Mokymo programos
Gyvulininkystės Technologija
Valstybinis kodas: 62113B101
Kodas pagal ISCED: 51262
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Biomedicinos mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 1,5 m.
Neakivaizdinė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji magistrantūros studijų programa skirta rengti gyvulininkystės technologijos specialistus, kurie siekia pagilinti pasirinktos biomedicinos srities, zootechnikos krypties fundamentaliųjų dalykų žinias, pasirengti savarankiškam vadybiniam ir moksliniam darbui gyvulininkystės sektoriuje.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į akademiją konkursines sąlygas.
Būsimieji gyvulininkystės technologijos specialistai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: biologinę informatiką, žemės ūkio gyvūnų gerovę, ekologinę gyvulininkystę, mokslinių bandymų organizavimą, naujas gyvulių veislininkystės technologijas, ekotrofologiją ir kt. Taip pat studijuoja pasirenkamuosius dalykus – verslo projektų rengimą ir valdymą, karjeros projektavimą ir valdymą ir kt. Pagal pasirenkamųjų dalykų kryptis formuojamos specializacijos: mėsos perdirbimo technologijos, pieno perdirbimo technologijos, kiaulienos ir galvijienos gamybos ir perdirbimo technologijos, pašarų gamybos technologijos ir kokybės kontrolė, gyvulininkystė vadyba ir rinkodara ir kt.
Moksliniai tiriamieji darbai vykdomi etapais: individualaus darbo plano sudarymas, duomenų surinkimas, jų statistinis apdorojimas ir magistrantūros baigiamojo darbo parengimas. Mokslinio tiriamojo darbo trukmė – 800 val., baigiamojo darbo parengimui skiriama 700 val.
Praktinės studijos nenumatytos.
Gyvulininkystės technologijos studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas gyvulininkystės technologijos magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus gyvulininkystės technologijos magistrantūros studijų programą studijas galima tęsti biomedicinos mokslų srities doktorantūros studijų programose.
Gyvulininkystės technologijos magistrantūros studijų programa skirta asmenims, turintiems bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir siekiantiems tapti gyvulininkystės technologais.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Gyvulininkystės technologijos magistro kvalifikacinis laipsnis reikalingas norint dirbti įvairiuose gyvulininkystės sektoriuose.
Asmuo, įgijęs gyvulininkystės technologijos magistro kvalifikacinį laipsnį, turi:
- gebėti įgytas mokslines žinias bei analitinius gebėjimus taikyti aktualioms žemės ūkio ir gyvulininkystės problemoms spręsti, suformuotas šiuolaikines mokslo žinias, bendravimo ir bendradarbiavimo gebėjimus taikyti žemės ūkio ir gyvulininkystės praktikoje, organizuoti gyvulininkystės perdirbimo procesus, kontroliuojant technologijų įgyvendinimą, tiriant rinką, atliekant gyvulininkystės produkcijos vartotojų paiešką, organizuoti gyvulininkystės produktų gamybą pasirenkant pažangiausias gyvūnų auginimo technologijas bei taikant perspektyviausius veislininkystės darbo metodus, biotechnologijas, įvertinant prioritetus ES bendroje žemės ūkio politikos erdvėje, įgyvendinti aplinkos ir maisto saugos, gyvūnų gerovės, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus atsižvelgiant į žemės ūkio gamybos ir gamtos išteklių bei aplinkos vertybių palaikymą;
- žinoti gyvulininkystės technologijos studijų kryptis, būtinas sėkmingai profesinei veiklai gyvulininkystės technologijų srityje, naujausias gyvūnų auginimo, laikymo, priežiūros, veisimo technologijas ir gamybos standartus, maisto saugos, gyvūnų gerovės reikalavimus ir jų įgyvendinimą bei kontrolę, gilius fundamentaliųjų dalykų principus, siekiant pasirengti savarankiškam vadybiniam ir moksliniam darbui gyvulininkystės sektoriuje, sprendžiant žemės ūkio ir gyvulininkystės institucijų nacionalines, regionines, vietos problemas veikiant integracijos ir globalizacijos veiksniams;
mokėti dirbti atsakingai, savarankiškai, planuoti, organizuoti ir vertinti savo darbą, efektyviai bendrauti su kolegomis;
Gyvulininkystės technologijos magistro kvalifikacinį laipsnį galima įgyti aukštojoje mokykloje, vykdančioje studijas pagal gyvulininkystės technologijos magistrantūros studijų programą.
Norintiems siekti gyvulininkystės technologijos magistro kvalifikacinio laipsnio, reikia turėti bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti gyvulininkystės specialistu nėra pripažįstami.
Įgiję gyvulininkystės technologijos magistro kvalifikacinį laipsnį asmenys gali dirbti mokslinių tyrimų įstaigose, veislininkystės sistemoje, žemės ūkio mokyklose, rajonų savivaldybėse, konsultavimo tarnybose, mėsos ir pieno perdirbimo įmonėse, pašarų gamybos sektoriuje, užsiimti ūkine veikla ir verslu.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Kaunas A. Mickevičiaus g. 9
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju