Mokymo programos
Kompiuterinė lingvistika
Valstybinis kodas: 62104H137
Kodas pagal ISCED: 51122
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Humanitarinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Plečiamoji magistrantūros studijų programa skirta rengti kompiuterinės lingvistikos specialistus, filologus, puikiai išmanančius kalbos dalykus ir galinčius šias žinias pritaikyti kartu su informatikais kuriant įvairią programinę įrangą: automatizuoto vertimo, kalbos atpažinimo ir sintezės, kompiuterinio teksto apdorojimo ir tvarkymo, įvairių kalbos lygmenų mokomąsias ir pažintines kompiuterines programas.
Stojantysis turi turėti bakalauro kvalifikacinį laipsnį, būti išklausęs ne mažiau kaip dvidešimt kreditų filologijos dalykų ir vykdyti kitas priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji taikomosios lietuvių kalbotyros magistrai studijuoja plečiamojo lygio dalykus: kalbos informacinės technologijas, automatizuotą vertimą, kompiuterinį kalbos apdorojimą, kompiuterinę lingvistiką, statistiką lingvistikoje, tekstynų lingvistikos teoriją ir metodologiją, informacines teksto technologijas bei taikomuosius studijų dalykus: semantiką ir pragmatiką, sociolingvistiką, internetinę žiniasklaidą . Iš viso mokoma 12 dalykų.
Praktinės studijos nenumatytos, tačiau praktinių dalykų magistrantai mokosi per seminarus, laboratorinius darbus.
Studijų programos metu magistrantai rašo tris tiriamuosius projektus ir baigiamąjį magistro darbą. Baigusiajam suteikiamas filologijos magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus kompiuterinės lingvistikos studijų programą mokymąsi galima tęsti humanitarinių mokslų srities doktorantūroje.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Filologijos magistro kvalifikacija reikalinga norint dirbti filologu.
Asmuo, įgijęs filologijos magistro kvalifikaciją, turi:
- gebėti pritaikyti kalbotyros žinias įvairiose mokslo srityse, naudotis naujausiomis kalbos apdorojimo, kaupimo, saugojimo ir teksto tvarkybos technologijomis, redaguoti įvairaus pobūdžio tekstus, versti iš kitos kalbos ar naudotis automatizuotomis vertimo programomis, pateikti kompetentingą ir argumentuotą atsakymą visiems besidomintiems terminų sudarymo ir kūrimo klausimais, kartus su informatikos specialistais kurti naujas kalbos tyrimo, kūrimo ir vartojimo elektroninėje terpėje priemones;
žinoti kalbotyros žinių pritaikymo galimybes humanitarinių mokslų ir kitose srityse, svarbiausius elektroninio kalbos apdorojimo ir tvarkymo įrankius, kalbos kompiuterizavimo galimybes, kalbos resursų bazes (įvairius žodynus, tekstynus, gramatikas ir kt.), vertimo teoriją, žodynų sudarymo ir kalbos norminimo principus;
- mokėti atsakingai ir savarankiškai organizuoti savo darbą, sklandžiai, nuosekliai ir aiškiai reikšti savo mintis, kritiškai ir konstruktyviai mąstyti, būti mandagiu, komunikabiliu, tolerantišku, mokėti išlaikyti savitvardą ir efektyviai valdyti konfliktus.
Filologijos magistro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal filologijos studijų programą.
Norintiems siekti filologijos magistro kvalifikacijos reikia turėti bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti kompiuterinės lingvistikos specialistu nėra pripažįstami.
Įgiję filologijos magistro kvalifikaciją asmenys gali dirbti mokslinių tyrimų institutuose ir centruose, universitetuose, leidyklose, redakcijose, televizijoje ir radijo stotyse, reklamos agentūrose, vertimų biuruose, kitose įstaigose ir organizacijose, kuriose reikia išmanančių kalbos dalykus.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju