Mokymo programos
Hidrologija ir okeonografija Priima 2011 metais
Valstybinis kodas: 612F80002
Kodas pagal ISCED: 51144
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Fizinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 4 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa yra skirta parengti aukštos kvalifikacijos specialistus, atitinkančius šiuolaikinės visuomenės reikalavimus ir gebančius spręsti aplinkos apsaugos problemas, ruošti ataskaitas, ieškoti ir surasti informaciją, reikalingą aplinkos problemų analizavimui ir sprendimui, ruošti gamtosauginius projektus.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji geografijos bakalaurai studijuoja bendrauniversitetinius dalykus, studijų pagrindų dalykus (fizinę geografiją, geodeziją, geografinius tyrimo metodus, aukštąją matematiką, vandenynų ir jūrų geografiją, vandenų biogeografiją). bei specialybinius dalykus (okeanografiją, hidrologiją, hidrodinamiką, geomorfologiją, meteorologiją ir klimatologiją, hidrogeologiją, geofiziką, sinoptinės meteorologijos pagrindus, sedimentologiją, krantotyrą).
Praktinės studijos vyksta keturiais etapais: geologijos, geodezijos, hidrologijos ir okeanografijos praktikos. Praktinių studijų trukmė ? 10 savaičių. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami darbo su nivelyrais ir teodolitais, darbo su hidrometeorologinėmis ir okeanografinėmis stotimis, prietaisais, įrenginiais, metodikomis, hidrologinių ir okeanografinių stebėjimų ir matavimų atlikimo gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju bakalauro darbu. Baigusiajam suteikiamas geografijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus hidrologijos ir okeanografijos studijų programą studijas galima tęsti fizinių mokslų srities magistrantūros studijų programose.
Geografijos studijų programa yra skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems tapti geografijos bakalaurais.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Geografijos bakalauro kvalifikacija reikalinga norint geografijos specialisto darbą.
Asmuo, įgijęs geografijos bakalauro kvalifikaciją, turi:
- gebėti profesionaliai panaudoti specialias žinias, sprendžiant kokybinius ir kiekybinius aplinkos uždavinius, atpažinti ir analizuoti problemas, ieškoti ir surasti informaciją (dokumentus, literatūrą, duomenų bazes), reikalingą aplinkos problemų analizavimui ir sprendimui, analizuoti aplinkos (vandens, oro ir žemės) cheminius bei fizinius parametrus, daryti aplinkos taršos rizikos prognozę, naudotis informacinėmis technologijomis, teisingai interpretuoti gamtinius (ypač jūrinius), socialinius reiškinius ir procesus, vertinti jų būsenas bei sąveikas;
- žinoti hidrometrinius, meteorologinius, okeanologinius, hidrocheminius, geofizinius tyrimų metodus, geoinformacines sistemas, tikimybinę analizę, matematinį ir kompiuterinį modeliavimą, aplinkos (vandens, oro ir žemės) cheminius bei fizinius parametrus;
- mokėti atsakingai ir savarankiškai organizuoti savo darbą, sklandžiai, reikšti savo mintis, logiškai, kritiškai ir konstruktyviai mąstyti, nustatyti problemas ir numatyti jų sprendimo būdus, būti mandagiu, tolerantišku.
Geografijos bakalauro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal hidrologijos ir okeanografijos studijų programą.
Norintiems siekti geografijos bakalauro kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti geografijos specialistu nėra pripažįstami.
Įgiję geografijos bakalauro kvalifikaciją asmenys gali dirbti geografijos specialistais gamtos, aplinkos apsaugos departamentuose, Jūrinių tyrimų centre, Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos padaliniuose, savivaldybėse, žemėtvarkos, kraštotvarkos, hidrostatybos, vandentvarkos institucijose, uostų saugios laivybos ir hidrografijos padaliniuose, gali dirbti pedagoginį darbą mokyklose ir kolegijose.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju