Mokymo programos
Andragogika Priima 2011 metais
Valstybinis kodas: 612X30001
Kodas pagal ISCED: 51114
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 4 m.
Vakarinė: 4 m.
Neakivaizdinė: 5 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti edukologijos bakalaurus, gebančius siekti andragogo karjeros įvairiose suaugusiųjų švietimo institucijose ir kitose organizacijose, kuriose gali būti pritaikytos andragogikos žinios, gebėjimai, įgūdžiai ir nuostatos.
Stojantieji turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji edukologijos bakalaurai studijuoja bendrauniversitetinius dalykus: filosofiją, užsienio kalbą, informatiką, kūno kultūrą, žmogaus ekologiją, kalbos kultūrą, teisę, Lietuvos visuomenę ir valstybę ir kt., studijų pagrindų dalykus: edukologijos įvadą, psichologijos įvadą, andragogikos įvadą, andragogikos istoriją, raidos psichologiją, andragogikos teorijas, suaugusiųjų švietimo sociologiją, suaugusiųjų švietimo politiką, švietimo vadybos pagrindus, lyginamąją andragogiką ir kt. bei specialybinius dalykus: informacinių technologijų taikymą suaugusiųjų švietime, socialinių tyrimų projektavimą, andragogikos technologijas, suaugusiųjų mokymosi psichologiją, suaugusiųjų resocializaciją, profesinį konsultavimą, projektų vadybą, andragogikos mokslinius tyrimus ir praktiką, tutorystę, švietimo ekonomiką ir finansus.
Praktinės studijos vyksta trimis etapais: organizacijos pažinimo, mokymosi poreikių nustatymo, kurso programos planavimo, rengimo ir įgyvendinimo. Praktika atliekama įvairiose suaugusiojo švietimo institucijose, kitose verslo organizacijose, vykdančiose personalo mokymą. Praktinių studijų trukmė – 12 sav. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami besimokančių suaugusiųjų konsultavimo, andragoginės veiklos planavimo, koordinavimo bei realizavimo ir kt. gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju bakalauro darbu. Baigusiajam suteikiamas edukologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus andragogikos studijų programą, studijas galima tęsti socialinių mokslų srities magistrantūros studijų programose.
Andragogikos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą ir siekiantiems tapti edukologijos bakalaurais.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Edukologijos bakalauro kvalifikacija reikalinga norint dirbti edukologijos specialisto darbą.
Asmuo, įgijęs edukologijos bakalauro kvalifikaciją, turi:
gebėti suprasti andragoginės didaktikos principus, suaugusiųjų mokymosi sistemos vietą ir vaidmenį nuolatinio mokymosi kontekste, palyginti įvairių mokymosi teorijų ir modelių taikymo galimybes bei efektyvumą andragoginėje praktikoje, apibrėžti kintantį andragogo vaidmenį ir funkcijas žinių visuomenėje ir taikyti efektyvios elgsenos modelius, sugretinti ir analizuoti vaikų ir suaugusiųjų mokymosi ypatumus, remiantis heterogeninės grupės valdymu, įvaldyti andragogikos technologijas, nustatant ir analizuojant suaugusiųjų mokymosi poreikius, tikslus, turinį, aplinką, planuoti, koordinuoti bei realizuoti andragoginę veiklą, vertinti andragoginės veiklos proceso kokybę ir mokymosi pasiekimus, konsultuoti besimokančius suaugusiuosius savimokos, savišvietos, karjeros raidos klausimais, atsižvelgiant į jų edukacinius, profesinius siekius, turimą patirtį mokymosi visą gyvenimą kontekste, kurti aktyvias ir proaktyvias mokymosi priemones, skirtas suaugusiųjų mokymosi poreikiams tenkinti, remiantis naujomis informacinėmis technologijomis, pripažinti ir gerbti suaugusiųjų teisę į savo nuomonę, pažiūras, vertybes, nuostatas; toleruoti jų įvairovęžinoti andragogikos teorijas, koncepcijas, andragogikos mokslo vystymosi tendencijas, komunikacijos ir informacijos perteikimo priemones, suaugusiųjų švietimą įtakojančius psichologinius, socialinius, didaktinius veiksnius, individualius mokymosi būdus ir stilius, heterogeniškumo valdymo amžiaus, rezultatyvumo, mokymosi stiliaus atžvilgiu strategijas, mokymosi pasiekimų įsivertinimo ir vertinimo funkcijas, reikšmę, andragogo vaidmenį ir jo ribas, Lietuvos ir užsienio šalių suaugusiųjų švietimo sistemas, jų genezę, raidąmokėti dirbti atsakingai, savarankiškai, planuojant, organizuojant bei realizuojant andragoginę veiklą, efektyviai bendrauti ir bendradarbiauti su kolegomis ir klientais
Edukologijos bakalauro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal andragogikos studijų programą.
Norintiems siekti edukologijos bakalauro kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti edukologijos specialistu nėra pripažįstami.
Įgiję edukologijos bakalauro kvalifikaciją asmenys gali dirbti edukologijos specialistais formalaus ir neformalaus suaugusiųjų švietimo institucijose, kitose organizacijose, vykdančiose personalo mokymo, karjeros projektavimo, stažuočių, praktikų programas, poilsio, sporto centruose, klubuose, asociacijose, bibliotekose, darbo rinkos mokymo tarnybose, ginkluotosiose pajėgose, religinėse bendruomenėse, profesinėse sąjungose, įkalinimo įstaigose ir kitur, kur vykdomas suaugusiųjų švietimas ir taikoma andragoginė prieiga.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju