Mokymo programos
Civilinė Inžinerija
Valstybinis kodas: 62102T101
Kodas pagal ISCED: 51258
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Technologijos mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.
Vakarinė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

"Kelių" specializacijos programos tikslas yra parengti aukštos kvalifikacijos specialistus, kurie:
suvokia kelią kaip sudėtingą, sudarytą iš atskirų elementų, sistemą;
geba projektuoti automobilių kelius ir geležinkelius;
geba tiesti automobilių kelius ir geležinkelius;
geba prižiūrėti ir remontuoti (taisyti) automobilių kelius ir geležinkelius;
geba organizuoti saugų eismą automobilių keliuose ir geležinkeliuose;
geba ekonomiškai įvertinti ir pagrįsti racionalius automobilių kelių ir geležinkelių projektinius, technologinius bei priežiūros (taisymo) sprendinius;
geba įvertinti transporto priemonių žalingą poveikį aplinkai bei taikyti efektyvias priemones šiam poveikiui sumažinti;
geba taikyti mokslo ir technikos naujoves savo profesinėje veikloje;
turi žinių, mokėjimų ir įgūdžių, reikalingų bendrauti su kitų sričių specialistais;
išugdo poreikį išlaikyti ir gilinti profesines žinias bei kompetenciją, reikalingas aukštos kvalifikacijos specialistui visoje ilgai trunkančioje jo profesinėje veikloje.
"Miestų transporto sistemos" specializacijos tikslas yra parengti specialistus, kurie:
geba projektuoti miesto susisiekimo sistemos elementus;
suvokia ir geba planuoti miesto susisiekimo sistemą, kaip visumą;
rengia miesto susisiekimo sistemos modernizavimo ir racionalizavimo planus, sprendžia specialius susisiekimo sistemos plėtros uždavinius (visuomeninio transporto, automobilių stovėjimo, eismo organizavimo, sankryžų ar gatvių rekonstrukcijos ir pan.);
geba įvertinti transporto poveikį aplinkai, taikyti priemones jam sumažinti;
geba ekonomiškai įvertinti transporto sistemos sprendinius, juos pagrįsti ir racionaliai plėtoti;
geba taikyti technines ir socialines - psichologines priemones susisiekimo sistemų subalansuotai plėtrai įgyvendinti;
sugeba išlaikyti profesinę kompetenciją ir mokslinio tyrimo įgūdžius per visą gyvenimą trunkantį mokymąsi;
domisi techninėmis bei mokslinėmis naujovėmis, jas taiko savo profesinėje veikloje;
geba dirbti su kitais specialistais, plėtoti kolektyvinę veiklą, kuri būtina planuojant miestus.

"Miestų inžinerinės informacinės sistemos" specializacijos tikslas yra parengti specialistus, kurie:
geba suvokti miestą kaip sudėtingą sistemą, ją planuoti, projektuoti ir rekonstruoti;
geba atvaizduoti miestą GIS priemonėmis, kurti tematinius skaitmeninius žemėlapius;
geba kurti miesto informacines sistemas, rinkti, kaupti duomenis, juos panaudoti miesto plėtrai, teritorijų planavimo dokumentų bei techninių ar investicinių projektų rengimui;
geba įvertinti rengiamų projektų pasekmes ekonominiu, ekologiniu, bei socialiniu požiūriu;
geba taikyti technines naujoves praktinėje veikloje, jas panaudoti subalansuotai miesto plėtrai;
geba dirbti su kitais specialistais, plėtoti ir vadovauti kolektyvinei veiklai, kuri būtina planuojant miestus;
geba išlaikyti profesinę kompetenciją ir mokslinio tyrimo įgūdžius per visą gyvenimą trunkantį mokymąsi.

2. Išsilavinimo reikalavimai stojantiesiems
1) aukštasis (bakalauro laipsnis);
2) Profiliniai dalykai:
Specializacija-Keliai: matematika (10), fizika (4), chemija (2), informacinės technologijos (4), mechanika (8), specialūs programos dalykai (inžinerinė geodezija, hidraulika, statybinės medžiagos, kelių inžinerija, transporto statiniai) (16).
Specializacija-Miesto transporto sistemos: matematika (10), fizika (4), chemija (2), informacinės technologijos (4), specialūs programos dalykai (inžinerinė geodezija, teritorijų planavimas, susisiekimo sistemų planavimas, miesto gatvės ir keliai, kelių inžinerija) (16).
Specializacija - Miestų inžinerinės informacinės sistemos: matematika (10), fizika (4), chemija (2), informacinės technologijos (4), vadyba (3), specialūs programos dalykai (inžinerinė geodezija, gamtonauda, teritorijų planavimas, požeminė urbanistika, lauko inžineriniai tinklai, susisiekimo sistema) 12.
3. Specialieji reikalavimai ir rekomendacijos
SPECIALIŲJŲ REIKALAVIMŲ NĖRA
4. Studijų kalba
Lietuvių kalba (visi dalykai).

5. Anotacija (skliaustuose nurodyta dalyko kurso apimtis kreditais)
80 + 2 (praktikos)

5.1. Studijų srities bendrųjų pagrindų dalykai (11)
Informacinės technologijos inžinerijoje (4KP), Optimizacijos teorija ir metodai technikoje (4), Mokslinio tyrimo pagrindai (3),

5.2. Pasirenkamieji studijų krypties specialaus lavinimo dalykai (5)
Pasirinkti vieną iš trijų: Dangų konstravimo teorija (5KP), Geležinkelių konstravimo teorija (5KP), Miestų infrastruktūra (5 KP).

5.3. Studijų programos specializacijos: Keliai, Miesto transporto sistemos, Miestų inžinerinės informacinės sistemos (nuo II semestro)

5.3.1. Studijų krypties specialaus lavinimo atšakos dalykai (28)
Keliai:
5.3.1.1 · Privalomieji (16)
Modernios kelių technologijos (4), Kelių tiesimo kokybė (4KP), Kelių sistemų informacijos apdorojimas (4KP), Kelių informacinės sistemos (4KP),
5.3.1.2. Pasirenkamieji (12)
Pasirinkimas 1:Traukinių eismo organizavimas (4) arba Saugaus eismo organizavimas (4), Pasirinkimas 2 Stočių darbo technologija (4) arba Kelių sisteminė analizė (4), Pasirinkimas 3 (pasirinkrti vieną iš trijų): Kelių eksploatavimo teorija (4KP), Geležinkelio ūkis (4KP), Vežimų sisteminė analizė (4KP).

5.3.2. Studijų krypties specialaus lavinimo atšakos dalykai (28)
Miesto transporto sistemos :
5.3.2.1. Privalomieji (19)
Skaitmeninė kartografija (5), Transporto srautų teorija (3), Miestų transporto sistemos (4 KP), Kompiuterika miesto transporte (4), Miestų ir transporto ekologija (3)
5.3.2.2. Pasirenkamieji (9):
Pasirinkimas 1:Gatvių planavimas (4 KP) arba Specialusis susisiekimo planavimas (4 KP), Pasirinkimas 2:Transporto sistemų valdymas (5 KP) arba Miestų visuomeninis transportas (5KP).

5.3.3. Studijų krypties specialaus lavinimo atšakos dalykai (28)
Miestų inžinerinės informacinės sistemos:
5.3.3.1. Privalomieji (23)
Skaitmeninė kartografija (5), Inžinerinės informacinės sistemos (4 KP), Žinių inžinerija ir valdymas (3), Miestų ir transporto ekologija (3), Miestų plėtros valdymas (3), Geoinformacinė teritorijų planavimo sistema (5 KP),
5.3.3.1. Pasirenkamieji (5)
Miesto informacinės sistemos (5 KP) arba Požeminių komunikacijų informacinės sistemos (5 KP).

5.4. Laisvas pasirinkimas (4)
Keliai:
Siūlomi dalykai: Kelių kompleksiniai tyrimai (4), Geležinkelių modernizacija (4), Teminės geoinformacinės sistemos (4), Tarptautinių projektų vadyba (4).
Galima pasirinkti vieną iš keturių arba bet kurį kitą dalyko modulį iš bet kurios kitos studijų srities ar krypties studijų programos.
Miesto transporto sistemos ir Miestų inžinerinės informacinės sistemos:
Tarptautinė projektų vadyba (4), Aplinkos apsaugos politika, teisė, ekonomika (4), Teminės geoinformacinės sistemos (4).
Galima pasirinkti vieną iš trijų arba bet kurį kitą dalyko modulį iš bet kurios kitos studijų srities ar krypties studijų programos.

6. Praktikos apibūdinimas (2) (skliaustuose - apimtis kreditais)
Pedagoginė praktika (2) (neįskaičiuojama į 80 kreditų apimtį)
7. Studijų pabaiga - moksliniai tyrimai ir baigiamasis darbai (32) (skliaustuose - apimtis kreditais)
Magistrantūros baigiamasis darbas (20), Tiriamasis darbas 1(4), Tiriamasis darbas 2(4), Tiriamasis darbas 3(4).

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

8. Karjeros galimybės
Baigusieji šią programą gali:
Specializacija - Keliai:
tiesti (statyti) ir prižiūrėti (remontuoti) susisiekimo sistemų tiesinius (statinius) ir įrenginius: automobilių kelius ir jiems reikalingus statinius, geležinkelius, aerodromų takus, uostų statinius; dirbti tiesybos (statybos), projektavimo organizacijose, privačiose firmose; dirbti dėstytojais kolegijose, aukštosiose technologijos mokslų mokyklose; dirbti tiriamąjį darbą mokslo institutuose; dirbti kontrolės ar tyrimo darbą atestuotose arba akredituotose kelių laboratorijose;
tęsti studijas Statybos inžinerijos ir socialinių mokslų (inžinerinė ekonomika ir vadyba) kryptyse;
studijuoti technologijos mokslų statybos inžinerijos doktorantūroje.
Specializacija - Miestų transporto sistemos:
Dirbti aukštosiose mokyklose, mokslo tyrimo institucijose, projektavimo organizacijose, kolegijose, konsultacinėse įmonėse, miesto infrastruktūros valdymo institucijose ir aptarnaujančiose įmonėse, miestų ir rajonų savivaldybėse;
Studijuoti technologijos mokslų Statybos inžinerijos ar Aplinkos inžinerijos ir kraštotvarkos doktorantūroje.

Specializacija - Miestų inžinerinės informacinės sistemos:
Dirbti aukštosiose mokyklose, mokslo tyrimo institucijose, projektavimo organizacijose, kolegijose, konsultacinėse įmonėse racionalios bei efektyvios miesto plėtros srityje, teritorijų planavimo projektus rengiančiose įmonėse, miestų bei rajonų savivaldybės administracijose;
Tęsti studijas Statybos inžinerijos ar Aplinkos inžinerijos ir kraštotvarkos technologijos krypties doktorantūroje

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju