Mokymo programos
Treniravimo sistemos Priima 2011 metais
Valstybinis kodas: 612C61001
Kodas pagal ISCED: 51181
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 4 m.
Neakivaizdinė: 6 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Treniravimo sistemų studijų programa skirta rengti trenerius, išmanančius trenerio darbo principus, teorijas, metodus, gebančius racionaliai vadovauti sporto treniruotei, tobulinti sportininkų fizinį, funkcinį ir psichinį parengtumą, ugdyti dvasines galias, rengti sportininkus ir komandas varžyboms.
Stojantysis turi turėti vidurinį išsilavinimą ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji treneriai studijuoja bendrojo lavinimo dalykus: filosofijos įvadą, informacines technologijas, mokslų filosofiją, eurointegraciją ir globalizaciją, užsienio kalbą, kokybės vadybą ir verslą, studijų pagrindų dalykus: anatomiją, fiziologiją, sporto biochemiją ir mitybą, sporto ir fizinio ugdymo teoriją, sporto ir pratimų fiziologiją, judesių valdymą ir mokymą, biomechaniką, sporto vadybą ir specialiuosius (profesinius) dalykus: pasirinktos sporto šakos teoriją, didaktiką ir praktiką, sportinius žaidimus, sportinį turizmą, lengvąją atletiką, sportininkų rengimo technologijas ir kt.
Praktinės studijos vyksta keturiais etapais: pažintinė praktika, trijų etapų mokomoji praktika, skirta susipažinti su sporto mokyklų, sporto klubų organizacine veikla, mokomuoju sportiniu darbu, mokytis analizuoti sporto mokymo įstaigų ir trenerių veiklą, nustatyti ir įvertinti sportininkų parengtumą, praktiniams sportininkų treniravimo įgūdžiams įgyti. Praktinių studijų trukmė - 640 val.
Studijų programa baigiama baigiamuoju - bakalauro diplominiu darbu arba egzaminu. Baigusiajam suteikiamas sporto bakalauro laipsnis.
Baigus treniravimo sistemų studijų programą studijas galima tęsti treniravimo sistemų, sporto psichologijos, kūno kultūros, sporto fiziologijos magistrantūros studijų programose.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Trenerio kvalifikacija reikalinga norint dirbti treneriu.
Asmuo, įgijęs trenerio kvalifikaciją, turi:
- gebėti vykdyti įvairaus amžiaus ir meistriškumo sportininkų treniruotes, sporto varžybas, registruoti, analizuoti sportininkų varžybinę veiklą ir nustatyti tendencijas, talentingus sportininkus, planuoti daugiametį kryptingą jų rengimą, testuoti, analizuoti, įvertinti sportininkų parengtumą ir valdyti jų rengimą, mokėti taikyti naujas sportininkų rengimo technologijas, naudotis šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis, kritiškai mąstyti bei vertinti, spręsti problemas, savarankiškai atlikti tyrimus kūrybiškai taikant žinomus analizės metodus, pažinti ir analizuoti naujas problemas bei planuoti jų sprendimo būdus, nustatyti sportininkų potencines galias ir parengti rengimo programas
- žinoti žmogaus kūno anatomiją, fiziologiją, organizmo sistemų morfologinius ir funkcinius pakitimus sportuojant, organizmo adaptaciją, energetiką, judėjimo kineziologiją, sporto struktūrą, renginių organizavimo metodiką, teisines normas, sportininkų rengimo technologijas, kaip organizuoti varžybas, rengti testus ir atsiskaitymus
- mokėti dirbti atsakingai, savarankiškai, planuoti, organizuoti ir vertinti savo darbą, efektyviai empatiškai bendrauti su kolegomis ir klientais.
Trenerio kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiose studijas pagal treniravimo sistemų studijų programą.
Norintiems siekti trenerio kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti treneriu nėra pripažįstami.
Įgiję trenerio kvalifikaciją asmenys gali dirbti treneriu sporto mokyklose, sporto klubuose, bendrojo lavinimo, profesinėse, aukštesniosiose mokyklose, kolegijose, universitetuose, papildomojo vaikų ugdymo sportinėse įstaigose, valstybinėse, privačiose ir visuomeninėse sporto organizacijose. Treneriai dirba valstybinėse ir nevyriausybinėse organizacijose, administruoja, rengia ir vykdo įvairius nacionalinius ir tarptautinius projektus bei programas.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju