedicinos mokslų srities žemės ūkio krypties ir artimos krypties magistrantūros studijų programose, kurti privatų verslą.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju