Mokymo programos
Chemija
Valstybinis kodas: 621F10002
Kodas pagal ISCED: 51244
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Fizinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.
Vakarinė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji magistrantūros studijų programa skirta rengti magistrus, turinčius gilių teorinių chemijos žinių, įgijusius mokslinio tiriamojo darbo įgūdžių, mokančius naudotis šiuolaikiniais cheminių junginių fizikinės ir cheminės analizės metodais, gebančius savarankiškai spręsti įvairias cheminių medžiagų sintezės ir analizės problemas bei dirbti tiriamąjį, technologinį, ekspertinį bei konsultacinį darbą chemijos pramonės, farmacijos, kosmetikos įmonėse ir įvairių su chemija bei chemijos inžinerija susijusių įmonių analitinėse ir mokslinėse laboratorijose.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji chemijos magistrai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: polimerų fizikinę chemiją, organinę chemiją, cheminių reakcijų kinetiką, spektrinę analizę, organinių junginių spektroskopiją, analitinę ir preparacinę chromatografiją, ir taikomuosius studijų dalykus: baltymų, hormonų, fermentų išskyrimo technologiją, biokatalizatorius, membraninius medžiagų išskyrimo metodus, polimerinių atliekų perdirbimą, ir kitus dalykus.
Iš viso studijuojama 15-18 dalykų.
Studijų programoje praktika nenumatyta.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas chemijos magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus Chemijos studijų programą, studijas galima tęsti fizinių mokslų srities doktorantūros studijų programose.
Chemijos studijų programa skirta asmenims, turintiems chemijos ar chemijos inžinerijos ar jai artimos fizinių mokslų studijų krypties bakalauro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygstančią profesinę kvalifikaciją bei siekiantiems tapti chemijos magistrais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Chemijos magistro kvalifikacinis laipsnis reikalingas norint dirbti tiriamąjį, technologinį, ekspertinį bei konsultacinį darbą chemijos pramonės, farmacijos, kosmetikos įmonėse ir įvairių su chemija bei chemijos inžinerija susijusių įmonių analitinėse ir mokslinėse laboratorijose.
Asmuo, įgijęs chemijos magistro kvalifikacinį laipsnį:

funkcinės kompetencijos -
 • gebės savarankiškai organizuoti ir vykdyti mokslinius ir taikomuosius tyrimus, taikant šiuolaikinius instrumentinės analizės metodus; analizuoti, apibendrinti ir pristatyti gautuosius rezultatus;
 • gebės organizuoti ir valdyti sudėtingus cheminių medžiagų sintezės procesus ir jų analizės metodus; teikti konsultacijas ir koordinuoti naujus projektus;
 • gebės priimti inovatyvius sprendimus, įvertinant alternatyvius variantus bei galimas socialines ir etines veiklos pasekmes;

 • pažintinės kompetencijos -
 • mokės kritiškai įvertinti ir kūrybiškai taikyti naujausias teorines žinias apie cheminių medžiagų sintezės procesus ir jų analizės metodus, mokslinių tyrimų rezultatus, tyrimų organizavimą ir optimizavimą, naudojamų medžiagų savybes ir taikymo galimybes, darbų saugos ir aplinkosaugos reikalavimus;
 • mokės plėsti savo profesinės veiklos kompetencijas, nuolat papildant turimas žinias naujomis, iš veiklos praktikos ir mokymosi gaunamomis žiniomis;
 • mokės plėtoti fundamentaliuosius ir taikomuosius mokslo tyrimus, siekiant tinkamai atsakyti globalios ir dinamiškos aplinkos iššūkiams;

 • bendrosios kompetencijos -
 • turės analitinio, sisteminio ir kritinio mąstymo, iniciatyvumo gebėjimų, gebės spręsti problemas ir dirbti grupėje;
 • gebės bendradarbiauti su kitų organizacijų atstovais, siekiant perimti patirtį, orientuotą į veiklos tobulinimą; kritiškai vertinti naujas idėjas ir socialines normas bei santykius;
 • turės kūrybinio mąstymo gebėjimų; gebės spręsti problemas, net ir turint ribotą informaciją; turės bendrųjų kompetencijų, leidžiančių prisitaikyti prie nuolat besikeičiančių profesinės veiklos situacijų ir veiklos turinio; gebės savarankiškai mokytis pagal paties parengtą mokymosi poreikių tenkinimo planą.

 • Chemijos magistro kvalifikacinį laipsnį galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal chemijos krypties studijų programas.
  Norintiems siekti chemijos magistro kvalifikacinio laipsnio, reikia turėti chemijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygstančią profesinę kvalifikaciją ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
  Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti chemijos srityje nėra pripažįstami.
  Įgiję chemijos magistro kvalifikacinį laipsnį, asmenys gali dirbti tiriamąjį, technologinį, ekspertinį bei konsultacinį darbą chemijos pramonės, farmacijos, kosmetikos įmonėse ir įvairių su chemija bei chemijos inžinerija susijusių įmonių analitinėse ir mokslinėse laboratorijose.
  Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
  Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
  Kauno technologijos universitetas Kaunas K. Donelaičio g. 73
  Komentarai

  Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

  Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju