Mokymo programos
Kūno kultūra
Valstybinis kodas: 61208S102
Kodas pagal ISCED: 51114
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 4 m.
Neakivaizdinė: 5 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti mokytojus, žinančius kūno kultūros mokytojo darbo principus, teorijas, metodus, gebančius suvokti su kūno kultūros mokytojo profesija susijusius socialinius, pedagoginius, etinius aspektus, realizuoti nuolatinius profesinės kompetencijos tobulėjimo ir kaitos poreikius.
Stojantysis turi turėti vidurinį išsilavinimą ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji kūno kultūros mokytojai studijuoja bendrauniversitetinius dalykus: filosofijos įvadą, mokslų filosofiją, kokybės vadybą ir verslą, užsienio kalbą, bendrąją ir sporto psichologiją, bendrąją ir sporto pedagogiką, anatomiją, sporto biochemiją ir mitybą, fiziologiją, sporto ir fizinio ugdymo teoriją, judesių valdymą ir mokymą, specialiąją pedagogiką ir psichologiją ir specialybės dalykus: fizinį ugdymą bendrojo lavinimo mokykloje, kūno kultūros pamokos didaktiką, bendrojo lavinimo mokyklos edukologiją, sportinių įgūdžių ugdymo pagrindus ir kt.
Praktinės studijos vyksta bendrojo lavinimo mokyklose trimis etapais. Jų metu studentai susipažįsta su bendrojo lavinimo mokyklos veikla, kūno kultūros mokytojo darbo organizavimu ir kompetencijomis, stebi, analizuoja ir asistuoja kūno kultūros mokytojams pamokų ir papildomojo ugdymo renginių metu. Praktinių studijų trukmė – 640 val.
Studijų programa baigiama baigiamuoju bakalauro diplominiu darbu arba egzaminu. Baigusiajam suteikiamas sporto bakalauro laipsnis ir mokytojo profesinė kvalifikacija.
Baigus kūno kultūros studijų programą studijas galima tęsti socialinių mokslų srities magistrantūros studijų programose.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Kūno kultūros mokytojo kvalifikacija reikalinga norint dirbti kūno kultūros mokytojo darbą.
Asmuo, įgijęs kūno kultūros mokytojo kvalifikaciją, turi:
gebėti parengti, vykdyti ir kontroliuoti fizinio ugdymo programą, planuoti, organizuoti ir vesti kūno kultūros pamokas, papildomo ugdymo renginius, sukurti produktyvią fizinio ugdymo aplinką, tobulinti fizinio ugdymo standartus, analizuoti ugdymo rezultatus ir teikti mokiniams konsultacijas, padėti spręsti su fiziniu aktyvumu susijusias problemas, skatinti aktyvų gyvenimo būdą, ugdyti fizinius ir dvasinius gebėjimus, nustatyti ir vertinti mokinių žinias, įgūdžius ir fizinio pajėgumo pokyčius, neįgaliems ir specialių poreikių mokiniams pritaikyti fizinio ugdymo individualias programas, analizuoti kūno kultūros mokytojo veiklą, nustatyti mokinių kūno kultūros ugdymo problemas ir jas spręsti, taikyti naujausias fizinio ugdymo technologijas;
- žinoti žmogaus anatomiją, bendrąją bei sporto fiziologiją, sportinių traumų prevenciją, judesių biomechaniką, pagrindinių judesių valdymo ir mokymo pagrindus, moksleivių fizinio aktyvumo motyvacijos ir įpročių formavimo būdus, rekreacinio fizinio aktyvumo modeliavimo būdus, pedagogikos ir bendravimo psichologijos pagrindus;
-mokėti dirbti su sporto įrengimais, vesti kūno kultūros pamokas, organizuoti savo darbą.
Kūno kultūros mokytojo kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiose studijas pagal kūno kultūros studijų programą.
Norintiems siekti kūno kultūros mokytojo kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti kūno kultūros mokytoju nėra pripažįstami.
Įgiję kūno kultūros mokytojo kvalifikaciją asmenys gali dirbti kūno kultūros mokytojais bendrojo lavinimo ir profesinio rengimo mokyklose, sporto mokyklose, papildomojo vaikų ugdymo sportinėse įstaigose, valstybinėse, privačiose ir visuomeninėse sporto organizacijose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Lietuvos kūno kultūros akademija Kaunas Sporto g. 6
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju