Mokymo programos
Profesijos Edukologija
Valstybinis kodas: 62107S124
Kodas pagal ISCED: 51114
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.
Neakivaizdinė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Plečiamoji studijų programa skirta rengti profesijos edukologijos magistrus, gebančius vykdyti edukologijos mokslinius tyrimus, vertinti mokinio asmenybės savitumą ir profesinį kryptingumą, bendrauti su mokiniais psichologinėse ir akademinėse grupėse, projektuoti edukacines technologijas ir organizuoti profesinio ugdymo procesą, ugdant mokinių profesines kompetencijas ir bendrakultūrines vertybes, konsultuoti mokinius profesijos pasirinkimo ir karjeros planavimo klausimais.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji profesijos edukologijos magistrai studijuoja plečiamojo lygio dalykus: didaktiką, mokslinių tyrimų pagrindus, profesijos inovatiką, logiką, edukacines technologijas, pedagoginę psichologiją, hodegetiką, ugdymo filosofiją, profesinę edukologiją, vadovavimo psichologiją, socialinę psichologiją, dalykų dėstymo metodiką.
Vykdoma mokomoji pedagoginė praktika ir pedagoginė stažuotė. Praktinių studijų trukmė - 22 savaitės. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami ugdymo programų rengimo, bendravimo su vaikais gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro diplominiu darbu. Baigusiajam suteikiamas edukologijos magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus profesijos edukologijos studijų programą, studijas galima tęsti socialinių mokslų srities doktorantūros studijų programose.
Profesijos edukologijos studijų programa skirta asmenims, turintiems bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir siekiantiems tapti profesijos edukologijos magistrais.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Edukologijos magistro kvalifikacinis laipsnis reikalingas norint dirbti profesijos mokytojo darbą.
Asmuo, įgijęs edukologijos magistro kvalifikacinį laipsnį, turi:
- gebėti vykdyti edukologijos mokslinius tyrimus ir analizuoti jų rezultatus, vertinti mokinių asmenybės savastį bei profesinį kryptingumą ir to pagrindu projektuoti ir organizuoti profesinio ugdymo procesą, ugdant mokinių profesines kompetencijas ir bendrakultūrines vertybes, nustatyti pedagogikos ir psichologijos mokslų dermę bei integruoti kitų mokslų pasiekimus į profesinio ugdymo procesą, bendrauti su mokiniais psichologinėse ir akademinėse grupėse, konsultuoti mokinius profesijos pasirinkimo klausimais ir padėti jiems projektuoti savo profesinę karjerą, analizuoti mokslinių tyrimų medžiagą ir ją pristatyti
- žinoti profesinio ugdymo sistemas Lietuvoje ir ES šalyse, profesinio ugdymo metodologines koncepcijas, profesinės edukologijos mokslinių tyrimų metodikas, profesinės edukologijos mokslo dėsnius ir principus, projektuojant edukacines technologijas ir organizuojant profesinio mokymo procesą, pedagoginiame procese bei pedagoginių tyrimų metodikose naudojamas informacines technologijas
- mokėti dirbti atsakingai, savarankiškai, organizuoti savo darbą, efektyviai bendrauti su kolegomis ir mokiniais
Edukologijos magistro kvalifikacinį laipsnį galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal profesijos edukologijos studijų programas.
Norintiems siekti edukologijos magistro kvalifikacinio laipsnio reikia turėti bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti profesijos mokytoju nėra pripažįstami.
Įgiję edukologijos magistro kvalifikacinį laipsnį asmenys gali dirbti profesinio ugdymo, švietimo ir mokslo institucijų, profesinio informavimo, konsultavimo ir orientavimo bei įvairiose socialinio darbo įstaigose.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju