Mokymo programos
Edukologija
Valstybinis kodas: 612X10011
Kodas pagal ISCED: 51114
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 4 m.
Neakivaizdinė: 4 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Edukologijos studijų programa rengia pedagogus, orientuotus į žmogaus ugdymo/si proceso tęstinumą, turinčius profesinei veiklai būtinų žinių, bendrųjų ir profesinių gebėjimų, vertybinių nuostatų ir asmenybės savybių, gebančius atlikti analitinio pobūdžio tyrimus, nuolat tobulėjančius ir dalyvaujančius kuriant pilietinę visuomenę.
Stojantysis turi turėti vidurinį išsilavinimą ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji pedagogai studijuoja bendrojo universitetinio lavinimo dalykus: ugdymo filosofijos pagrindus, kultūros procesus ir visuomenę, specialybės užsienio kalbą, informacijos valdymą, vaiko sveikatos ugdymą ir kt.; studijų krypties dalykus: edukologijos pagrindus, didaktiką, hodegetiką, specialųjį ugdymą, socialinę psichologiją ir pedagogiką, raidos ir pedagoginę psichologiją, edukacinius tyrimus, mokyklos vadybą, edukacines informacines technologijas ir kt. Priklausomai nuo pasirinktos specializacijos studijuoja šiuos dalykus:
siekiantys įgyti socialinio pedagogo profesinę kvalifikaciją:
1. Šeimos pedagogikos ir vaiko teisių apsaugos (šeimos sociologiją, šeimos politiką ir teisę, žmogaus ir vaiko teises, vaiko teisių apsaugą ir atstovavimą, vaiko teisių mokymą/si, socioedukacinį darbą bendruomenėje, prevencinę pedagogiką ir kt.);
siekiantys įgyti mokytojo profesinę kvalifikaciją:
2. Ekonomikos ir verslo pagrindų (mikroekonomiką, makroekonomiką, verslo organizavimą, ekonomikos didaktiką, ekonominio raštingumo ugdymą, finansus ir kt.);
3. Gamtos ir geografijos (ekologiją, geologiją ir geomorfologiją, geografijos informacines sistemas, bendrąją gamtinę, visuomeninę, žemynų, vandenynų, politinę ir pasaulio ir kt. geografiją ir didaktiką, gamtinius lauko tyrimus, gamtos didaktiką ir kt.);
4. Nuotolinio mokymo/si valdymo (komunikacijos pagrindus ir virtualiąją kultūrą, kompiuterinių tinklų, e.mokymo/si, multimedijų technologijas, informacinių technologijų didaktiką, nuotolinio mokymo/si kurso projektavimą, jo kokybės valdymą ir kt.)
5. Vizualiuosius menus (vizualinės raiškos teorinius pagrindus, tapybinę raišką, erdvinę plastiką, dailėtyrą, vizualinę kultūrą ir ugdymą ir kt.).
Praktinės studijos vyksta nuo pirmo kurso studijuojant atskirus dalykus bei tiesiogiai atliekant praktiką įvairiose ugdymo institucijose. Pedagoginių studijų trukmė 60 kreditų, iš jų praktikoms skirta 30 kreditų, t.y. 800 val.
Studijų programa baigiama baigiamuoju bakalauro darbu. Baigusiajam suteikiamas pedagogikos bakalauro kvalifikacinis laipsnis. Pasirinkę Šeimos pedagogikos ir vaiko teisių apsaugos specializaciją įgyja socialinio pedagogo profesinę kvalifikaciją, o pasirinkę kitas specializacijas įgyja mokytojo profesinę kvalifikaciją: Gamtos ir geografijos - gamtos ir geografijos mokytojo, Ekonomikos ir verslo pagrindų - ekonomikos mokytojo, Nuotolinio mokymo/si valdymo - informacinių technologijų mokytojo, Vizualiuosius menus - dailės mokytojo.
Baigus studijų programą mokymąsi galima tęsti švietimo ir ugdymo krypčių grupės magistrantūros programose.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Pedagogo kvalifikacija reikalinga norint dirbti pedagoginį darbą formalaus ir neformalus ugdymo įstaigose.
Asmuo, įgijęs pedagogikos bakalauro kvalifikacinį laipsnį turi:
- gebėti tikslingai, veiksmingai ir rezultatyviai atlikti ugdomąją veiklą formalioje ir neformalioje aplinkoje, veikti institucijos bendruomenėje ir visuomenėje bendraujant, bendradarbiaujant, motyvuojant, aktyviai ir konstruktyviai dalyvaujant organizacijos tobulinimo, pokyčių valdymo ir kt. veiklose, įgyvendinti mokymosi visą gyvenimą, darnaus vystymosi ir kitas strategines nuostatas asmeninio ir profesinio tobulėjimo srityje, taikant profesinėje veikloje aktualias ekonomikos, socialinės raidos, aplinkos ir žmogaus apsaugos tendencijas bei jų raišką vietos, nacionaliniame ir globaliniame kontekste individo ir bendruomenės lygmeniu.
- įgyti interdisciplininių edukologijos, psichologijos, vadybos, ekonomikos, gamtos, teisės, technologijų ir kt. mokslų žinių, gebėjimų ir nuostatų, įgalinančių tapti kūrybinga, išsilavinusia, oria, etiškai ir socialiai atsakinga, pilietiška, savarankiška ir verslia asmenybe, puoselėjančia tautinį identitetą, tęsiančia ir kuriančia šalies ir pasaulio kultūros tradicijas.
- žinoti esmines Lietuvos, Europos ir pasaulio švietimo bei mokslo tendencijas ir vertybes, šiuolaikinius metodologinius ugdymo pagrindus bei edukacinių reiškinių ir procesų esmę teorijos-praktikos paradigmoje, psichologinius ir pedagoginius vaiko raidos ypatumus, kokybines šiuolaikinio ugdymo charakteristikas, formalaus ir neformalaus ugdymo institucijų tikslus, turinį, pedagoginės sąveikos principus, ugdymo/si proceso ypatumus, organizavimo ir valdymo dėsningumus.
- mokėti dirbti atsakingai, savarankiškai, planuoti, organizuoti ir vertinti savo darbą, efektyviai empatiškai bendrauti su kolegomis ir klientais.
Pedagogikos bakalauro, mokytojo arba socialinio pedagogo kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal švietimo ir ugdymo studijų programas.
Norintiems siekti pedagogikos bakalauro kvalifikacinio laipsnio ir mokytojo arba socialinio pedagogo kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti pedagogikos bakalauru, mokytoju arba socialiniu pedagogu nėra pripažįstami.
Įgiję pedagogikos bakalaurą asmenys gali dirbti pedagoginį darbą formalaus ir neformalaus ugdymo institucijose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Šiaulių universitetas Šiauliai Vilniaus g. 88
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju