Mokymo programos
Matematika
Valstybinis kodas: 621G10006
Kodas pagal ISCED: 51214
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Fizinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.
Neakivaizdinė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji magistrantūros studijų programa skirta rengti matematikos magistrus, darbuotojus gebančius analizuoti aplinkos reiškinius, sudaryti jų matematinius modelius bei aprašyti juos kompiuterinėmis sistemomis, suvokiančius ir mokančius taikyti mokslinio darbo metodologiją tyrimuose.
Stojantysis turi turėti bakalauro laipsnį ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji matematikos magistrai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: diferencialines lygtis, statistinį modeliavimą ir analizę, analizinę skaičių teoriją, daugiamatę statistinę analizę ir taikomuosius studijų dalykus: kvantinių sistemų teoriją, Gauso procesus, Laplaso transformaciją stochastinėje analizėje ir kt. Iš viso studijuoja 12 dalykų.
Praktika nenumatyta.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas matematikos magistro laipsnis.
Baigus matematikos magistro studijų programą studijas galima tęsti fizinių ir socialinių mokslų sričių doktorantūroje.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Matematikos magistrantūroje įgyjama matematikos magistro kvalifikacija reikalinga norint dirbti dėstytojais, mokslo darbuotojais, finansų ir logistikos specialistais.
Asmuo, įgijęs matematikos magistro kvalifikaciją, turi:
- gebėti darbe taikyti tinkamą mokslinių tyrimų metodologiją, rinkti, sisteminti, analizuoti informaciją, ją vertinti, parenkant matematinius metodus informacijai apdoroti, prognozavimui panaudojant matematinius paketus, planuoti bendrųjų matematinių gebėjimų ugdymą (matematinį mąstymą, matematinį komunikavimą, problemų sprendimą ir matematinį vidinių ir išorinių ryšių taikymą), formuoti studentų mokymosi mokytis matematikos kompetencijas, keisti matematikos mokymo kultūrą, skatinti domėjimąsi naujausiais mokslo pasiekimais, perimti mokymo ir mokslinių tyrimų pažangią patirtį, sukurti teigiamą emocinę mokymosi ir darbo aplinką, atpažinti studento poreikius, numatyti kokios pagalbos jiems reikia, planuoti, organizuoti šios pagalbos teikimą, įtraukti gabius studentus į mokslinę veiklą, skatinti juos dalyvauti seminaruose, konferencijose, projektuose, pačiam tobulinti profesinę kvalifikaciją;
- žinoti moksliniuose tyrimuose taikomas metodikas ir metodus, statistinės analizės elementus, aplinkos procesų matematinius modelius, išsilavinimo standartus ir tendencijas, socializacijos ugdymo kompetencijas, matematinio ir kompiuterinio raštingumo užduočių sudarymo technologiją, mokymo ir mokymosi stilius bei jų taikymo aplinkybes, mokymo/mokymosi faktorius;
- mokėti dirbti atsakingai, kruopščiai, savarankiškai ir greitai, organizuoti savo darbą, efektyviai bendrauti su kolegomis ir klientais.
Matematikos magistro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal matematikos magistrantūros studijų programą.
Norintiems siekti matematikos magistro kvalifikacijos reikia turėti bakalauro laipsnį.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti matematikos mokytoju nėra pripažįstami.
Įgiję matematikos magistro kvalifikaciją, asmenys gali dirbti dėstytojais profesinio rengimo centruose, kolegijose, universitetuose, mokslo darbuotojais, specialistais firmose, organizacijose ar bankuose, kur reikalingas geras matematinis pasiruošimas ir informacinių technologijų išmanymas.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Šiaulių universitetas Šiauliai Vilniaus g. 88
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju