Mokymo programos
Elektronikos inžinerija
Valstybinis kodas: 621H61002
Kodas pagal ISCED: 51152
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Technologijos mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.
Vakarinė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji magistrantūros studijų programa skirta rengti magistrus, turinčius išsamių elektronikos inžinerijos teorinių ir tyrimo metodų žinių, problemų atpažinimo, formulavimo bei sprendimo gebėjimų, eksperimento planavimo, vykdymo ir dokumentavimo įgūdžių, tiriamojo bei moderniųjų technologijų diegimo patyrimo, gebančius dirbti tiriamąjį, projektavimo, ekspertinį, konsultacinį bei pedagoginį darbą įmonėse ir organizacijose.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji elektronikos inžinerijos magistrai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: skaitmeninį signalų apdorojimą, mikrobangių įrenginių teoriją ir techniką, skaičiavimo metodus ir algoritmus elektronikoje, radijo ryšio sistemas ir tinklus, skaitmeninius signalų procesorius, elektroninių įtaisų patikimumą ir gedimų fiziką, nanosekundinę elektroniką, akustoelektroninius įtaisus, ir taikomuosius studijų dalykus: elektronikos projektų valdymą, eksperimento metodologiją ir planavimą, ir kt. dalykus. Iš viso studijuojama 15 dalykų.
Studijų programoje praktika nenumatyta.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas elektronikos inžinerijos magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus Elektronikos inžinerijos studijų programą, studijas galima tęsti technologijos mokslų srities doktorantūros studijų programose.
Elektronikos inžinerijos studijų programa skirta asmenims, turintiems, elektronikos, elektros ar informatikos inžinerijos studijų krypties bakalauro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygstančią profesinę kvalifikaciją bei siekiantiems tapti elektronikos inžinerijos magistrais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Elektronikos inžinerijos magistro kvalifikacinis laipsnis reikalingas norint dirbti tiriamąjį, projektavimo, ekspertinį, konsultacinį bei pedagoginį darbą įmonėse ir organizacijose.
Asmuo, įgijęs elektronikos inžinerijos magistro kvalifikacinį laipsnį:

funkcinės kompetencijos -
 • gebės savarankiškai atlikti taikomojo pobūdžio tyrimus; teikti konsultacijas elektronikos inžinerijos srityje; koordinuoti projektus, orientuotus į kitų žmonių profesinės kvalifikacijos tobulinimą ir inovacijų diegimą; analizuoti veiklos rezultatus ir pristatyti juos specialistų ir ne specialistų auditorijai;
 • gebės tirti, organizuoti ir valdyti sudėtingus tyrimų procesus; vertinti daugelį tarpusavyje sąveikaujančių ir kintančių veiksnių, darančių įtaką tyrimų efektyvumui; nustatyti tyrimų atlikimo standartus;
 • gebės priimti inovatyvius sprendimus, paremtus veiklos analizės ir atliktų tyrimų rezultatais, įvertinant alternatyvius sprendimo variantus bei galimas socialines ir etines veiklos pasekmes;

 • pažintinės kompetencijos -
 • gebės taikyti naujausias profesinės veiklos srities ir tarpdisciplinines kontekstines žinias, taip pat per savarankiškus taikomuosius tyrimus sukurtas žinias;
 • gebės įvertinti naujausias žinias profesinės veiklos ir jai artimos ar giminingose srityse ir jas pritaikyti; atrasti naujų faktų, atliekant taikomuosius tyrimus profesinės veiklos srityje;
 • gebės kūrybiškai pritaikyti teorines žinias ir mokslinių tyrimų rezultatus nuolat kintančioje profesinėje veikloje; plėtoti turimas ir vystyti naujas kompetencijas, įvertinant besikeičiančius veiklos reikalavimus ir siekiant (artimų profesinės veiklos sričių) funkcinių ir pažintinių kompetencijų kombinacijų įvairovės;

 • bendrosios kompetencijos -
 • turės analitinio, sisteminio ir kritinio mąstymo, iniciatyvumo gebėjimų, gebės spręsti problemas ir dirbti grupėje;
 • gebės bendradarbiauti su kitų organizacijų atstovais, siekiant perimti patirtį, orientuotą į veiklos tobulinimą; kritiškai vertinti naujas idėjas ir socialines normas bei santykius;
 • turės kūrybinio mąstymo gebėjimų; gebės spręsti problemas, net ir turint ribotą informaciją; turės bendrųjų kompetencijų, leidžiančių prisitaikyti prie nuolat besikeičiančių profesinės veiklos situacijų ir veiklos turinio; gebės savarankiškai mokytis pagal paties parengtą mokymosi poreikių tenkinimo planą.

 • Elektronikos inžinerijos magistro kvalifikacinį laipsnį galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal elektronikos inžinerijos krypties studijų programas.
  Norintiems siekti elektronikos inžinerijos magistro kvalifikacinio laipsnio, reikia turėti elektronikos inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygstančią profesinę kvalifikaciją ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
  Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti elektronikos inžinerijos srityje nėra pripažįstami.
  Įgiję elektronikos inžinerijos magistro kvalifikacinį laipsnį, asmenys gali dirbti tiriamąjį, projektavimo, ekspertinį, konsultacinį bei pedagoginį darbą įmonėse ir organizacijose.
  Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
  Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
  Kauno technologijos universitetas Kaunas K. Donelaičio g. 73
  Komentarai

  Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

  Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju