Mokymo programos
Slauga
Valstybinis kodas: 62111B108
Kodas pagal ISCED: 51272
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Biomedicinos mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.
Neakivaizdinė: 2,5 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji magistrantūros studijų programa skirta rengti slaugos magistrus, išmanančius slaugos teorijas, kiekybinių ir kokybinių slaugos tyrimų metodologiją, LR įstatymus ir poįstatyminius aktus, gebančius savarankiškai atlikti visus kiekybinio ir kokybinio tyrimų etapus, rinkti duomenis šiems tyrimams, interpretuoti, analizuoti ir apibendrinti gautus rezultatus, atlikti slaugos valdymo funkcijas, vykdyti visuomenės ir bendruomenės sveikatos stiprinimo ir tausojimo švietėjišką procesą, įtraukiant į jį visuomenę.
Stojantysis turi turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji slaugos magistrantai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: klinikinę slaugą, sveikatos psichologiją, slaugos teoriją ir filosofiją, kiekybinius slaugos mokslo tyrimus, slaugos teisę ir etiką, kokybinius slaugos mokslo tyrimus ir kt.
Praktinės studijos vyksta, atliekant profesinę praktiką. Praktinių studijų trukmė – 15 sav. Jų metu skatinama savarankiškai daryti sprendimus, nustatyti slaugos poreikį, stiprinami mokslinio-tiriamojo darbo įgūdžiai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro diplominiu darbu. Baigusiajam suteikiamas slaugos magistro kvalifikacinis laipsnis ir bendrosios praktikos slaugytojo profesinė kvalifikacija.
Baigus slaugos magistrantūros studijų programą mokymąsi galima tęsti biomedicininių ar socialinių mokslų sričių doktorantūros studijų programose.
Slaugos studijų programa skirta asmenims, turintiems slaugos ir/ar reabilitacijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir siekiantiems tapti slaugos magistrais.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Slaugos magistro kvalifikacinis laipsnis reikalingas norint dirbti asmens sveikatos priežiūros ir stiprinimo specialisto darbą.
Asmuo, įgijęs slaugos magistro kvalifikacinį laipsnį, turi:
- gebėti panaudoti specialiąsias žinias, numatant slaugą, įsisavinti slaugos problemų sprendimą kaip integruotą slaugos dalį, siekiant, kad slauga būtų tikslinga, orientuota į problemos priežastį, o ne tik į simptomą, kad slauga būtų individuali, paslanki ir atliekama savarankiškai, suvokti apsisprendimo proceso reikšmę ir panaudoti apsisprendimo modelius, taikant etikos kodeksus, kelti aukštus reikalavimus profesinei veiklai, formuojant slaugos, kaip sveikatos priežiūros dalies, kokybę, įgyti LR slaugytojo profesinę veiklą reglamentuojančiuose dokumentuose numatomas sąmoningas kompetencijas
- žinoti mokslų, kuriais remiasi slauga, mokslinius metodus, sveiko ir sergančio žmogaus sandarą, funkcijas ir elgseną, ryšius tarp žmogaus sveikatos būklės ir jo fizinės bei socialinės aplinkos, slaugos teoriją, kiekybinių ir kokybinių slaugos tyrimų metodologiją, LR įstatymus ir poįstatyminius aktus, pagrindines slaugos darbo vertybes
- mokėti dirbti atsakingai, savarankiškai, planuoti, organizuoti savo darbą, efektyviai, empatiškai bendrauti su kolegomis ir klientais/pacientais
Slaugos magistro kvalifikacinį laipsnį galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal slaugos studijų programą.
Norintiems siekti slaugos magistro kvalifikacijos reikia turėti bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti slaugos specialistu nėra pripažįstami.
Įgiję slaugos magistro kvalifikacinį laipsnį asmenys gali dirbti asmens sveikatos priežiūros ir stiprinimo specialistais asmens sveikatos priežiūros įstaigose, įmonėse, užsiimančiose asmens sveikatos priežiūra, teritorinėse ligonių kasose, gyventojų sveikatos rizikos grupių specializuotos priežiūros įstaigose (priklausomybės centruose, psichikos ligonių, vaikų, asmenų su negalia), mokslo įstaigose, rengiančiose slaugos specialistus, nevyriausybinių organizacijų, užsiimančių sveikatinimo veikla koordinatoriais, sveikatos programų vadybininkais, gali administruoti, rengti ir vykdyti įvairius nacionalinius ir tarptautinius projektus bei programas.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju