Mokymo programos
Matematika
Valstybinis kodas: 62101P101
Kodas pagal ISCED: 51214
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Fizinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.
Neakivaizdinė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji magistrantūros studijų programa skirta rengti matematikos magistrus, mokytojus, gebančius analizuoti aplinkos reiškinius, sudaryti jų matematinius modelius bei aprašyti juos kompiuterinėmis sistemomis, išmanančius pedagoginio darbo principus, gebančius taikyti mokslinio darbo metodologiją tyrimuose.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji matematikos magistrai, mokytojai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: diferencialines lygtis, statistinį modeliavimą ir analizę, analizinę skaičių teoriją, daugiamatę statistinę analizę, singuliarines integralines lygtis, lyginamąją matematikos didaktiką ir taikomuosius studijų dalykus: kvantinių sistemų teoriją, mokslinių tyrimų metodologiją, Gauso procesus, patikimumo teoriją ir kitus dalykus.
Praktinės studijos nenumatytos.
Studijų programa baigiama magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas matematikos magistro kvalifikacinis laipsnis ir mokytojo profesinė kvalifikacija.
Baigus matematikos studijų programą, studijas galima tęsti fizinių ir socialinių mokslų sričių doktorantūros studijų programose.
Matematikos magistro studijų programa skirta asmenims, turintiems bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir siekiantiems tapti matematikos magistrais, mokytojais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Matematikos kvalifikacija reikalinga norint dirbti matematikos mokytojais, dėstytojais, mokslo darbuotojais.
Asmuo, įgijęs matematikos magistro mokytojo kvalifikaciją, turi:
gebėti darbe taikyti tinkamą mokslinių tyrimų metodologiją, formuoti mokyklinės matematikos mokslinius pagrindus, rinkti, sisteminti, analizuoti informaciją, ją vertinti, parenkant matematinius metodus informacijai apdoroti, prognozavimui panaudojant matematinius paketus, planuoti bendrųjų matematinių gebėjimų ugdymą (matematinį mąstymą, matematinį komunikavimą, problemų sprendimą ir matematinį vidinių ir išorinių ryšių taikymą), formuoti mokinių mokymosi mokytis matematikos kompetencijas, organizuoti renginius, skatinančius domėjimąsi naujausiais mokslo pasiekimais, perimti mokymo ir mokslinių tyrimų pažangią patirtį, atpažinti mokinio poreikius, numatyti, kokios pagalbos jiems reikia, planuoti, organizuoti šios pagalbos teikimą ;žinoti moksliniuose tyrimuose taikomas metodikas ir metodus, statistinės analizės elementus, aplinkos procesų matematinius modelius, išsilavinimo standartus ir tendencijas, ugdymo kompetencijas, matematinio ir kompiuterinio raštingumo užduočių sudarymo technologiją, mokymo ir mokymosi stilius bei jų taikymo aplinkybes;mokėti atsakingai ir savarankiškai organizuoti savo darbą, sklandžiai, reikšti savo mintis, logiškai, kritiškai ir konstruktyviai mąstyti, nustatyti problemas ir numatyti jų sprendimo būdus, būti mandagiu, tolerantišku.
Matematikos kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal matematikos magistrantūros studijų programą.
Norintiems siekti matematikos kvalifikacijos reikia turėti bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti matematikos mokytoju nėra pripažįstami.
Įgiję matematikos kvalifikaciją asmenys gali dirbti mokytojais vidurinėse mokyklose, gimnazijose, dėstytojais profesinio rengimo centruose, kolegijose, universitetuose, mokslo darbuotojais, specialistais firmose, organizacijose ar bankuose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju