Mokymo programos
Kūno kultūra Priima 2011 metais
Valstybinis kodas: 612X10004
Kodas pagal ISCED: 51114
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 4 m.
Neakivaizdinė: 6 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Kūno kultūros studijų programa skirta rengti mokytojus, išmanančius kūno kultūros mokytojo darbo principus, teorijas, metodus, gebančius suvokti su kūno kultūros mokytojo profesija susijusius socialinius, pedagoginius, etinius, politinius ir aplinkos aspektus, realizuoti nuolatinius profesinės kompetencijos tobulėjimo ir kaitos poreikius.
Stojantysis turi turėti vidurinį išsilavinimą ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji kūno kultūros mokytojai studijuoja bendrojo lavinimo dalykus: ugdymo filosofiją, informacines technologijas, kalbos kultūrą ir specialybės kalbą, anglų kalbą, profesinę anglų kalbą, užsienio kalbą; studijų pagrindų dalykus: psichologiją, pedagogiką, anatomiją, specialiąją pedagogiką ir psichologiją, bendrąją ir pratimų fiziologiją, mokslinių tyrimų metodologiją ir statistiką, kūno kultūros ir sporto istoriją, sporto ir fizinio ugdymo teoriją, judesių valdymą ir mokymą, pirmąją pagalbą ir traumų prevenciją, fizinį aktyvumą ir sveikatą, bendrąją ir pratimų biomechaniką; ir specialiuosius (profesinius) dalykus: fizinį ugdymą bendrojo lavinimo mokykloje, kūno kultūros pamokos didaktiką, bendrojo lavinimo mokyklos edukologiją, sportinių įgūdžių ugdymo pagrindus ir kt.
Praktinės studijos vyksta bendrojo lavinimo mokyklose keturiais etapais. Jų metu studentai susipažįsta su bendrojo lavinimo mokyklos misija, veiklos kryptimis ir funkcijomis, su kūno kultūros mokytojo veiklos tikslais, turiniu ir kompetencijomis, stebi, analizuoja ir asistuoja kūno kultūros mokytojams vykdant pamokas ir papildomojo ugdymo renginius. Praktinių studijų trukmė - 800 val. Praktinės studijos baigiamos pedagoginių studijų baigiamuoju darbu.
Studijų programa baigiama baigiamuoju - bakalauro diplominiu darbu. Baigusiajam suteikiamas pedagogikos bakalauro laipsnis ir mokytojo profesinė kvalifikacija.
Baigus kūno kultūros studijų programą studijas galima tęsti edukologijos, treniravimo sistemų, kūno kultūros, sporto psichologijos, sporto fiziologijos magistrantūros programose.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Kūno kultūros mokytojo kvalifikacija reikalinga norint dirbti kūno kultūros mokytojo darbą.
Asmuo, įgijęs kūno kultūros mokytojo kvalifikaciją, turi:
- gebėti užmegzti ir plėtoti etiškus, teisėtus ir partneriškus santykius su mokiniais, parengti, planuoti ir kontroliuoti kūno kultūros mokymo programą, jos įgyvendinimą, optimizuojant mokymą sukurti produktyvią fizinio ugdymo aplinką, pagal kintančius socialinius ir psichologinius pokyčius, įveikti nusistovėjusius ugdymo standartus, analizuoti ugdymo rezultatus ir teikti mokiniams grįžtamąją informaciją, nustatyti ir vertinti mokinių žinias, įgūdžius ir fizinio pajėgumo pokyčius, neįgaliems ir specialių poreikių mokiniams pritaikyti fizinio ugdymo programas, analizuoti kūno kultūros mokytojo įvairiapusę veiklą, įžvelgti mokinių kūno kultūros problemas ir efektyviai jas spręsti, taikyti naujausias fizinio ugdymo technologijas
- žinoti žmogaus anatomiją, bendrąją ir pratimų fiziologiją, bendrąją ir pratimų biomechaniką, judesių valdymo ir mokymo pagrindus, pirmąją pagalbą ir traumų prevenciją, tradicinių sporto šakų didaktiką, netradicinio fizinio aktyvumo įvairovę, moksleivių kasdieninio su sveikata susijusio fizinio aktyvumo motyvacijos ir įpročių formavimo principus.
- mokėti dirbti atsakingai, savarankiškai, planuoti, organizuoti ir vertinti savo darbą, efektyviai empatiškai bendrauti su moksleiviais ir kolegomis
Kūno kultūros mokytojo kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal kūno kultūros studijų programą.
Norintiems siekti kūno kultūros mokytojo kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti kūno kultūros mokytoju nėra pripažįstami.
Įgiję kūno kultūros mokytojo kvalifikaciją asmenys gali dirbti kūno kultūros mokytoju bendrojo lavinimo mokyklose, ikimokyklinio ugdymo įstaigose, sporto mokyklose, profesinėse, aukštesniosiose mokyklose, kolegijose, papildomojo vaikų ugdymo sportinėse įstaigose, valstybinėse, privačiose ir visuomeninėse sporto organizacijose. Kūno kultūros mokytojai dirba valstybinėse ir nevyriausybinėse organizacijose, administruoja, rengia ir vykdo įvairius nacionalinius ir tarptautinius projektus bei programas.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju