Mokymo programos
Edukologija
Valstybinis kodas: 62107S109
Kodas pagal ISCED: 51214
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.
Vakarinė: 2 m.
Neakivaizdinė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji magistrantūros studijų programa skirta rengti eduklogijos specialistus, gebančius taikyti atskirų disciplinų žinias edukacinėje veikloje, integruoti įvairių mokslo krypčių bei praktikos įgūdžius, dirbti komandoje, kritiškai mąstyti, įžvelgti su ugdymu susijusias problemas, ieškoti galimų sprendimo būdų.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Studentams, neturintiems edukologijos pagrindų, studijų programoje numatyti papildomi studijų dalykai, kuriuos jie turi išklausyti per pirmuosius du semestrus: edukologija ir psichologija.
Būsimieji edukologai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: ugdymo filosofiją, atsipalaidavimo meną, psichologinę diagnostiką, švietimo vadybą, ypatingąją pedagogiką, dorovinio ugdymo teoriją, socialinę psichologiją, aukštojo mokslo filosofiją ir sistemas, ugdymo metodiką šeimoje, Lietuvos edukologijos istoriją
Praktinės studijos nenumatytos.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro diplominiu darbu. Baigusiajam suteikiamas edukologijos magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus edukologijos studijų programą studijas galima tęsti socialinių mokslų srities doktorantūros studijų programose.
Edukologijos studijų programa skirta asmenims, turintiems bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir siekiantiems edukologijos specialisto kvalifikacijos.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Edukologijos magistro kvalifikacija reikalinga norint dirbti edukologo darbą.
Asmuo, įgijęs edukologijos magistro kvalifikaciją, turi:
- gebėti plėtoti etiškus santykius su asmenimis bei visuomenės grupėmis, įtakojančiomis ugdymo procesus, planuoti, organizuoti ir vertinti švietimo, ugdymo, mokymo ir mokymosi procesus, sukurti teigiamą emocinę aplinką, parinkti tinkamą mokymo turinį ir būdus, vertinti ir priimti sprendimus, tobulinant ugdymo programas, konsultuoti karjeros klausimais, prisitaikyti prie naujų situacijų ir sąlygų, kūrybiškai spręsti iškilusias problemas, detalizuotas disciplinos žinias taikyti edukacinėje veikloje, integruoti įvairių mokslo krypčių bei praktikos įgūdžius, dirbti komandoje, organizuoti diskusijas, kritiškai mąstyti, įžvelgti pagrindines su ugdymu susijusias problemas remiantis jau sukaupta pedagogine patirtimi ir įvairiais tyrimų rezultatais, ieškoti galimų sprendimo būdų, taikyti bendruosius edukologinių tyrimų principus bei metodus tiriamajame darbe, taikyti naujausias ir moderniausias ugdymo technologijas, vertinti įvairių švietimo organizacijų veiklą pagal atitinkamus kokybės standartus
- žinoti Lietuvos švietimo sistemą, švietimo ir mokslo įstatymus, švietimo pertvarkos bei kokybės plėtros procesus, edukologijos mokslo filosofinius, sociologinius ir psichologinius pagrindus, ugdymo sampratų įvairovę, bendruosius edukologinių tyrimų principus, metodus, naujausias ir moderniausias ugdymo technologijas, švietimo organizacijos kokybės standartus, mokymosi visą gyvenimą koncepcijas
mokėti dirbti atsakingai, kruopščiai, savarankiškai ir greitai, organizuoti savo darbą, bendrauti su kolegomis
Edukologijos magistro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal edukologijos studijų programą.
Norintiems siekti edukologijos magistro kvalifikacijos reikia turėti bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti edukologu nėra pripažįstami.
Įgiję edukologijos magistro kvalifikaciją asmenys gali dirbti edukologu bendrojo lavinimo, profesinėse mokyklose, ikimokyklinio ugdymo įstaigose, kolegijose, universitetuose, kitose aukštojo mokslo įstaigose, Švietimo ir mokslo ministerijose, valstybinėse ir privačiose ugdymo įstaigose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Lietuvos kūno kultūros akademija Kaunas Sporto g. 6
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju