Mokymo programos
Lyginamoji politika
Valstybinis kodas: 62102S103
Kodas pagal ISCED: 51231
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji magistrantūros studijų programa skirta rengti politikos mokslų magistrus, gebančius stebėti Lietuvoje ir Europoje vykstančius politinius įvykius, juos analizuoti ir interpretuoti, atlikti mokslinius tyrimus.
Stojantysis turi turėti bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji politikos magistrai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: tyrimo metodus politikos moksluose, Lietuvos, Latvijos ir Estijos politines sistemas, pokomunistinių visuomenių valdžios ir politikos problemas, viešąją politiką ir jos analizę, rytų šalių šiuolaikines politines sistemas, vakarų Europos politines sistemas, demokratijos teoriją ir rinkimų teisę, Europos Sąjungos teisę, Europos Sąjungą kaip tarptautinį aktorių, Europos integracijos problemas ir Lietuvą ir taikomuosius studijų dalykus: partijų organizaciją, tarpkultūrines komunikacijas, socialinę kritiką, gerovės valstybę: istorinė raida ir pokyčiai, diplomatijos istoriją, nevyriausybinių organizacijų teoriją ir praktiką, Tautinius Sąjūdžius Vidurio ir Rytų Europoje, politinių ir socialinių teorijų raidą Lietuvoje, pasaulį ir Lietuvą XX amžiuje.
Praktinės studijos nenumatytos.
Šiuolaikinės Europos politikos studentai rašo 3 tiriamuosius darbus (kas semestrą). Paskutinysis rengiamas kartu su magistriniu darbu.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas politikos mokslų magistro laipsnis.
Baigus šiuolaikinės Europos politikos santykių studijų programą mokymąsi galima socialinių mokslų krypties doktorantūroje.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Politikos mokslų magistro kvalifikacija reikalinga norint dirbti politiko darbą.
Asmuo, įgijęs politikos mokslų magistro kvalifikaciją, turi:
- gebėti efektyviai veikti ir taikyti savo žinias greitai kintančioje globalinėje aplinkoje, suprasti ir vertinti politinius procesus, vykstančius pasaulio šalyse, dirbti tarpvyriausybinėse, vyriausybinėse ir nevyriausybinėse organizacijose, įvairiose institucijose, kurių veikloje tarptautiniai ryšiai ir tarptautinių kontaktų palaikymas yra labai svarbūs;
- žinoti politinę situaciją Lietuvoje ir pasaulyje, mokslinių tyrimų metodologiją, mokymo ir mokymosi metodus;
mokėti atsakingai ir savarankiškai organizuoti savo darbą, sklandžiai, nuosekliai ir aiškiai reikšti savo mintis gimtąja ir užsienio kalba, būti mandagiu, komunikabiliu, tolerantišku, mokėti išlaikyti savitvardą ir efektyviai valdyti konfliktus.
Politikos mokslų magistro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal politikos mokslų studijų programą.
Norintiems siekti politikos mokslų magistro kvalifikacijos reikia turėti bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti politiku nėra pripažįstami.
Įgiję politikos mokslų magistro kvalifikaciją asmenys gali dirbti įvairiose valstybinėse, nevyriausybinėse ir privačiose institucijose: Lietuvos valstybės valdymo sektoriaus institucijose, Lietuvos diplomatinėse struktūrose: ambasadose, prekybos, kultūros ir kitose atstovybėse, veikiančiose užsienio šalyse, atstovybėse prie tarptautinių organizacijų, ūkio objektuose, mokslo ir studijų institucijose.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju