Mokymo programos
Ekonomika
Valstybinis kodas: 621L10013
Kodas pagal ISCED: 51231
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.
Neakivaizdinė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji magistrantūros studijų programa skirta rengti ekonomistus, suvokiančius ekonominių procesų modeliavimo esmę, principus, metodus ir būdus, gebančius rengti ekonomiškai pagrįstus ūkio subjekto veiklos strateginius planus ir scenarijus, spręsti bendras socialines-ekonomines problemas.
Stojantysis turi turėti bakalauro laipsnį ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Priimami ir kitų studijų programų bakalaurai, kurie privalo išklausyti 20 kreditų apimties išlyginamųjų studijų dalykus.
Būsimieji ekonomikos magistrai studijuoja gilinamųjų studijų specialybės dalykus: mikroekonominę analizę, finansų analizės metodus, projektų analizę, mokslinio tiriamojo darbo organizavimą, makroekonomikos procesus, audito teoriją ir praktiką, o priklausomai nuo pasirenkamos specializacijos studijuoja:
1. Finansai ir bankininkystė (finansų rinkas, bankų aktyvų ir pasyvų valdymą, investuotojų elgseną, finansų valstybinį reguliavimą),
2. Ekonominė analizė ir planavimas (valstybės socialinę-ekonominę politiką, aplinkosaugos ekonominę politiką, ekonomines informacines sistemas, darnų ekonomikos vystymąsi).
Praktika nenumatyta.
Studijų programa baigiama baigiamuoju (magistro moksliniu) darbu. Baigusiajam suteikiama ekonomikos magistro laipsnis.
Baigus ekonomikos studijų programą studijas galima tęsti socialinių mokslų krypties doktorantūros studijose.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Ekonomikos magistro kvalifikacija reikalinga norint dirbti ekonomisto darbą.
Asmuo, įgijęs ekonomikos magistro kvalifikaciją, turi:
- žinoti naujausią ekonomikos mokslo turinį, tyrimų metodologiją ir konkrečius metodus, ūkio subjekto veiklos įvertinimo šiuolaikinius modelius, veiksnių, įtakojančių įmonės ūkinę veiklą nustatymo galimybes ir būdus, ekonominių išteklių optimizavimo metodus.
- gebėti atlikti ekonominius tyrimus taikat šiuolaikinius mokslinius tyrimo metodus, tobulinti ekonomines koncepcijas ir metodikas, naudojamas nacionalinės ir tarptautinės prekių, paslaugų bei darbo rinkos būklei ir pokyčiams suprasti, aprašyti, konsultuoti ir taikyti žinias, formuluojant dabarties ekonominę politiką ar būsimų ekonominių problemų sprendimus. Jis taip pat turi gebėti nustatyti optimalų ekonominių išteklių, būtinų ūkio subjekto gamybinei programai įgyvendinti, dydį, vertinti verslo riziką, įgyvendinant ūkio subjekto veiklos strategiją bei pasirenkant optimalius finansavimo šaltinius, spręsti netipines bendras ekonomines problemas.
- mokėti dirbti atsakingai, kruopščiai, savarankiškai ir greitai, organizuoti savo darbą, efektyviai bendrauti su kolegomis klientais, nuolat mokytis, tobulinti įgytas žinias ir gebėjimus.
Ekonomikos magistro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal ekonomikos studijų programą.
Norintiems siekti ekonomikos magistro kvalifikacijos reikia turėti bakalauro laipsnį.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti ekonomistu nėra pripažįstami.
Įgiję ekonomikos magistro kvalifikaciją, asmenys gali dirbti ekonomikos vyriausiuoju specialistu ar padalinio vadovu, ekonomikos ir finansų analitiku, investicinių ir kitų projektų vadovu verslo įmonėse, bankuose, lizingo kompanijose, savivaldybės ar kitose valstybinėse institucijose, finansų maklerio įmonėse.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Šiaulių universitetas Šiauliai Vilniaus g. 88
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju