Mokymo programos
Andragogika
Valstybinis kodas: 631X32001
Kodas pagal ISCED: 51214
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 1,5 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Plečiamoji magistrantūros studijų programa skirta rengti suaugusiųjų mokytojus gebančius planuoti, organizuoti, vykdyti, plėtoti visuotinį ir nuolatinį mokymąsi, užtikrinti jo prieinamumą, padėti įgyti bei atnaujinti gebėjimus, reikalingus dalyvaujant žinių visuomenės gyvenime, taikyti šiuolaikinus mokymo/si metodus, plėtoti distancinio mokymosi galimybes, projektuoti ir įgyvendinti praktinės veiklos tyrimus.
Stojantysis turi vykdyti kitas priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji andragogai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: andragogikos teorijas, andragoginę didaktiką, švietimo informacines technologijas ir sistemas, bendruomenės organizavimą, projektų valdymą, praktinės veiklos tyrimus, mokymosi grupėje teoriją ir praktiką, karjeros projektavimą, kritinį mąstymą, kūrybinio mąstymo pagrindus
Praktinės studijos vyksta suaugusiųjų švietimo institucijose. Praktinių studijų trukmė - 10 kreditų (400 val). Jų metu įtvirtinami ir tobulinami bendravimo su suaugusiaisiais, darbo organizavimo gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiajam suteikiama andragogo profesinė kvalifikacija.
Baigus andragogikos profesinių studijų programą studijas galima tęsti socialinių mokslų krypties doktorantūros studijų programose.
Andragogikos profesinių studijų programa skirta asmenims, turintiems bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir siekiantiems andragogo kvalifikacijos.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Andragogo kvalifikacija reikalinga norint dirbti andragogo darbą.
Asmuo, įgijęs andragogo kvalifikaciją, turi:
- gebėti kurti mokymosi paramos sistemas suaugusiems, teikti paramą individualiam mokymuisi, mokymuisi grupėse, bendruomenėse, tinkluose, prisidėti prie besimokančiojo savarankiškumo, pasitikėjimo vystymosi, teikti paramą mokymosi rezultatų pritaikymui profesinėje praktikoje, skatinti informalų mokymąsi, kurti mokymosi aplinkos dizainą, technologijas, priemones, planuoti IKT panaudojimą mokymosi aplinkoje bei palaikyti mokymosi aplinkos funkcionavimą, planuoti mokymosi veiklas suaugusiems, palaikyti mokymosi įvykį, vertinti suaugusiųjų mokymąsi, rengti mokymosi programos planus, turinį, instrukcijas, kurti mokymo/si išteklius, prisidėti prie mokymosi bendruomenės/ regiono vystymo, palaikyti partnerinius ryšius, dirbti tinkluose,teikti mokymosi paslaugas bei palaikyti jų kokybę, kurti bei įgyvendinti tyrimo programas, skatinti reflektyvią praktiką, kritiškai reflektuoti savo profesinę patirtį, modeliuoti savo profesinį mokymąsi bei jį įgyvendinti.
- žinoti suaugusiųjų švietimo bei mokymosi visą gyvenimą teorinį kontekstą, svarbiausius ES ir Lietuvos suaugusiųjų švietimą bei mokymąsi visą gyvenimą reglamentuojančius dokumentus, Lietuvos suaugusiųjų švietimo praktikos kontekstą (formalų, neformalų, informalų)
- mokėti dirbti atsakingai, kruopščiai, savarankiškai ir greitai, organizuoti savo darbą
Andragogo profesinę kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal andragogo studijų programą.
Norintiems siekti andragogo kvalifikacijos reikia turėti bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti andragogu nėra pripažįstami.
Įgiję andragogo kvalifikaciją asmenys gali dirbti suaugusiųjų mokymo centruose; neformalų suaugusiųjų švietimą administruojančiose bei vykdančiose nevyriausybinėse, konfesinėse bei privačiose organizacijose; gamybinių, paslaugas teikiančių įmonių personalo padaliniuose, atsakinguose už kvalifikacijos tobulinimą ir perkvalifikavimą.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju