Mokymo programos
Sodininkystė Ir Daržininkystė
Valstybinis kodas: 62106B102
Kodas pagal ISCED: 51262
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Biomedicinos mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.
Neakivaizdinė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji magistrantūros studijų programa skirta rengti aukštos agronomijos magistrus, gebančius įvertinti aplinkos veiksnių įtaką sodo ir daržo augalams skirtingose vystymosi etapuose, analizuoti ir įvertinti šių augalų produktyvumo elementus ir produkcijos kokybę įtakojančius veiksnius, parengti mokslinių tyrimų programą ir metodiką, atlikti tyrimo duomenų statistinę analizę, mokslinio tiriamojo darbo rezultatus diegti praktikoje, rengti mokslo tiriamuosius projektus ir vertinti jų rezultatus, tobulinti nuolat besikeičiančioje aplinkoje.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Studentams, neturintiems sodininkystės ir daržininkystės pagrindų, studijų programoje numatyti papildomi studijų dalykai, kuriuos jie turi išklausyti per pirmuosius du semestrus: sodininkystė, daržininkystė, dekoratyvūs augalai.
Būsimieji agronomijos magistrai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: žemės ūkio augalų biologiją, sodo ir daržo augalų produktyvumo biologiją, verslinę gėlininkystę, sodo, daržo ir dekoratyvinių augalų integruotąją apsaugą, alternatyviąją daržininkystę, intensyviąją sodininkystę ir kt.
Praktinės studijos nenumatytos.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro diplominiu darbu. Baigusiajam suteikiamas agronomijos magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus sodininkystės ir daržininkystės studijų programą studijas galima tęsti biomedicinos mokslų srities doktorantūros studijų programose.
Sodininkystės ir daržininkystės studijų programa skirta asmenims, turintiems agronomijos ar artimos krypties bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir siekiantiems tapti agronomijos magistrais.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Agronomijos magistro kvalifikacinis laipsnis reikalingas norint dirbti agronomo mokslininko, konsultanto ar gamybininko darbą.
Asmuo, įgijęs agronomijos magistro kvalifikacinį laipsnį (pagal sodininkystės ir daržininkystės studijų programą), turi:
- gebėti kritiškai vertinti mokslinius pasiekimus, analizuoti ir įvertinti sodo ir daržo augalų produktyvumo elementus ir produkcijos kokybę įtakojančius veiksnius, prognozuoti ir modeliuoti sodo augalų produktyvumą, įvertinti sodo augalų fiziologinius parametrus, taikyti įvairius tyrimo metodus vertinant sodininkystės produkcijos kokybę, diegti praktikoje mokslinio-tiriamojo darbo rezultatus, ugdyti savo ir kitų kūrybinį novatoriškumą, ruošti pranešimus ir atlikti nesudėtingus mokslinius tyrimus, parengti mokslinių tyrimų programą ir metodiką, atlikti tyrimo duomenų statistinę analizę, parengti ir praktiškai pritaikyti įvairius klasikinės selekcijos bei in vitro metodus konkrečiai sodo augalų selekcinei programai, naudotis savo srities moksline aparatūra, paaiškinti biologinius priežastinius ryšius, sąlygojančius technologijų įvairovę sodininkystėje;
- žinoti augalų fiziologinių rodiklių optimizavimo galimybes, sodininkystės ir daržininkystės kokybinius rodiklius, cheminės ir fizikinės analizės metodus šiems rodikliams nustatyti, eksperimentų planavimo aspektus ir atlikimo ypatumus, intensyviųjų auginimo technologijų biologinį pagrindimą skirtingoms sodo augalų grupėms, tradicinių ir netradicinių sodo ir daržo augalų panaudojimo alternatyviems tikslams galimybes, integruotas augalų apsaugos sistemas, Europos šalių sodinamosios medžiagos dauginimo ir sertifikavimo sistemą, mokslinio tyrimo metodus ir priemones, skirtas sodininkystės mokslo problemoms spręsti, informacinių technologijų pritaikymo galimybes moksliniuose tyrimuose, augalų genetinės įvairovės kūrimo metodus, pagrindinius sodo ir daržo augalų veislių kūrimo principus ir adaptacijos problemas;
- mokėti dirbti atsakingai, kruopščiai, savarankiškai, organizuoti savo darbą, dalykiškai bendrauti su kolegomis ir kitų specialybių atstovais, vertinti mokslinių rezultatų duomenis ir iš jų atsakingai daryti reikiamas išvadas.
Agronomijos magistro kvalifikacinį laipsnį galima įgyti Lietuvos žemės ūkio universitetuose, vykdančiuose studijas pagal sodininkystės ir daržininkystės studijų programą.
Norintiems siekti agronomijos magistro kvalifikacinio laipsnio reikia turėti bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti agronomijos specialistu nėra pripažįstami.
Įgiję agronomijos magistro kvalifikacinį laipsnį asmenys gali dirbti agronomijos specialistais mokslo institucijose, valstybės valdymo institucijose, formuojančiose žemės ir maisto ūkio plėtojimo strategiją ir taktiką, mokymo įstaigose ir profesinio mokymo centruose, augalinės produkcijos laikymo ir perdirbimo įmonių laboratorijose, konsultavimo tarnybose, žaliavų kontrolės ir kokybės valdymo sistemos įstaigose, eksporto bei importo paslaugų įmonėse, sodininkystės ar daržininkystės versle.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju