Mokymo programos
Baltijos regiono studijos
Valstybinis kodas: 62102S107
Kodas pagal ISCED: 51231
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Programos tikslai
Baltijos regiono studijų programa siekia padėti studentams susiorientuoti dinamiškoje Baltijos jūros regiono politinių procesų erdvėje. Ši studijų programa skirta lietuviškajam požiūriui Baltijos regiono problematikai pristatyti bei kultūrinei socializacijai plėtoti..
Programos tikslai - rengti specialistus išmanančius Baltijos regiono problematiką ir gebančius orientuotis regioninėje bei globalioje erdvėje, turinčius nuodugnias žinias apie Baltijos regiono šalių politiką, vietą tarptautinėje erdvėje, sąveikos ir bendradarbiavimo galimybes ir perspektyvas, gebančius vertinti lyginamuosius Baltijos regiono šalių pranašumus ir silpnąsias puses, prognozuoti politinės raidos kryptis, įžvelgti stabilumo ir konfliktinių situacijų regione prielaidas, rengti tyrinėtojus, kurie aktyviai prisidėtų prie regioninio bendradarbiavimo stiprinimo.
Išsilavinimo reikalavimai stojantiesiems
Socialinių ir humanitarinių mokslų srities bakalauro laipsnį turintys VDU bei kitų Lietuvos aukštųjų mokyklų absolventai.
Studijų kalba ir kitos studijavimo sąlygos
Lietuvių kalba (esant užsienio studentams visi kursai gali būti dėstomi anglų kalba).
Studijų turinys (aprašomas pagal švietimo ir mokslo ministro patvirtintus Nuosekliųjų studijų programų nuostatus)
Studijų programa
Privalomieji dalykai (7)
Baltijos ir Šiaurės šalių politinės sistemos; Rusija, Baltijos šalys ir Vakarų Europa nuo 16 a.: geopolitinės perspektyvos; Postkomunistinės transformacijos Baltijos šalyse: politiniai ir ekonominiai aspektai; Saugumas Baltijos regione;
Baltijos šalys: naujasis regioninis vaidmuo ir tapatybė; Baltijos regiono šalių politinė kultūra; Baltijos regiono valstybių integracija į Europos sąjungą
Pasirenkamieji dalykai (3)
Baltijos šalių socialinė ekonomika; Mažumos ir pilietinė visuomenė Baltijos šalyse; Tautiniai sąjūdžiai Vidurio ir Rytų Europoje
Tarpkultūrinės komunikacijos; Globalinė ekonomika ir integracija; Žiniasklaida ir demokratija Baltijos regiono šalyse; Spec. kursas.

Parenkant dėstytojus Baltijos regiono studijų magistro programai labiausiai buvo atsižvelgiama į jų mokslinio darbo kryptį, mokslinį laipsnį, kvalifikaciją. Dėmesys buvo kreipiamas ne tik į akademinio personalo kvalifikaciją ir problematikos išmanymą, bet ir į jų aktyvų dalyvavimą tarptautinėje veikloje, t.y., dėstymą užsienio universitetuose, dalyvavimą tarptautiniuose projektuose, konferencijose, publikacijas užsienio leidiniuose ir t.t. Programoje dalyvauja 20 dėstytojų, penki iš jų yra profesoriai (3 habilituoti daktarai, profesoriai, kiti du - profesoriai, daktarai, daktaratą apgynę ne Lietuvoje), visi kiti - daktarai (devyni - docentai) ir vienas doktorantas.
Programoje taip pat numatyta kviesti dėstytojus iš užsienio ar kitų Lietuvos institucijų, kurie dėsto ir atlieka tyrimus, susijusius su šios magistro programos turiniu ir tikslais.

Studijų pabaiga (baigiamasis darbas, egzaminų sistema)
Studijų pabaigoje studentai rašo baigiamąjį magistro darbą, kuriame jie turėtų vertinti regioniniame kontekste Lietuvoje vykstančius politinius procesus ir padidinti savo gebėjimus vykdyti lyginamuosius tyrimus.

Anotaciją parengusio darbuotojo pareigos, vardas, pavardė
Doc. dr. Ineta Savickienė, Politikos mokslų ir diplomatijos instituto Regionistikos katedros vedėja

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

KARJEROS GALIMYBĖS
Baigę Baltijos regiono studijų programą, absolventai galės dirbti įvairiose valstybinėse, nevyriausybinėse ir privačiose institucijose: Lietuvos valstybės valdymo sektoriaus institucijose, Lietuvos diplomatinėse struktūrose (ambasadose, prekybos, kultūros ir kitose atstovybėse, veikiančiose užsienio šalyse), atstovybėse prie tarptautinių organizacijų (Jungtinėse tautose, UNESCO, NATO, Europos Taryboje ir kt.), ūkio objektuose (verslo investicijų bankuose, tarptautiniuose fonduose, tarptautinėse organizacijose, verslo bendrovėse, turinčiose interesų Baltijos jūros šalių regione), mokslo ir studijų institucijose (aukštojo mokslo įstaigose, tiriamuosiuose mokslo institutuose).Baltijos regiono studijų absolventai galės tęsti aukštesnės pakopos - doktorantūros - socialinių mokslų studijas.

Duomenis rengusio asmens pareigos, vardas ir pavardė
Doc. dr. Ineta Savickienė, Politikos mokslų ir diplomatijos instituto Regionistikos katedros vedėja


Data
2004 05 04

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju