Mokymo programos
Dekoratyvioji želdininkystė Priima 2011 metais
Valstybinis kodas: 612D56001
Kodas pagal ISCED: 51162
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Biomedicinos mokslų studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 4 m.
Neakivaizdinė: 5,5 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Dekoratyviosios želdininkystės studijų programa skirta rengti želdininkystės specialistus, kurie, vadovaudamiesi darnaus vystimosi principais, gali spręsti želdynų kokybės gerinimo ir kraštovaizdžio tausojimo problemas, kompetentingai ir kūrybiškai organizuoti želdininkystės verslą, geba integruoti ir taikyti profesinėje veikloje naujausias mokslo žinias, Lietuvoje bei kitose valstybėse sukauptą patirtį.
Stojantysis privalo turėti vidurinį išsilavinimą ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji miestų ir rekreacinės miškininkystės bakalaurai studijuoja bendrojo lavinimo dalykus: informacijos valdymą, specialybės užsienio kalbą, vadybą, specialybės kalbos kultūrą ir kt.; studijų pagrindų dalykus: mikrobiologiją ir mikologiją, citologiją ir mikrodauginimą, augalų sistematiką ir ekologiją, paveldosaugą, kraštovaizdžio vizualizavimą, kompozicijos pagrindus, geodezijos pagrindus, augalų patologiją ir apsaugą ir kt.; specialiuosius (profesinius) dalykus kraštovaizdžio architektūrą ir želdinimą, dendrologiją, dekoratyviuosius augalus, miškininkystę, dekoratyviųjų želdynų projektavimą, fitodizainą, sodmenų išauginimą, teminį projektavimą ir kt.
Praktiniai gebėjimai ugdomi šiuolaikine technika aprūpintose laboratorijose, o profesiniai įgūdžiai įtvirtinami mokomųjų praktikų metu: geosistemų mokomoji praktika-ekspedicija Šiaulių rajono apylinkėse, dekoratyviųjų augalų mokomoji praktika-ekspedicija bei kompleksinė (apibendrinančioji) praktika ŠU Botanikos sode, Šiaulių miesto žaliosiose erdvėse, institucijų ir ūkinių subjektų teritorijose. Miškininkystės praktinius užsiėmimus bei miškininkystės praktiką-ekspediciją studentai atlieka Šiaulių miškų urėdijoje, dendrologijos pratybos vedamos Šiaulių miesto ir kitų vietovių parkuose, dendrologinėse kolekcijose, organizuojamos išvykos į užsienį. Praktinių studijų trukmė - 480 val.
Studijų programa baigiama baigiamuoju bakalauro darbu. Baigusiajam suteikiamas miestų ir rekreacinės miškininkystės bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus dekoratyviosios želdininkystės studijų programą, mokymąsi galima tęsti biomedicinos mokslų srities ir architektūros krypties magistratūroje.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Miestų ir rekreacinės miškininkystės bakalauro kvalifikacija reikalinga norint dirbti želdintojais, sodininkais, kurti dekoratyviosios želdininkystės verslą.
Asmuo, įgijęs miestų ir rekreacinės miškininkystės bakalauro kvalifikaciją turi:
- gebėti savarankiškai priimti sprendimus ir atsakomybę už juos, kurti bei projektuoti naujus želdynus, juos įgyvendinti, kūrybiškai taikyti dekoratyviųjų augalų asortimentą įvairios paskirties ir skirtingų kategorijų želdynuose; naujausiais vegetatyviniais metodais dauginti sodmenų rūšis ir veisles; organizuoti sodmenų, skirtų urbanizuotoms teritorijoms daigynų ir želdinių ūkį; renovuoti senus želdynus, taikyti ir naudoti skaitinius kompiuterinius metodus, skirtus želdynų projektavimui bei kitoms specifinėms želdininkystės problemoms spręsti; taikyti vadybos, marketingo ir komercijos pagrindinius metodus želdininkystės srityje; išlaikyti ir kelti profesinę kompetenciją per visą gyvenimą trunkantį mokymąsi, domėtis naujais mokslo pasiekimais ir juos taikyti želdininkystės versle, naudotis teisiniais ir norminiais dokumentais.
- žinoti teisinius ir norminius dokumentus, reglamentuojančius verslo kūrimą, kraštovaizdžio tvarkymo ir želdynų kūrimo pagrindus; teritorijų želdinimo projektų rengimo reikalavimus; žinoti augalų sistematiką ir ekologiją; ląstelių sandarą ir funkcijas, augalų genomo sandarą ir selekcijos pagrindus, augalų fiziologijos dėsningumus; identifikuoti dažniausiai pasitaikančias parazitines, virusines ir neparazitines augalų ligas ir kenkėjus, taikyti kovos priemones su jais, suprasti dekoratyviųjų augalų panaudojimo urbanizuotoms teritorijoms želdinti ekonominius aspektus; dekoratyviajai želdininkystei tinkamų augalų rūšių, veislių dauginimo būdus, asortimentą Lietuvai.
- mokėti dirbti atsakingai, savarankiškai, planuoti, organizuoti ir vertinti savo darbą, efektyviai empatiškai bendrauti su kolegomis ir klientais.
Miestų ir rekreacinės miškininkystės bakalauro kvalifikaciją galima įgyti universitete, vykdančiame studijas pagal dekoratyviosios želdininkystės studijų programą.
Norintiems siekti miestų ir rekreacinės miškininkystės bakalauro kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti miestų ir rekreacinių teritorijų miškininku nėra pripažįstami.
Įgiję miestų ir rekreacinės miškininkystės bakalauro kvalifikaciją asmenys gali savarankiškai steigti urbanizuotų teritorijų želdinimo ar želdynus administruojančias įmones, įvairaus profilio augynus, tiekiančius sodinamąją medžiagą vidaus ir užsienio rinkai, dirbti mokslo, mokymo įstaigose, verslo įmonėse ir valstybės institucijose besirūpinančiose kraštovaizdžio ir/ar urbanizuotos aplinkos dekoratyviaisiais elementais, savivaldos institucijose, botanikos soduose, Aplinkos ministerijos padaliniuose.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju