Mokymo programos
Dalyko pedagogika
Valstybinis kodas: 631X13005
Kodas pagal ISCED: 51214
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Aukštojo mokslo diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 1 m.
Vakarinė: 1 m.
Neakivaizdinė: 1 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Dalyko pedagogikos programa skirta rengti kompetentingus mokytojus, įgijusius universitetinį išsilavinimą, išsiugdžiusius šiuolaikinį edukacinį mąstymą, gebančius kūrybiškai taikyti klasikines ir modernias į paauglį ir mokyklinio amžiaus jaunuolį, suaugusį asmenį orientuotas ugdymo sistemas, analizuoti, kritiškai vertinti, kūrybiškai taikyti edukacines idėjas, planuoti ir organizuoti dalyko mokymo(si) ir asmens ugdymo (si) procesus. Įgytos kompetencijos leistų specialistams integruotis į regiono, šalies, Europos ir pasaulio darbo rinką.
Stojantysis turi turėti bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji dalyko pedagogai studijuoja tokius studijų dalykus: Edukologijoa pagrindai, Didaktika, Hodegetika, Ugdymo sistemos, Dalyko didaktika, Mokyklos vadybas, Bendroji psichologija, Raidos ir pedagoginė psichologija, Socialinė psichologija ir pedagogika, Specialusis ugdymas, Edukaciniai tyrimai. Analitinis-tiriamasis darbas integruotas ir į atskirų modulių turinį.
Praktika tampa integracine visų teorinių-praktinių studijų ašimi ir padeda sistemingai plėtoti studentų, būsimųjų specialistų praktines kompetencijas. Praktinių studijų trukmė - 80 val.
Studijų programa baigiama baigiamuoju darbu. Baigusiajam suteikiama mokytojo profesinė kvalifikacija.
Baigus studijų programą mokymąsi galima tęsti švietimo ir ugdymo krypčių grupės magistrantūros programose.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Dalyko pedagogo kvalifikacija reikalinga norint dirbti konkretaus dalyko mokytoju, auklėtoju bendrojo lavinimo vidurinėse ir profesinėse mokyklose.
Asmuo, įgijęs dalyko pedagogo kvalifikaciją, turi:
- gebėti pažinti pagrindinėje ir vidurinėje mokykloje besimokantį asmenį, jo poreikius, specifinius raidos ir individualius ypatumus; kurti mokymosi aplinką; modeliuoti ir kūrybiškai taikyti dalyko turinį; planuoti ir organizuoti mokymo(si) ir ugdymo(si) procesus; taikyti įvairius mokymo ir ugdymo modelius, technologijas ir metodus; vertinti ugdytinių individualius pasiekimus bei pažangą; bendrauti ir bendradarbiauti su mokyklos personalu, kitomis ugdymo institucijomis bei ugdytinio šeima; teikti pedagoginę-psichologinę pagalbą tėvams ar globėjams; dirbti komandoje; planuoti ir vykdyti taikomuosius edukacinius tyrimus.
- žinoti nacionalinę bei Europos šalių švietimo sistemos sąrangos bei plėtros tendencijas; esminius pagrindinės ir vidurinės mokyklos tikslus, gyvenimo organizavimo ir valdymo dėsningumus; ugdymo turinį; pedagoginės sąveikos principus; mokymo ir ugdymo proceso ypatumus; paauglio ir suaugusio asmens raidos ir individualius ypatumus; šiuolaikinius metodologinius ugdymo pagrindinėje ir vidurinėje mokykloje pagrindus bei edukacinių reiškinių esmę teoriniame ir praktiniame lygmenyse; kokybines šiuolaikinio ugdymo ir švietimo charakteristikas; taikomųjų edukacinių tyrimų organizavimą; suaugusiųjų (tėvų ir socialinių partnerių) konstruktyvaus bendradarbiavimo ir pedagoginio švietimo esmę.
- mokėti dirbti atsakingai, kruopščiai, savarankiškai ir greitai, organizuoti savo darbą, efektyviai bendrauti su kolegomis ir klientais.
Dalyko pedagogo kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal dalyko pedagogikos studijų programą.
Norintiems siekti dalyko pedagogo kvalifikacijos reikia turėti bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti dalyko pedagogu nėra pripažįstami.
Įgiję dalyko pedagogo kvalifikaciją, asmenys gali dirbti konkretaus dalyko mokytoju, auklėtoju bendrojo lavinimo vidurinėse ir profesinėse mokyklose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Šiaulių universitetas Šiauliai Vilniaus g. 88
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju