Mokymo programos
Lenkų filologija
Valstybinis kodas: 62104H109
Kodas pagal ISCED: 51214
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Humanitarinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.
Vakarinė: 2 m.
Neakivaizdinė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji magistrantūros studijų programa skirta rengti lenkų filologijos magistrus, gebančius dirbti pedagoginį ir tiriamąjį darbą bendrojo lavinimo, aukštosiose mokyklose ir mokslo institutuose, gebančius organizuoti ir atlikti lenkų literatūros ir kalbos mokslinius tyrimus, juos apibendrinti ir skleisti visuomenei, gebančius tyrimų rezultatus taikyti ugdymo praktikoje, gebančius atskleisti literatūros kūrinio ar kalbos savybes.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji lenkų filologijos magistrai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: naujausiąją lenkų literatūrą, lenkų romano raidą, poetiką ir estetiką, teksto lingvistiką ir didaktiką, kalbos ir literatūros didaktiką, lenkų literatūros kontekstus, rašytinės kalbos žanrus, šiuolaikinės kalbotyros ir literatūrinės komparatyvistikos teorijas bei taikomuosius studijų dalykus: onomastiką, gretinamąją lietuvių ir lenkų leksikologiją, lenkų ir lietuvių literatūrinius ryšius.
Asmenys, kurie bakalauro studijų metu nebuvo įgiję mokytojo kvalifikacijos, studijuodami magistrantūroje papildomai dar gali studijuoti pedagogikos, psichologijos, dalyko didaktikos dalykus ir atlikti pedagoginę praktiką (iš viso papildomai 40 kreditų).
Praktinės studijos vyksta dviem etapais: darbas archyvuose ir bibliotekose, informacinių technologijų centre, kompiuterinėse klasėse universitete ir tiriamoji praktika mokymo arba mokslo institucijose. Praktinių studijų trukmė ? 20 savaičių. Jų metu susipažįstama su šiuolaikiniais literatūros ir kalbos moksliniais tyrimais, įtvirtinami ir tobulinami mokslinio darbo įgūdžiai, praktiškai patikrinami magistro baigiamojo darbo mokslinio tyrimo rezultatai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas lenkų filologijos magistro kvalifikacinis laipsnis ir, jei buvo papildomai studijuoti pedagoginiai dalykai, mokytojo profesinė kvalifikacija.
Baigus lenkų filologijos studijų programą, studijas galima tęsti humanitarinių mokslų srities doktorantūros studijų programose.
Lenkų filologijos studijų programa skirta asmenims, turintiems lenkų filologijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir siekiantiems tapti lenkų filologijos magistrais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Anglų ir lietuvių kalbų tarpkultūrinio specialisto kvalifikacija reikalinga norint dirbti anglų ir lietuvių kalbų tarpkultūrinio specialisto darbą.
Asmuo, įgijęs anglų ir lietuvių kalbų tarpkultūrinio specialisto kvalifikaciją, turi:
gebėti bendrauti anglų kalba raštu ir žodžiu įvairiose veiklos srityse su įvairių pasaulio šalių specialistais pagal bendrų projektų, verslo sutarčių reikalavimus, greitai suvokti anglų kalba parašytus dokumentus, juos apibendrinti anglų ir lietuvių kalbomis, perprasti internetinę anglų kalbą, naudoti skirtingus anglų kalbos registrus, naudotis spausdintais ir elektroniniais žinynais ir žodynais anglų kalba, kurie padeda teisingai išversti specializuotus terminus, pritaikyti specializuotas žinias Lietuvos, Europos ir tarptautinėse institucijose;žinoti lietuvių ir įvairių anglosaksiškų šalių kultūros bruožus, jų istorinį kontekstą, kultūrinius britų, amerikiečių, kanadiečių skirtumus, anglų kalbos gramatiką, fonetiką;
- mokėti atsakingai ir savarankiškai organizuoti savo darbą, sklandžiai, nuosekliai ir aiškiai reikšti savo mintis gimtąja ir užsienio kalba, kritiškai ir konstruktyviai mąstyti, būti mandagiu, komunikabiliu, tolerantišku, mokėti išlaikyti savitvardą ir efektyviai valdyti konfliktus.
Anglų–lietuvių tarpkultūrinio specialisto kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal anglų filologijos bakalauro studijų programą.
Norintiems siekti anglų ir lietuvių kalbų tarpkultūrinio specialisto kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti anglų ir lietuvių tarpkultūriniu specialistu nėra pripažįstami.
Įgiję anglų ir lietuvių kalbų tarpkultūrinio specialisto kvalifikaciją asmenys gali dirbti anglų ir lietuvių kalbų tarpkultūriniu specialistu įvairiose švietimo, prekybos ir verslo organizacijose, kurių veikla susijusi su Europos Sąjungos projektais ir kita tarptautine veikla.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju