Mokymo programos
Ekonomika
Valstybinis kodas: 621L10008
Kodas pagal ISCED: 51231
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.
Vakarinė: 2 m.
Neakivaizdinė: 2,5 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji magistrantūros studijų programa skirta rengti magistrus, turinčius naujausių ekonomikos ir tyrimų metodologijos žinių, gebančius taikyti ekonomikos modelius bei analitinius ir tarpdisciplininių tyrimų metodus, siekiant efektyvaus įmonių valdymo bei valstybės institucijų veiklos tobulinimo, ir dirbti mokslinį-tiriamąjį, analitinį, konsultacinį ar ekonominio pobūdžio darbą įmonėse ir organizacijose.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji ekonomikos magistrai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: visuotinės kokybės ir darnaus vystymosi ekonomiką, strateginio valdymo metodologiją, ekonomikos teorijas, finansų institucijų ekonomiką, konkurencijos analizę ir prognozavimą projektų valdymą, konkurencinį marketingą, ir taikomuosius studijų dalykus, priklausomai nuo pasirenkamos specializacijos:
1. Apskaitos ir audito (strateginę valdymo apskaitą, auditą, vidaus auditą ir apskaitos teorijas).
2. Draudimo ir bankininkystės (pasaulinius finansus, komercinę ir investicinę bankininkystę, draudimą ir rizikos valdymą, bankų aktyvų ir pasyvų valdymą).
3. Marketingo (globalinį, santykių, tarpkultūrinį ir viešąjį marketingą).
4. Rinkų organizacijos (sandorių ekonomiką, vyriausybinį verslo rinkų reguliavimą, verslo rinkų konkurencinę politiką, pramonės organizaciją).
5. Tarptautinės ekonomikos ir prekybos (tarptautines finansų rinkas, Europos rinkos ypatumus, tarptautinės prekybos ekonomiką, Europos sąjungos konkurencingumo ir sanglaudos ekonomiką).
6. Verslo ekonomikos (verslo logistiką, kontrolingą, plėtros ekonomiką, inovacijų ekonominį vertinimą).
Iš viso studijuojama 12 dalykų.
Asmenys, neturintys ekonomikos bakalauro kvalifikacinio laipsnio, studijuodami magistrantūroje papildomai dar studijuoja ekonomikos specialaus lavinimo dalykus (iš viso papildomi 16 kreditų).
Studijų programoje praktika nenumatyta.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas ekonomikos magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus Ekonomikos studijų programą, studijas galima tęsti socialinių mokslų srities doktorantūros studijų programose.
Ekonomikos studijų programa skirta asmenims, turintiems ekonomikos ar vadybos ir verslo administravimo studijų krypties bakalauro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygstančią profesinę kvalifikaciją bei siekiantiems tapti ekonomikos magistrais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Ekonomikos magistro kvalifikacinis laipsnis reikalingas norint dirbti mokslinį-tiriamąjį, analitinį, konsultacinį ar ekonominio pobūdžio darbą įmonėse ir organizacijose.
Asmuo, įgijęs ekonomikos magistro kvalifikacinį laipsnį:

funkcinės kompetencijos -
 • gebės integruoti žinias sprendžiant ekonomines problemas, formuluoti ekonominius argumentus, turint ribotą informaciją ir prisiimant socialinę ir etinę atsakomybę; vertinti ekonomikos ryšius su kitais socialiniais ir humanitariniais mokslais;
 • gebės vertinti ekonomines idėjas, giliai išanalizuoti pagrindines ekonomines teorijas bei pateikti kritišką ekonominę argumentaciją pasirinktoje tematikoje;
 • gebės kritiškai vertinti vyriausybės politiką ir šalies, kitų šalių bei globalios ekonomikos veikimą;
 • gebės giliai suprasti ir kūrybiškai taikyti pagrindines ekonomines teorijas verslo valdymo funkcinių sričių problemų sprendimuose; vertinti verslo išteklius, jų vadybą, vartotojų lūkesčius ir jų tenkinimo būdus bei priimti sprendimus;
 • gebės aiškiai ir ambicingai perteikti savo ekonomines žinias, logiką ir išvadas specialistų ir ne specialistų auditorijai;

 • pažintinės kompetencijos -
 • mokės spręsti netipinius kompleksinius ekonominius uždavinius naujose ir nepažįstamose aplinkose, derinant tarpdisciplinines žinias; integruoti žinias ir valdyti sudėtingas ekonomines situacijas, kai nėra išsamios ir apibrėžtos informacijos;
 • gebės taikyti strateginį mąstymą, įvertinus galimybes ir pasekmes; įvertinti lūkesčius ir netikėtumus, planuojant ekonominius veiksmus;
 • gebės taikyti sisteminį ir dinaminį požiūrį, priimant ekonominius sprendimus;

 • bendrosios kompetencijos -
 • turės analitinio, sisteminio ir kritinio mąstymo, iniciatyvumo gebėjimų, gebės spręsti problemas ir dirbti grupėje;
 • gebės bendradarbiauti su kitų organizacijų atstovais, siekiant perimti patirtį, orientuotą į veiklos tobulinimą; kritiškai vertinti naujas idėjas ir socialines normas bei santykius;
 • turės kūrybinio mąstymo gebėjimų; gebės spręsti problemas, net ir turint ribotą informaciją; turės bendrųjų kompetencijų, leidžiančių prisitaikyti prie nuolat besikeičiančių profesinės veiklos situacijų ir veiklos turinio; gebės savarankiškai mokytis pagal paties parengtą mokymosi poreikių tenkinimo planą.

 • Ekonomikos magistro kvalifikacinį laipsnį galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal ekonomikos krypties studijų programas.
  Norintiems siekti ekonomikos magistro kvalifikacinio laipsnio, reikia turėti ekonomikos bakalauro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygstančią profesinę kvalifikaciją ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
  Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti ekonomikos srityje nėra pripažįstami.
  Įgiję ekonomikos magistro kvalifikacinį laipsnį, asmenys gali dirbti mokslinį-tiriamąjį, analitinį, konsultacinį ar ekonominio pobūdžio darbą įmonėse ir organizacijose.
  Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
  Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
  Kauno technologijos universitetas Kaunas K. Donelaičio g. 73
  Komentarai

  Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

  Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju