Mokymo programos
Sveikata ir fizinis aktyvumas Priima 2011 metais
Valstybinis kodas: 612A60002
Kodas pagal ISCED: 51172
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Biomedicinos mokslų studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 4 m.
Neakivaizdinė: 6 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti visuomenės sveikatos bakalaurus, turinčius sveikatos raštingumo, fizinio raštingumo pagrindus bei gebančius sukurti prielaidas asmens ir bendruomenių fiziniam aktyvumui, sveikai gyvensenai ir gyvenimo kokybei bei kurti sveikatos ugdymo, sveikos gyvensenos ir fizinio aktyvumo skatinimo programas bei rekomendacijas.
Stojantysis turi turėti vidurinį išsilavinimą ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji visuomenės sveikatos specialistai studijuoja bendrojo lavinimo dalykus: užsienio kalbą, informacines technologijas, mokslų filosofiją, kalbos kultūrą ir specialybės kalbą, studijų pagrindų dalykus: anatomiją, žmogaus genetiką ir mikrobiologiją, bendrąją ir pratimų fiziologiją, bendrąją ir analizinę chemiją, biochemiją, sveikatos fiziką ir genetiką, visuomenės ir asmens sveikatą, aplinką ir sveikatą, mikro ir makroekonomiką, strateginį planavimą ir socialinę rinkodarą, epidemiologinių tyrimų metodologiją ir kompiuterinę statistiką, sociologiją, sveikatos vadybą ir teisę, pirmąją pagalbą ir ekstremalių situacijų valdymą, sveikatos, fizinio aktyvumo psichologiją ir specialiuosius (profesinius) dalykus: mityba ir maisto sauga, fizinio aktyvumo ir pajėgumo testavimas ir vertinimas, sveikatos ir fizinio aktyvumo ekonomika, su sveikata susijusio fizinio aktyvumo technologijos, bioetika ir profesinė etika, sveikatos ugdymo ir stiprinimo metodologija, senėjimas, fizinis aktyvumas ir sveikata, rekreacinis fizinis aktyvumas. Trečiųjų metų pavasarį studento pasirinkta tema rengiamas kursinis darbas.
Praktinės studijos vyksta dviem etapais: praktika bendrojo lavinimo mokyklose ir praktika visuomenės sveikatos biuruose. Praktika skirta supažindinti su sveikatingumo veiklos organizavimu, įgyti sveikatingumo ir fizinio aktyvumo skatinimo programų sudarymo įgūdžių. Praktinių studijų trukmė - 560 val.
Studijų programa baigiama bakalauro baigiamuoju darbu. Baigusiajam suteikiamas visuomenės sveikatos bakalauro laipsnis.
Baigus sveikatos ir fizinio aktyvumo studijų programą studijas galima tęsti sveikatos ir fizinio aktyvumo bei kitose biomedicinos mokslų srities magistrantūros studijų programose.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Visuomenės sveikatos specialisto kvalifikacija reikalinga norint dirbti visuomenės sveikatos specialisto darbą.
Asmuo, įgijęs visuomenės sveikatos specialisto kvalifikaciją, turi:
- žinoti asmenų, grupių ir bendruomenių sveikatos stiprinimo ir fizinio aktyvumo skatinimo principus, išteklius, kelius ir būdus, leidžiančius siekti geresnės žmonių sveikatos, sveikatos saugos ir sveikatos ugdymo ir stiprinimo veiklos vertinimo principus, žinoti kaip taikyti šiuolaikines su sveikata susijusio fizinio aktyvumo technologijas, nustatyti, analizuoti ir vertinti šiuolaikines su sveikata ir fiziniu aktyvumu susijusias visuomenės sveikatos problemas, įsisavinti ir naudoti šiuolaikinius su sveikata susijusio fizinio aktyvumo testavimo metodus bei vertinti gautus duomenis, rinkti tyrimų duomenis, juos analizuoti ir naudoti su sveikata susijusio fizinio aktyvumo problemų sprendimui, kaupti įrodymais grįstas žinias, gerinant visuomenės sveikatą ir gyvenimo kokybę;
- gebėti analizuoti asmens, grupės bei bendruomenės sveikatos ir fizinio aktyvumo problemas, suprasti asmens, grupės ar bendruomenės sveikatos ir fizinio aktyvumo skatinimo poreikius, konsultuoti sveikatos stiprinimo klausimais asmenis ar jų grupes, kurti ir organizuoti sveikatos ugdymo, stiprinimo ir fizinio aktyvumo skatinimo programas, skatinti, organizuoti bei koordinuoti laisvalaikį ir užimtumą socialinėse grupėse ir bendruomenėje, plėtoti rekreacinį fizinį aktyvumą bendruomenėse, atlikti sveikatos ir fizinio aktyvumo skatinimo sričių tyrimus, prisidedant prie žmonių sveiko gyvenimo trukmės ilginimo;
-mokėti kurti ir plėtoti partnerystės santykius su įvairaus amžiaus, lyties, socialinių grupių žmonėmis, kurti tarpusavio supratimu grįstą ir vidinę veiklos motyvaciją skatinančią aplinką, dirbti atsakingai, savarankiškai ir komandoje, planuoti, organizuoti ir vertinti savo ir savo komandos veiklos efektyvumą;

Visuomenės sveikatos specialisto kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiose studijas pagal visuomenės sveikatos krypties studijų programas.
Norintiems siekti visuomenės sveikatos specialisto kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Siekiant įsidarbinti visuomenės sveikatos specialistu, neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai nėra pripažįstami.
Įgiję visuomenės sveikatos specialisto kvalifikaciją asmenys gali dirbti visuomenės sveikatos specialistais savivaldybių visuomenės sveikatos skyriuose (biuruose), sveikatos ugdymo centruose, asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigose, sveikatingumo ir sporto centruose, bendrojo lavinimo mokyklose, įmonėse ir įstaigose, nevyriausybinėse organizacijose.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju

2013-11-02

kuo tai mazdaug skiriasi nuo kineziterapijos ?