Mokymo programos
Gyvulininkystės Technologija Priima 2011 metais
Valstybinis kodas: 612D73001
Kodas pagal ISCED: 51162
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Biomedicinos mokslų studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 4 m.
Neakivaizdinė: 6 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti gyvulininkystės technologijos specialistus, gebančius taikyti teorines gyvulininkystės technologijų žinias ir praktinius įgūdžius gyvulininkystės produkcijos gamybos struktūrose, pasirengusius kūrybingai ir atsakingai dirbti gyvulininkystės ir su šia veikla susijusiose srityse, lanksčiai reaguojančius į verslo aplinkos ir technologinius pokyčius bei poreikius, suvokiančius šiuolaikinius darbo rinkos reikalavimus.
Stojantysis turi turėti vidurinį išsilavinimą ir vykdyti priėmimo į aukštąją mokyklą konkurso sąlygas.
Būsimieji gyvulininkystės technologijos specialistai studijuoja dieninėse studijose 8 semestrus, neakivaizdinėse – 10. Studijas sudaro bendrieji: filosofija, sociologija, informatika ir specialybiniai dalykai: gyvūnų morfologija, fiziologija, žemės ūkio gyvūnų mityba, gyvūnų veisimas, galvijininkystė, kiaulininkystė, paukštininkystė, arklininkystė, avininkystė ir ožkininkystė, žvėrininkystė, bitininkystė, žuvininkystė, zoohigiena, melžimo technologija, pienininkystė, gyvulininkystės mechanizavimas, veterinarijos pagrindai, skerdimo technologija, veterinarinė akušerija ir ginekologija ir kt.
Praktika atliekama pažangiausių ūkininkų ūkiuose, stambiose gyvulininkystės įmonėse, valstybinės gyvulių veislininkystės priežiūros tarnybos padaliniuose, o taip pat pieno ir mėsos perdirbimo įmonėse. Praktinių studijų trukmė – 8 savaitės.
Studijų programa baigiama bakalauro darbu. Baigusiajam suteikiamas gyvulininkystės technologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus gyvulininkystės technologijos bakalauro studijų programą studijas galima tęsti biomedicinos mokslų studijų srities magistrantūros programose.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Gyvulininkystės technologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis reikalingas norint dirbti darbą įvairiose gyvulininkystės srityse ar įstaigose, teikiančiose paslaugas gyvulininkystės sektoriuje, rajonų savivaldybėse, mokslinių tyrimų įstaigose.
Asmuo, įgijęs gyvulininkystės technologijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį, turi:
- gebėti organizuoti ir valdyti gyvulininkystės įmonių ir jų padalinių veiklą, formuoti išteklius, reikalingus gyvulininkystės produkcijai gaminti ir aktyviai veikti konkurencingoje rinkoje, analizuoti ES reglamentus, direktyvas, teisės aktus ir juos taikyti praktikoje, išlaikyti profesinę kompetenciją nuolat tobulinant ir stiprinant profesinius įgūdžius, įvertinti prioritetus, suprasti naujas vertybes, atsirandančias ES bendrojoje žemės ūkio politikoje, suvokiant darnią žemės ūkio gamybą, tausojant gamtos išteklius ir aplinkos puoselėjimo vertybių būtinumą;
- žinoti gyvulininkystės technologijos studijų krypties teorines žinias, būtinas sėkmingai profesinei veiklai gyvulininkystės technologijų srityje, naujausias gyvūnų auginimo, laikymo, priežiūros, veisimo technologijas ir gamybos standartus, maisto saugos, gyvūnų gerovės reikalavimus ir jų įgyvendinimą bei kontrolę;
mokėti dirbti atsakingai, savarankiškai, planuoti, organizuoti ir vertinti savo darbą, efektyviai bendrauti su kolegomis ir klientais.
Gyvulininkystės technologijos bakalauro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal gyvulininkystės technologijos bakalauro studijų programą.
Norintiems siekti gyvulininkystės technologijos bakalauro kvalifikacinio laipsnio reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti gyvulininkystės technologijos specialistu nėra pripažįstami.
Įgiję gyvulininkystės technologijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį asmenys gali dirbti įvairiose gyvulininkystės srityse, mokslinių tyrimų įstaigose, veislininkystės sistemoje, žemės ūkio mokyklose, rajonų savivaldybėse, konsultavimo tarnybose, mėsos ir pieno perdirbimo įmonėse, pašarų gamybos sektoriuje bei užsiimti ūkine veikla ir verslu.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Kaunas A. Mickevičiaus g. 9
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju