Mokymo programos
Informatika Priima 2011 metais
Valstybinis kodas: 612I10004
Kodas pagal ISCED: 51148
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Fizinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 4 m.
Neakivaizdinė: 6 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti bakalaurus, turinčius informatikos teorijos, kompiuterių techninės bei programinės įrangos žinių, gebančius jas taikyti įvairių sričių informatikos uždaviniams formuluoti, analizuoti ir spręsti, įgijusius praktinių gebėjimų projektuoti ir diegti programinę įrangą, kvalifikuotai eksploatuoti kompiuterių bei jų sistemų techninę ir programinę įrangą, gebančius dirbti programų sistemų projektavimo, diegimo, eksploatavimo ir tiriamąjį darbą įmonėse bei organizacijose.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji informatikos bakalaurai studijuoja bendrojo lavinimo dalykus: filosofiją, mikro- ir makroekonomiką, komunikavimo pagrindus, vadybos ir teisės pagrindus, kalbas; studijų pagrindų dalykus: matematiką, tikimybių teoriją ir statistiką, kompiuterinę grafiką, fiziką, elektros grandinių teorijos pagrindus; bei specialaus lavinimo dalykus: skaitmeninės logikos pradmenis, objektinį programavimą, duomenų struktūras, operacines sistemas, duomenų bazes, kompiuterių elementus, architektūrą ir tinklus, internetines technologijas, informacijos sistemas, ir kitus dalykus, priklausomai nuo pasirenkamos specializacijos:
1. Informacinių sistemų projektavimo (organizacijų valdymo modeliavimą, duomenų bazių valdymo sistemas, informacijos sistemų projektavimą ir case technologijas).
2. Kompiuterių tinklų (kompiuterių tinklo technologijas, valdymą ir saugą, duomenų perdavimą kompiuterių tinklais).
3. Medicinos informatikos (medicininės informatikos sistemų pagrindus, diagnostinių vaizdų kompiuterinį interpretavimą, skaičiuojamuosius biomedicininių sistemų modelius).
4. Multimedijos sistemų (skaitmeninį vaizdo ir garso apdorojimą, multimedijų technologijas, grafikos programavimą).
5. Programavimo technologijų (programų sistemų analizės ir projektavimo įrankius, objektinį programų projektavimą, duomenų apsaugą).
6. Vadybos informatikos (įmonės verslo apskaitos sistemų projektavimą, verslo sistemų analizę ir modeliavimą, informacines technologijas vadyboje).
Iš viso studijuojami 43 dalykai
Studijų metu atliekama praktika gamybinėse įmonėse ar organizacijose. Bendra praktikos trukmė - 10 savaičių. Jos metu įsisavinami UML pagrindai, programavimo stilius, programų derinimo, testavimo ir tobulinimo pagrindai, susipažįstama su didelių programų kūrimo C++ ir Java kalbomis specifika, identifikuojamos ir analizuojamos konkrečios problemos ir uždavinių kriterijai bei specifikacijos, pritaikomos įgytos žinios projektuojant programas ir kompiuterines sistemas, specifikuojama, projektuojama ir diegiama programinė įranga, įtvirtinama ir tobulinama patirtis, kaip efektyviai naudotis programinės įrangos automatizuoto projektavimo ir dokumentavimo įrankiais, praktiškai patikrinami bakalauro baigiamojo darbo eksperimentiniai rezultatai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju bakalauro darbu. Baigusiajam suteikiamas informatikos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus Informatikos studijų programą studijas galima tęsti informatikos, informatikos inžinerijos studijų krypties gilinamojo tipo magistrantūros studijų programose.
Informatikos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems tapti informatikos bakalaurais.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Informatikos bakalauro kvalifikacinis laipsnis reikalingas norint dirbti programų sistemų projektavimo, diegimo, eksploatavimo ir tiriamąjį darbą įmonėse bei organizacijose.
Asmuo, įgijęs informatikos bakalauro kvalifikacinį laipsnį:

funkcinės kompetencijos -

  • gebės planuoti informacinių technologijų techninės ir programinės įrangos diegimą; analizuoti ir fiksuoti informacijos apdorojimo kompiuterizavimo lygį ir teikti ataskaitas apie tai įmonių vadovams; koreguoti veiklą, atsižvelgiant į informacinių ir ryšio technologijų taikymo analizę ir šių technologijų pažangą; specifikuoti, projektuoti ir diegti kompiuterines sistemas ir programinę įrangą;
  • gebės kvalifikuotai eksploatuoti kompiuterių ir jų sistemų techninę ir programinę įrangą; ieškoti, kaupti, sisteminti ir analizuoti su tuo susijusią informaciją; įvertinti sprendimus etiniu, socialiniu ir ekonominiu požiūriu;
  • gebės naudoti pažangias ryšio technologijas, projektuotant ir diegiant įvairias kompiuterines sistemas; standartinius sprendimus įgyvendinti žinomoje ir naujoje aplinkoje;

pažintinės kompetencijos -
  • gebės panaudoti informatikos teorijos ir kompiuterių techninės ir programinės įrangos žinias priimant sprendimus;
  • gebės taikyti informatikos teorijos žinias, atpažinti ir analizuoti naujus uždavinius, planuoti jų sprendimą, suprasti naujas informacines ir ryšio technologijas;
  • gebės taikyti naujausias informatikos teorijos žinias, sprendžiant veiklos kintamumo keliamas problemas; pagilinti ir praplėsti informatikos žinias mokantis savarankiškai, įvertinus savo veiklos rezultatus;

bendrosios kompetencijos -
  • turės analitinio mąstymo, problemų sprendimo gebėjimų, savarankiškumo, gebėjimo susikoncentruoti, bendravimo ir darbo grupėje gebėjimų, mokymosi mokytis gebėjimo;
  • gebės bendrauti ir bendradarbiauti su atitinkamos profesinės srities specialistais; kritiškai vertinti savo darbo rezultatus;
  • turės bendrųjų kompetencijų, leidžiančių prisitaikyti prie nuolatinių pokyčių profesinės veiklos srityje ir veiklos turinio kaitos; gebėjimo nusistatyti mokymosi poreikius ir savarankiškai mokytis, siekiant tobulinti profesinę kvalifikaciją.

Informatikos bakalauro kvalifikacinį laipsnį galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal informatikos krypties studijų programas.
Norintiems siekti informatikos bakalauro kvalifikacinio laipsnio, reikia vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti informatikos srityje nėra pripažįstami.
Įgiję informatikos bakalauro kvalifikacinį laipsnį, asmenys gali dirbti programų sistemų projektavimo, diegimo, eksploatavimo ir tiriamąjį darbą įmonėse bei organizacijose.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju