Mokymo programos
Elektros energetikos inžinerija
Valstybinis kodas: 621H63003
Kodas pagal ISCED: 51252
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Technologijos mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.
Vakarinė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Magistrantūros studijų programa skirta rengti magistrus, turinčius energetikos sistemos struktūros, jos sudėtinių dalių, funkcionavimo, vykstančių procesų ir jų valdymo žinių, gebančius spręsti elektros gamybos, perdavimo, skirstymo ir vartojimo praktines bei mokslines problemas, nagrinėti visuomenei aktualius gamybos, aplinkosaugos ir verslo vadybos klausimus.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji elektros energijos magistrai studijuoja: energetinę sistemų analizę, informacines sistemas energetikoje, elektros sistemų patikimumą ir kokybę, elektromagnetinius pereinamuosius procesus, ir kitus dalykus, priklausomai nuo pasirenkamos specializacijos:
1. Elektromagnetinių laukų technologijų (techninę elektrodinamiką, elektromagnetinius laukus ir matavimus, elektromagnetinius laukus technologiniuose procesuose).
2. Elektros energetikos technologijų ir valdymo (elektros sistemų modeliavimą ir valdymą, atsinaujinančių šaltinių energijos konversijos technologijas, skaitmeninius relinės apsaugos ir automatikos įtaisus).
3. Energijos keitiklių technologijų (energijos keitiklių kokybę, elektromechaninių keitiklių parametrų analizę ir sintezę, elektros mašinų matematinį modeliavimą).
4. Šviesos technikos (fiziologinę optiką, šviesos įtaisus, apšvietimo įrenginius).
Iš viso studijuojama 14 dalykų.
Asmenys, neturintys elektros energijos bakalauro kvalifikacinio laipsnio, papildomai dar studijuoja elektronikos ir elektros inžinerijos studijų krypties dalykus (iš viso 12 kreditų).
Studijų programoje praktika nenumatyta.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas elektros energijos magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus Elektros energetikos inžinerijos studijų programą, studijas galima tęsti technologijos mokslų srities doktorantūros studijų programose.
Elektros energetikos inžinerijos studijų programa skirta asmenims, turintiems technologijos ar fizinių mokslų studijų krypties bakalauro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygstančią profesinę kvalifikaciją bei siekiantiems tapti elektros energijos magistrais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Elektros energijos magistro kvalifikacinis laipsnis reikalingas norint dirbti tiriamąjį, projektavimo, gamybinį-technologinį darbą elektros energetikos ir kitų pramonės šakų įmonių elektros gamybos ir tiekimo, valdymo, planavimo, marketingo padaliniuose, projektuoti naujus energetikos objektus projektavimo organizacijose, mokslinio tyrimo institutuose ir laboratorijose.
Asmuo, įgijęs elektros energijos magistro kvalifikacinį laipsnį:

funkcinės kompetencijos -
 • gebės savarankiškai atlikti elektros energetikos inžinerijos taikomojo pobūdžio tyrimus; teikti konsultacijas elektros energetikos srityje; koordinuoti elektros energetikos sistemos projektus, orientuotus į elektros sistemų inžinerijos personalo kvalifikacijos tobulinimą ir inovacijų elektros energetikoje diegimą; analizuoti elektros energetikos struktūrų veiklos rezultatus ir juos pristatyti elektros energetikos ir kitų sričių specialistų auditorijai;
 • gebės tirti, organizuoti ir valdyti sudėtingas elektros energetikos technologijas; vertinti tarpusavyje sąveikaujančių elektros sistemų valdymo ir patikimumo užtikrinimo veiksnius, įtakojančius elektros energetikos sistemos efektyvumą; nustatyti elektros energetikos sistemų atitikimo standartus;
 • gebės priimti inovatyvius sprendimus, paremtus elektros energetikos sistemų analizės ir tyrimų rezultatais, įvertinant alternatyvius sprendimo variantus, galimas ekologines, socialines ir etines veiklos pasekmes;

 • pažintinės kompetencijos -
 • gebės taikyti naujausias elektros energetikos srities ir tarpdisciplinines kontekstines žinias, bei per savarankiškus elektros energetikos sistemų tyrimus sukurtas žinias;
 • gebės įvertinti naujausias žinias elektros energetikos inžinerijos, elektros sistemų planavimo ir valdymo ar giminingose srityse ir jas pritaikyti; atrasti naujų technologijų taikymo elektros sistemai galimybes, atliekant tyrimus elektros energetikos srityje;
 • gebės kūrybiškai pritaikyti naujausias teorines žinias, mokslinių tyrimų rezultatus nuolat kintančioje elektros energetikos sistemų plėtroje; plėtoti turimas ir vystyti naujas kompetencijas, įvertinant pokyčių elektros energetikos sistemoje keliamus reikalavimus, ir siekiant artimų elektros energetikai sričių pažintinių kompetencijų kombinacijų įvairovės;

 • bendrosios kompetencijos -
 • turės analitinio, sisteminio ir kritinio mąstymo, iniciatyvumo gebėjimų, gebės spręsti problemas ir dirbti grupėje;
 • gebės bendradarbiauti su kitų organizacijų atstovais, siekiant perimti patirtį, orientuotą į veiklos tobulinimą; kritiškai vertinti naujas idėjas ir socialines normas bei santykius;
 • turės kūrybinio mąstymo gebėjimų; gebės spręsti problemas, net ir turint ribotą informaciją; turės bendrųjų kompetencijų, leidžiančių prisitaikyti prie besikeičiančių profesinės veiklos situacijų ir veiklos turinio; gebės savarankiškai mokytis pagal paties parengtą mokymosi poreikių tenkinimo planą.

 • Elektros energijos magistro kvalifikacinį laipsnį galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal elektronikos ir elektros inžinerijos studijų krypties elektros energijos šakos programas.
  Norintiems siekti elektros energijos magistro kvalifikacinio laipsnio, reikia turėti technologijos ar fizinių mokslų studijų krypties bakalauro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygstančią profesinę kvalifikaciją ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
  Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti elektros energijos srityje nėra pripažįstami.
  Įgiję elektros energijos magistro kvalifikacinį laipsnį, asmenys gali dirbti tiriamąjį, projektavimo, gamybinį-technologinį darbą įmonėse ir organizacijose.
  Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
  Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
  Kauno technologijos universitetas Kaunas K. Donelaičio g. 73
  Komentarai

  Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

  Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju