Mokymo programos
Agronomija
Valstybinis kodas: 62106B101
Kodas pagal ISCED: 51262
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Biomedicinos mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.
Neakivaizdinė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji magistrantūros studijų programa skirta rengti agronomijos magistrus, gebančius įgytas teorines žinias taikyti moksliniuose tyrimuose, jų pasiekimus sėkmingai diegti praktikoje.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Asmenys, neturintys agronomijos pagrindų, studijuodami turi išklausyti išlyginamuosius studijų dalykus per pirmuosius du semestrus.
Būsimieji agronomijos magistrai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: mokslinių tyrimų planavimą ir analizę, žemės ūkio augalų biologiją, informacines technologijas agronomijoje, augalų ir dirvožemio cheminę analizę, augalų agrobiologinį potencialą, pasaulio dirvožemius ir jų klasifikaciją, augalų patologiją, agroekologiją ir aplinką, augalinių maisto produktų kokybę ir saugą, molekulinę genetiką ir kt.
Studijų programoje numatytos 4 specializacijos:
augalininkystė ir selekcija;augalų apsauga, dirvotyra ir agrochemija;integruotoji ir ekologinė žemdirbystė;augalinių žaliavų kokybė ir sauga.
Praktinės studijos nenumatytos.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro diplominiu darbu. Baigusiajam suteikiamas agronomijos magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus agronomijos magistro studijų programą studijas galima tęsti biomedicinos mokslų srities doktorantūros studijų programose.
Agronomijos studijų programa skirta asmenims, turintiems agronomijos ar artimos krypties bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir siekiantiems tapti agronomijos magistrais.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Agronomijos magistro kvalifikacinis laipsnis reikalingas norint dirbti agronomo mokslininko, konsultanto ar gamybininko darbą.
Asmuo, įgijęs agronomijos magistro kvalifikacinį laipsnį, turi:
- gebėti integruoti įgytas agronomijos žinias į modernizuotą konkurencingą žemės ūkio vystymą, parengti mokslinių tyrimų programas ir metodikas, atlikti moksliniais pagrindais paremtą agronominių duomenų apibendrinimą ir vertinimą, agronomijos žinias taikyti moksliniuose tyrimuose, sėkmingai diegti jų pasiekimus praktikoje, perteikti agrobiologijos žinias, formuluoti profesinio, mokslinio darbo problemas ir nustatyti problemų sprendimo strategijas;
- žinoti agrarinės ekologijos principus, mokslinių tyrimų metodologiją, kaip sistemingai tyrinėti ir eksperimentuoti, kaupiant naujas agrobiologijos mokslo žinias, kurios gali prisidėti prie agronominio darbo praktikos tobulinimo, pasirinktos agronomijos mokslo šakos eksperimentų planavimo, teorinius aspektus ir atlikimo ypatumus, informacinių technologijų pritaikymo galimybes moksliniuose agronominiuose tyrimuose, pasaulines ekologinės žemdirbystės plėtros kryptis ir tendencijas;
- mokėti dirbti atsakingai, savarankiškai, kūrybiškai, planuoti, organizuoti ir vertinti savo darbą, dalykiškai bendrauti su kolegomis ir kitais asmenimis.
Agronomijos magistro kvalifikacinį laipsnį galima įgyti Lietuvos žemės ūkio universitetuose.
Norintiems siekti agronomijos magistro kvalifikacinio laipsnio reikia turėti bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Įgiję agronomijos magistro kvalifikacinį laipsnį asmenys, gali dirbti agronomais, mokslininkais, konsultantais ar gamybininkais mokslo įstaigose‚ valstybės valdymo institucijose, formuojančiose žemės ir maisto ūkio plėtojimo strategiją ir taktiką, mokymo įstaigose ir profesinio mokymo centruose, augalinės produkcijos laikymo ir perdirbimo įmonėse, konsultavimo firmose, žaliavų kontrolės ir kokybės valdymo sistemos įstaigose, versle arba tęsti studijas doktorantūroje.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju