Mokymo programos
Pradinio ugdymo pedagogika
Valstybinis kodas: 612X10006
Kodas pagal ISCED: 51114
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 4 m.
Neakivaizdinė: 4 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Pradinio ugdymo pedagogikos studijų programa skirta rengti pradinių klasių mokytojus, galinčius dirbti plataus profilio pedagoginį darbą pradinio ugdymo įstaigose, gebančius organizuoti bei pedagogiškai valdyti formalųjį ir neformalųjį šio amžiaus tarpsnio vaikų ugdymą/si.
Stojantysis turi turėti vidurinį išsilavinimą ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji pradinių klasių mokytojai studijuoja bendrojo lavinimo dalykus: Ugdymo filosofijos pagrindai, Specialybės užsienio kalba, Informacijos valdymas, Vaiko Sveikatos ugdymas, Specialybės kalbos kultūra: studijų pagrindų dalykus: Edukologijos pagrindai, Didaktika, Hodegetika, Specialusis ugdymas, Socialinė psichologija ir pedagogika, Raidos ir pedagoginė psichologija, Edukaciniai tyrimai, Mokyklos vadyba, Projektų vadyba ir kt.; specialiuosius (profesinius) dalykus: lietuvių kalbos, pasaulio pažinimo, meninės raiškos, matematikos, dailės ir technologijų, kūno kultūros didaktika ir kt.; bei dalykus priklausomai nuo pasirinktos specializacijos: Profesinio informavimo ir konsultavimo vadyba (Karjeros valdymo pagrindai, Nacionalinė profesinio informavimo ir konsultavimo sistema, Profesinio informavimo ir konsultavimo technologijos, Profesinio informavimo taško (PIT) veiklos organizavimas); Neformaliojo ugdymo vadyba (Neformaliojo ugdymo sistemos ir technologijos, Neformaliojo ugdymo valdymas, Neformaliojo ugdymo kokybės vertinimas, Socialinės partnerystės ugdymas/is).
Praktinės studijos vyksta trimis etapais: pirmoji praktika (8 kreditai) yra integruota į studijų dalykus ir pradedama nuo 1 semestro, antrojo ir trečiojo etapo praktikoms skiriama po 6 kreditus. Šios praktikos atliekamos po šešias savaites dirbant atitinkamoje švietimo institucijoje. Viso praktikai skiriama 20 kreditų, t.y. 800 val. Pedagoginės studijos ir praktika apibendrinama pedagoginių studijų baigiamuoju darbu.
Studijų programa baigiama baigiamuoju bakalauro darbu. Baigusiajam studijas, suteikiamas pedagogikos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir mokytojo profesinė kvalifikacija.
Baigus pradinio ugdymo pedagogikos studijų programą studijas galima tęsti švietimo ir ugdymo krypčių grupės magistrantūros programose.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Pradinių klasių mokytojo kvalifikacija reikalinga norint dirbti pradinių klasių mokytojais.
Asmuo, įgijęs pradinių klasių mokytojo kvalifikaciją, turi:
- gebėti pažinti pradinio mokyklinio amžiaus vaiko raidos ir individualius ypatumus, kurti palankią edukacinę aplinką ugdant šio amžiaus vaikų bendruosius, asmeninius, pažintinius, socialinius, kultūrinius, komunikacinius, darbo ir veiklos gebėjimus, tautinį, kultūrinį identitetą; interpretuoti, modeliuoti ir kūrybiškai taikyti pradinio ugdymo turinį; organizuoti ir pedagogiškai valdyti pradinio ugdymo/si procesą; bendrauti ir bendradarbiauti su socialiniais partneriais.
- žinoti esmines Lietuvos, Europos ir pasaulio pradinio ugdymo, švietimo bei mokslo tendencijas ir vertybes, šiuolaikinius metodologinius pradinio ugdymo pagrindus bei edukacinių reiškinių ir procesų esmę teorijos-praktikos paradigmoje, psichologinius ir pedagoginius vaiko raidos ypatumus, kokybines šiuolaikinio ugdymo charakteristikas, pradinės mokyklos tikslus, turinį, pedagoginės sąveikos principus, ugdymo/si proceso ypatumus, organizavimo ir valdymo dėsningumus.
- mokėti dirbti atsakingai, savarankiškai, planuoti, organizuoti ir vertinti savo darbą, efektyviai empatiškai bendrauti su kolegomis ir socialiniais partneriais, būti atviram kaitai.
Pradinių klasių mokytojo kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal pradinio ugdymo pedagogikos studijų programą.
Norintiems siekti pradinių klasių mokytojo kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti pedagogikos bakalauru, mokytoju nėra pripažįstama.
Įgiję pradinių klasių mokytojo kvalifikaciją asmenys gali dirbti pradinių klasių mokytojais valstybinėse ar privačiose, formaliose ir neformaliose švietimo institucijose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Šiaulių universitetas Šiauliai Vilniaus g. 88
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju