Mokymo programos
Priešmokyklinis Ugdymas
Valstybinis kodas: 62207S108
Kodas pagal ISCED: 51214
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Aukštojo mokslo diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 1 m.
Vakarinė: 1 m.
Neakivaizdinė: 1 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti priešmokyklinio ugdymo auklėtojus, galinčius dirbti pedagoginį darbą priešmokyklinio ugdymo grupėse, gebančius organizuoti bei pedagogiškai valdyti formalųjį ir neformalųjį šio amžiaus vaikų ugdymą.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji priešmokyklinio ugdymo auklėtojai studijuoja vaiko vystymosi psichologiją, integruotą ugdymą, priešmokyklinio ugdymo sistemas, žaidimų teoriją ir praktiką, visuotinę priešmokyklinio ugdymo vadybą, vaikų kalbinės ir literatūrinės kompetencijos ugdymą, priešmokyklinį matematinį ugdymą ir kt.
Praktinės studijos vyksta ugdymo įstaigoje su priešmokyklinio amžiaus vaikais. Praktinių studijų trukmė – 240 val. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami bendravimo su vaikais, ugdymo programų rengimo ir kt. gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju – bakalauro diplominiu darbu. Baigusiajam suteikiama auklėtojo profesinė kvalifikacija.
Baigus priešmokyklinio ugdymo programą, studijas galima tęsti socialinių mokslų srities magistrantūros studijų programose.
Priešmokyklinio ugdymo studijų programa skirta asmenims, turintiems bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir siekiantiems tapti priešmokyklinio ugdymo auklėtojais.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Auklėtojo kvalifikacija reikalinga norint dirbti priešmokyklinio ugdymo pedagogo darbą.
Asmuo, įgijęs auklėtojo kvalifikaciją, turi:
- gebėti pažinti priešmokyklinio amžiaus vaiko raidos ir individualius ypatumus, kurti palankią edukacinę aplinką, ugdant šio amžiaus vaikų bendruosius, asmeninius, pažintinius, socialinius, kultūrinius, komunikacinius, darbo ir veiklos gebėjimus, tautinį, kultūrinį identitetą, interpretuoti, modeliuoti ir kūrybiškai taikyti priešmokyklinio ugdymo turinį, organizuoti ir pedagogiškai valdyti priešmokyklinio ugdymo procesą, bendrauti ir bendradarbiauti su socialiniais partneriais
- žinoti esmines Lietuvos, Europos ir pasaulio priešmokyklinio ugdymo, švietimo bei mokslo tendencijas ir vertybes, šiuolaikinius metodologinius priešmokyklinio ugdymo pagrindus bei edukacinių reiškinių ir procesų esmę teorijos ir praktikos paradigmoje, psichologinius ir pedagoginius vaiko raidos ypatumus, kokybines šiuolaikinio ugdymo charakteristikas, priešmokyklinio ugdymo tikslus, turinį, pedagoginės sąveikos principus, ugdymo/ si proceso ypatumus, organizavimo ir valdymo dėsningumus
- mokėti dirbti atsakingai, savarankiškai, planuoti, organizuoti ir vertinti savo darbą, efektyviai, empatiškai bendrauti su kolegomis ir ugdytiniais
Auklėtojo kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal priešmokyklinio ugdymo studijų programą.
Norintiems siekti auklėtojo kvalifikacijos reikia turėti bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti priešmokyklinio ugdymo auklėtoju nėra pripažįstami.
Įgiję auklėtojo kvalifikaciją asmenys gali dirbti lopšelių, darželių auklėtojais.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju