Mokymo programos
Hidrotechnikos Inžinerija
Valstybinis kodas: 62104T105
Kodas pagal ISCED: 51252
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Technologijos mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.
Neakivaizdinė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji magistrantūros studijų programa skirta rengti aplinkos inžinerijos magistrus, žinančius vandens ūkio ir kaimo statinių savybių stebėjimo ir matavimo būdus ir metodus, gebančius pažangiais metodais ir naujausiomis informacinėmis technologijomis vertinti hidrotechnikos ir kaimo statinių patikimumą ir veikimo efektyvumą, modeliuoti ir analizuoti aplinkosaugines situacijas, vertinti hidrotechnikos statinių poveikį aplinkai, gebančius atlikti sudėtingų hidrotechnikos statinių konstrukcinius skaičiavimus, taikyti pažangiausias statybos technologijas, analizuoti darbų vykdymo eigą, parengti ir administruoti projektus vandens apsaugos, valdymo ir statinių inžinerijos srityse, nuolat tobulinti savo profesinę kompetenciją ir kitiems perduoti įgytas žinias ir gebėjimus.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Asmenys, neturintys hidrotechnikos inžinerijos bakalauro, turi išklausyti išlyginamuosius dalykus pirmąjį studijų semestrą.
Būsimieji aplinkos inžinerijos magistrai studijuoja gilinamojo lygio studijų dalykus: mokslinių tyrimų metodiką ir statybos teisę, ir taikomuosius studijų dalykus – hidroprocesų skaitmeninį modeliavimą, investicinių projektų valdymą, sprendimų paramos sistemas, hidrotechnikos statinius ir jų tyrimą, integruotą vandens ir žemės išteklių valdymą ir kt.
Praktinės studijos nenumatytos.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas aplinkos inžinerijos magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus hidrotechnikos inžinerijos studijų programą studijas galima tęsti technologijos mokslų krypties doktorantūros studijų programose.
Hidrotechnikos inžinerijos studijų programa skirta asmenims, turintiems bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir siekiantiems tapti aplinkos inžinerijos magistrais.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Aplinkos inžinerijos magistro kvalifikacija reikalinga norint dirbti aplinkos arba statybos inžinerinio profilio darbą.
Asmuo, įgijęs aplinkos inžinerijos magistro kvalifikaciją, turi:
- gebėti savarankiškai priimti sprendimus, suprasti savo socialinę ir etinę atsakomybę, analizuoti inžinerinės veiklos procesus ir reiškinius ir sudaryti šių reiškinių matematinius modelius, taikyti sprendimų paramos sistemas, išskirti pagrindines problemas, naudotis specialiomis kompiuterinėmis programomis, skirtomis vandens ūkio statinių ir atskirų konstrukcinių elementų skaičiavimui, modeliavimui ir veikimo analizei atlikti, gebėti rinkti inžinerinei veiklai būtiną informaciją, ją sisteminti, analizuoti ir panaudoti sprendiniams pagrįsti bei naudotis teisiniais ir norminiais dokumentais, taikyti šiuolaikines medžiagas bei pažangias technologijas projektuojant šiuolaikinius vandens ūkio statinius, modeliuoti inžinerines sistemas ir jų aplinkoje vykstančius procesus, sudaryti ir vertinti darbų vykdymo planus, analizuoti darbų vykdymo eigą, atlikti statybos darbų techninę priežiūrą, analizuoti pažangiausias technologijas, suvokti esmines aplinkosaugos plėtojimosi problemas ir jų sprendimui taikyti metodus patikrintus moksliniais tyrimais, vertinti vandens ūkio statinių poveikį aplinkai, numatyti poveikio mažinimo priemones, panaudoti įgytas žinias potvynių prevencijos priemonių sistemų statybai arba rekonstrukcijai atlikti, sisteminti žemės ir vandens tarpusavio sąveikos reiškinius, prognozuoti jų vystymosi tendencijas ir siūlyti ekologiškai tvarias vandens išteklių naudojimo žmogaus poreikiams sistemas, sisteminti duomenis apie pažangiausias nuotekų valymo ir atliekų tvarkymo technologijas ir jas siūlyti įdiegti rekonstruojamuose ir naujai projektuojamuose vandens inžinerijos statiniuose;
- žinoti matematinio modeliavimo teorinius pagrindus, naujausios informacijos apie vandens ūkio statinius ir aplinkos apsaugos problemas paieškos būdus, ekologijos fizikines problemas, specialiąją terminologiją užsienio kalba;
- mokėti dirbti atsakingai, kruopščiai, savarankiškai ir greitai, organizuoti savo darbą, efektyviai bendradarbiauti su kolegomis ir klientais.
Aplinkos inžinerijos magistro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal hidrotechnikos inžinerijos studijų programą.
Norintiems siekti aplinkos inžinerijos magistro kvalifikacijos reikia turėti bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti inžinieriumi nėra pripažįstami.
Įgiję aplinkos inžinerijos magistro kvalifikaciją asmenys gali dirbti vandens ūkio ir kaimo statinių projektavimo, statybos, valdymo ir administravimo įmonėse ir įstaigose, verslo įmonėse, aplinkos kokybės stebėjimo ir užterštumo mažinimo sistemoje, vandens valdymo ir aplinkosaugos administravimo institucijose, konsultacinėse aplinkos tvarkos, vandens saugos įmonėse, vykdyti mokslinę ir pedagoginę veiklą.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju