Mokymo programos
Visuomenės Sveikata Priima 2011 metais
Valstybinis kodas: 612A60003
Kodas pagal ISCED: 51172
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Biomedicinos mokslų studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 4 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti visuomenės sveikatos bakalaurus, išmanančius visuomenės sveikatos stiprinimo principus, teorijas, metodus, gebančius sukurti prielaidas sveikatos saugos, ligų profilaktikos bei sveikatos ugdymo paskirties, visuomenės sveikatos specialisto misijos suvokimui, vertybių ir nuostatų formavimuisi.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji visuomenės sveikatos bakalaurai studijuoja bendrauniversitetinius dalykus: filosofiją, sociologiją, informatiką; studijų pagrindų dalykus: žmogaus biologiją, biostatistikos pagrindus, reabilitaciją; specialybinius dalykus: fundamentinę epidemiologiją, sveikatos ekologiją, sveikatos stiprinimą ir kt.
Praktinės studijos vyksta dviem etapais: pažintinė praktika skirta sveikatos ekologijos, socialinės medicinos bei profilaktinės medicinos problemoms pažinti ir pasirenkamoji praktika skirta gilintis į laisvai pasirinktą visuomenės sveikatos sritį. Praktinių studijų trukmė - 320 val. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami sveikatos stiprinimo priemonių parinkimo, bendravimo su klientais ir kt. gebėjimai.
Studijų programa baigiama bakalauro diplominiu darbu arba baigiamuoju egzaminu. Baigusiajam suteikiamas visuomenės sveikatos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus visuomenės sveikatos studijų programą studijas galima tęsti biomedicinos ir socialinių mokslų srities magistrantūros studijų programose.
Visuomenės sveikatos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą ir siekiantiems tapti visuomenės sveikatos priežiūros darbuotojais.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Visuomenės sveikatos bakalauro kvalifikacija reikalinga norint dirbti visuomenės sveikatos priežiūros darbą.
Asmuo, įgijęs visuomenės sveikatos bakalauro kvalifikaciją, turi:
- gebėti konsultuoti sveikatos saugos ir stiprinimo klausimais asmenis ar jų grupes, analizuoti asmens, grupės bei bendruomenės sveikatos problemas, atpažinti asmens, grupės ar bendruomenės sveikatos stiprinimo poreikius, numatyti pagalbos pobūdį, planuoti ir organizuoti pagalbos teikimą bei jos tęstinumą, perimti pažangią Lietuvos ir kitų šalių sveikatos stiprinimo darbo patirtį, koordinuoti pagalbos teikimą, atlikti tyrimus, panaudoti tyrimų įrodymais pagrįstas žinias ir tokiu būdu tobulinti visuomenės sveikatos priežiūros darbo praktiką
- žinoti asmenų, grupių bei bendruomenių bendradarbiavimo stiprinimo principus, projektus, atitinkančius bazinius žmonių sveikatos saugos ir sveikatos stiprinimo poreikius ir palaikančius jų gebėjimų plėtotę, išteklius, kelius ir būdus, įgalinančius siekti geresnės sveikatos; žinoti visų sveikatos saugos ir sveikatos stiprinimo darbo aspektų vertinimo principus, tyrinėjant, eksperimentuojant, kaupiant naujas tyrimų įrodymais pagrįstas žinias, kurios gali būti panaudojamos visuomenės sveikatos priežiūros darbo praktikos tobulinime
mokėti užmegzti ir plėtoti etiškus, teisėtus ir partneriškus santykius su įvairaus amžiaus ir įvairių socialinių grupių žmonėmis, kurti saugią emocinę bendravimo ir konsultavimo aplinką, dirbti atsakingai, savarankiškai, planuoti, organizuoti ir vertinti savo darbą
Visuomenės sveikatos bakalauro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal visuomenės sveikatos studijų programą.
Norintiems siekti visuomenės sveikatos bakalauro kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti visuomenės sveikatos specialistu nėra pripažįstami.
Įgiję visuomenės sveikatos bakalauro kvalifikaciją asmenys gali dirbti visuomenės sveikatos priežiūros darbą savivaldybių visuomenės sveikatos skyriuose (biuruose), sveikatos ugdymo centruose, asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigose, sveikatos centruose, sveikatos mokyklose, sveikatos klubuose, įmonėse ir įstaigose, mokyklose, nevyriausybinėse organizacijose.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Kaunas A. Mickevičiaus g. 9
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju