Mokymo programos
Dekoratyvinis apželdinimas
Valstybinis kodas: 61214B102
Kodas pagal ISCED: 51162
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Biomedicinos mokslų studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 4 m.
Neakivaizdinė: 4 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti želdininkystės specialistus, kurie, vadovaudamiesi darnaus vystimosi principais, gali spręsti želdynų kokybės gerinimo ir kraštovaizdžio tausojimo problemas, kompetentingai ir kūrybiškai organizuoti želdininkystės verslą, integruoti ir taikyti profesinėje veikloje naujausias mokslo žinias, Lietuvoje bei kitose valstybėse sukauptą patirtį.
Stojantysis privalo turėti vidurinį išsilavinimą ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji miškininkai studijuoja bendrauniversitetinius dalykus: informacijos valdymą, specialybės užsienio kalbą, vadybą, specialybės kalbos kultūrą filosofijos pagrindus ir kt.; studijų pagrindų dalykus: mikrobiologiją ir mikologiją, bendrąją chemiją, augalų sistematiką ir ekologiją, kraštovaizdžio raidą, augalų genetiką ir selekciją, kraštovaizdžio vizualizavimą, kompozicijos pagrindus, geodezijos pagrindus, informacinių technologijų taikymus, augalų apsaugą ir kt.; specialybinius dalykus: kraštovaizdžio architektūrą, marketingą, dendrologiją, dekoratyviuosius augalus, miškininkystę, dekoratyviųjų želdynų projektavimą, fitodizainą, sodmenų išauginimą ir želdinimą, teminį projektavimą ir kt. Iš viso studijuojama 52 dalykai.
Praktinės studijos vyksta trimis etapais: geosistemų mokomoji praktika-ekspedicija Šiaulių universiteto Pašvinės bazėje, dekoratyviųjų augalų mokomoji praktika-ekspedicija ir kompleksinė (apibendrinančioji) praktika ŠU Botanikos sode, Šiaulių miesto žaliosiose erdvėse, institucijų ir ūkinių subjektų teritorijose. Miškininkystės praktinius užsiėmimus studentai atlieka Šiaulių rajono valstybiniuose ir privačiuose miškuose, dendrologijos pratybos vedamos Šiaulių miesto parkuose, miesto miško parkuose, dendrologinėse kolekcijose, organizuojamos išvykos į užsienį. Praktinių studijų trukmė - 440 val.
Studijų programa baigiama baigiamuoju bakalauro darbu. Baigusiajam suteikiamas miškininkystės bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus dekoratyviosios želdininkystės studijų programą, studijas galima tęsti biomedicinos mokslų srities magistratūros programose.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Miškininkystės bakalauro kvalifikacija reikalinga norint dirbti želdintojais, sodininkais, kurti dekoratyviosios želdininkystės verslą.
Asmuo, įgijęs miškininkystės bakalauro kvalifikaciją turi:
gebėti savarankiškai priimti sprendimus ir atsakomybę už juos, vadovautis ES tarptautinėmis konvencijomis, deklaracijomis ir chartijomis bei Lietuvos respublikos direktyvomis, organizuojant želdynų plėtros formavimo ir apsaugos darbus, atpažinti ir analizuoti dekoratyviųjų želdynų naujoves ir kritiškai vertinti visą želdininkystės dinamiškumą bei planuoti vystymo strategijas, kūrybiškai taikyti dekoratyviųjų augalų asortimentą įvairios paskirties ir skirtingų kategorijų želdynuose, naujausiais vegetatyviniais metodais dauginti sodmenų rūšis ir veisles, organizuoti sodmenų, skirtų urbanizuotoms teritorijoms daigynų ir želdinių ūkį, kurti naujus ir renovuoti senus želdynus, taikyti ir naudoti skaitinius kompiuterinius metodus, skirtus želdynų projektavimui bei kitoms specifinėms želdininkystės problemoms spręsti, taikyti vadybos, marketingo ir komercijos pagrindinius metodus želdininkystės srityje, išlaikyti ir kelti profesinę kompetenciją per visą gyvenimą trunkantį mokymąsi, domėtis naujais mokslo pasiekimais ir juos taikyti želdininkystės versle, naudotis teisiniais ir norminiais dokumentais;
- žinoti teisinius ir norminius dokumentus, reglamentuojančius verslo kūrimą, kraštovaizdžio tvarkymo ir želdynų kūrimo pagrindus, teritorijų želdinimo projektų rengimo reikalavimus, fundamentaliąsias žinias apie gamtą ir jos reiškinius, pagrindinius chemijos terminologijos, nomenklatūros, konvencijų ir vienetų aspektus, cheminių reakcijų tipus ir jų pagrindines charakteristikas, augalų sistematiką ir ekologiją, ląstelių sandarą ir funkcijas, augalų genomo sandarą ir selekcijos pagrindus, augalų fiziologijos dėsningumus, dažniausiai pasitaikančias parazitines, virusines ir neparazitines augalų ligas ir kenkėjus, kovos priemones su jais, dekoratyviųjų augalų panaudojimo urbanizuotoms teritorijoms želdinti ekonominius aspektu,; dekoratyviajai želdininkystei tinkamų augalų rūšių, veislių dauginimo būdus, asortimentą Lietuvai;
- mokėti dirbti atsakingai, savarankiškai, planuoti, organizuoti ir vertinti savo darbą, efektyviai, empatiškai bendrauti su kolegomis ir klientais.
Miškininkystės bakalauro kvalifikaciją galima įgyti universitete, vykdančiame studijas pagal dekoratyviojo apželdinimo studijų programą.
Norintiems siekti miškininkystės bakalauro kvalifikacijos, reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti miškininku nėra pripažįstami.
Įgiję miškininko bakalauro kvalifikaciją, asmenys gali savarankiškai steigti urbanizuotų teritorijų želdinimo ar želdynus administruojančias įmones, įvairaus profilio augynus, tiekiančius sodinamąją medžiagą vidaus ir užsienio rinkai, dirbti mokslo, mokymo įstaigose, verslo įmonėse ir valstybės institucijose besirūpinančiose kraštovaizdžio ir/ar urbanizuotos aplinkos dekoratyviaisiais elementais, savivaldos institucijose, botanikos soduose, Aplinkos ministerijos padaliniuose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju