Mokymo programos
Krikščioniškoji antropologinė pedagogika
Valstybinis kodas: 621V80003
Kodas pagal ISCED: 51222
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Humanitarinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.
Vakarinė: 2 m.
Neakivaizdinė: 2,5 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji magistrantūros studijų programa skirta rengti religijos mokslų magistrus, gebančius dirbti pedagoginį ir tiriamąjį darbą bendrojo lavinimo, aukštosiose mokyklose ir mokslo institutuose, atlikti įvairius su tikybos ugdymu susijusius tyrimus ir, remiantis jais, projektuoti ugdymo turinio gerinimo galimybes.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji religijos mokslų magistrai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: teologiją, Šventąjį Raštą, religijos filosofiją, pasaulio religijas ir tikėjimus, bažnytinę teisę; taikomuosius studijų dalykus: katalikų religinio ugdymo metodiką (katechezę), psichologiją ir kt.
Asmenys, kurie bakalauro studijų metu nebuvo įgiję mokytojo profesinės kvalifikacijos, studijuodami magistrantūroje papildomai dar gali studijuoti teologijos, Šventojo Rašto, katechetikos, pedagogikos, psichologijos, dalyko didaktikos dalykus ir atlikti pedagoginę praktiką (iš viso papildomų 40 kreditų).
Praktinės studijos vyksta dviem etapais: darbas auditorijose universitete ir tiriamoji praktika mokymo arba mokslo institucijose. Praktinių studijų trukmė - 4 savaitės. Jų metu susipažįstama su dorinio ugdymo (tikybos ir etikos) dalyko aktualijomis bei situacija mokykloje, naujomis tikybos dalyko programų tendencijomis, mokymo priemonių kūrimo galimybėmis, religinio ugdymo modeliavimu ir metodikomis, įtvirtinami ir tobulinami mokslinio darbo įgūdžiai, praktiškai patikrinami magistro baigiamojo mokslinio darbo tirimų rezultatai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro diplominiu moksliniu darbu. Baigusiajam suteikiamas religijos mokslų magistro kvalifikacinis laipsnis ir, jei buvo papildomai studijuoti pedagoginiai dalykai, mokytojo profesinė kvalifikacija.
Baigus religijos mokslų magistrantūros, krikščioniškosios antropologinės pedagogikos studijų programą studijas galima tęsti humanitarinių bei socialinių mokslų srities doktorantūros studijų programose.
Krikščioniškosios antropologinės pedagogikos studijų programa skirta asmenims, turintiems religijos mokslų bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir siekiantiems tapti religijos mokslų magistrais, religijotyrininkais, katalikų tikybos mokytojais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Religijos mokslų magistro, katalikų tikybos mokytojo kvalifikacija reikalinga norint dirbti katalikų tikybos mokytojo, dėstytojo, mokslo darbuotojo darbą.
Asmuo, įgijęs religijos mokslų magistro, katalikų tikybos mokytojo kvalifikaciją, turi:
- gebėti veikti žinių visuomenės terpėje, naudojantis pažangiais tyrimo metodais ir informacinėmis technologijomis, savo darbe taikyti šiuolaikinius mokymo/si metodus ir plėtoti distancinio mokymosi galimybes, tobulinti mokymosi ir jo rezultatų supratimą bei įvertinimą, tobulinti tikybos mokymo turinį (atlikti mokymo tikslų, turinio, mokymo metodų parinkimą ir įvertinimą), formuluoti tikslus ir uždavinius rengiant ir vykdant mokymo programų ir individualios pedagoginės veiklos projektus, tirti mokymosi poreikius, jų tenkinimo galimybes bei kokybę ir atlikti kitus mokslinius tyrimus, perteikti tikėjimo žinias mokiniams;
- žinoti krikščionybės mokslo istoriją, teoriją ir tiesas, katalikiškąsias dogmas, įvairius ugdymo principus, metodus ir jų taikymo būdus, šiuolaikines informacines technologijas, mokslinių tyrimų metodus ir jų pritaikymo ugdyme principus;
- mokėti bendrauti su kolegomis ir mokiniais/ studentais, kartu sprendžiant mokslines tyrimo problemas, organizuoti savo darbą, dirbti atsakingai, kruopščiai, savarankiškai ir greitai;
Religijos mokslų magistro, katalikų tikybos mokytojo kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal krikščioniškosios antropologinės pedagogikos magistrantūros studijų programą.
Norintiems siekti religijos mokslų magistro, katalikų tikybos mokytojo kvalifikacijos reikia turėti religijos mokslų bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti tikybos mokytoju nėra pripažįstami.
Įgiję religijos mokslų magistro, katalikų tikybos mokytojo kvalifikaciją asmenys gali dirbti katalikų tikybos mokytojais gimnazijose arba profesinėse mokyklose, dėstytojais kolegijose ir universitetuose bei mokslo darbuotojais universitetuose, mokslo institucijose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Lietuvos edukologijos universitetas Vilnius Studentų g. 39
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju