Mokymo programos
Edukologija Priima 2011 metais
Valstybinis kodas: 612X20001
Kodas pagal ISCED: 51114
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 4 m.
Neakivaizdinė: 5 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti aukštos kvalifikacijos edukologijos specialistą, išmanantį žmogaus ugdymo dėsningumus, pajėgiantį valdyti edukacinius procesus, įtakojantį edukacinės kultūros kokybei bei praktiškai atliekantis ugdytojo, švietėjo funkcijas tiesiogiai su švietimo sistema nesusijusiose socialinio gyvenimo srityse, kur žmonės nuolat mokomi ir mokosi.
Stojantys turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji edukologai studijuoja bendrauniversitetinius dalykus: filosofiją, sociologiją, Europos studijas, teisę; studijų pagrindų dalykus: įvadą į edukologijos studijas, psichologijos įvadą, raidos psichologiją, krikščioniškosios kultūros istoriją, pedagogikos istoriją, kalbos kultūros ugdymą, pedeutologijos pradmenis, auklėjimo teoriją, pedagoginę psichologiją, socialinę psichologiją, pilietiškumo ugdymą, lyginamąją pedagogiką, subkultūros edukologiją, ugdymo sociologijos įvadą, švietimo politikos įvadą, profesinio ugdymo pagrindus; specialybinius dalykus: retoriką, gamtamokslinį ugdymą, pedagoginį bendravimą ir bendradarbiavimą (su praktikumu), meno teoriją ir meninį ugdymą, andragoginę praktiką, švietimo vadybos pagrindus, moderniąsias ugdymo technologijas (su praktikumu), bendruomenės edukologijos įvadą, šeimos pedagogiką ir psichologiją, pedagoginės diagnostikos pradmenis
Praktinės studijos vyksta dviem etapais: pažintinė praktika, kartu su teoriniais studijų dalykais - didaktika ir moderniosios ugdymo technologijos (su praktikumais), bei andragoginė praktika, skirta ugdyti savanorystės ir praktinės patirties principais nevyriausybinėse organizacijose (NVO). Praktinių studijų trukmė - 520 val.
Studijų programa baigiama baigiamuoju - bakalauro diplominiu darbu. Baigusiajam suteikiamas edukologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus edukologijos studijų programą, studijas galima tęsti socialinių mokslų srities magistrantūros programose.
Edukologijos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą ir siekiantiems tapti edukologais..

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Andragogo kvalifikacija reikalinga norint dirbti suaugusiųjų ugdytojo (andragogo) darbą.
Asmuo, įgijęs andragogo kvalifikaciją, turi:
- gebėti rengti integruotas šviečiamosios ir ugdomosios veiklos bei saviugdos programas, atitinkančias suaugusiųjų socializacijos ypatumus, atskleisti klasikinių ir moderniųjų klasikinių ugdymo sistemų, moderniųjų ugdymo bei saviugdos teorijų taikymo asmeniniame ir darbo bendruomenės gyvenime galimybes, pažinti ir interpretuoti gyvenimą kaip ugdymo/si tikrovę, analizuoti suaugusiųjų ugdytojo asmenybės struktūrą, veiklą ir ją sąlygojančius politinius, socialinius, ekonominius reiškinius, atskleisti nuo ugdytojo priklausančius veiklos būdus, ugdymosi sąlygas, lavinti svarbiausias kompetencijas (asmeninę, socialinę, profesinę, tiriamąją, mokymosi visą gyvenimą, naudojimosi naujausiomis informacinėmis technologijomis), įgalinančias projektuoti ir realizuoti socialinio, edukacinio bei švietėjiško turinio programų plėtrą, pasirenkamais dalykais patenkinti individualius studijuojančiųjų pažintinius poreikius bei interesus, ugdant kompetencijas, reikalingas konkrečios profesinės veiklos terpėje, padėti tobulinti suaugusiųjų ugdytojo kompetencijas, vykdytinas įvairiose darbo bendruomenėse, formaliose ir neformaliose organizacijose
- žinoti ugdomosios veiklos ir saviugdos ypatumus bei programas, darbo su suaugusiaisias specifikacijas, klasikines ir modernias ugdymo teorijas bei sistemas, saviugdos teorijų taikymo galimybes, savo, kaip suaugusiųjų ugdytojo asmenybės struktūrą, veiklą ir ją sąlygojančius politinius, socialinius, ekonominius reiškinius, svarbiausias kompetencijas ir jų ugdymą
- mokėti dirbti atsakingai, kruopščiai, savarankiškai ir greitai, organizuoti savo darbą, efektyviai bendrauti su kolegomis ir klientais
Andragogo kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal edukologijos studijų programą.
Norintiems siekti andragogo kvalifikacijos, reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti andragogu nėra pripažįstami.
Įgiję andragogo kvalifikaciją, asmenys gali dirbti andragogais įmonėse, valstybinėse ir nevyriausybinėse organizacijose, administruoti, rengti ir vykdyti įvairius nacionalinius ir valstybinius projektus bei programas.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju