Mokymo programos
Aplinkosaugos inžinerija
Valstybinis kodas: 621H17001
Kodas pagal ISCED: 51285
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Technologijos mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.
Vakarinė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Magistrantūros studijų programa skirta rengti magistrus, turinčius gilių fundamentinių ir taikomųjų aplinkos procesų ir inžinerijos žinių, gebančius organizuoti ir vykdyti aplinkosaugos technologijų diegimo ir eksploatavimo darbus, analizuoti ir vertinti šių technologijų veiksmingumą, taikyti aplinkos kokybės vertinimo ir taršos prevencijos metodus bei priemones, taip pat turinčius įgūdžių, taikant šiuolaikinės instrumentinės analizės metodus, atlikti sudėtingus laboratorinius tyrimus, apdoroti mokslinę, techninę ir teisinę informaciją, taikyti informacines technologijas aplinkosaugos procesų kontrolei, gebančius dirbti tiriamąjį, technologinį, ekspertinį, konsultacinį darbą užterštų vandenų valymo, dujinių išlakų kenksmingumo šalinimo ar atliekų tvarkymo įmonėse, įvairiose pramonės šakose diegti ir eksploatuoti aplinkai draugiškas technologijas, organizuoti konsultacines aplinkosaugos paslaugas, vertinti ir prognozuoti aplinkos būklę.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji aplinkos inžinerijos magistrai studijuoja: aplinkos monitoringą, pramonės taršos prevenciją, aplinkosaugos organizavimą ir teisę, cheminės analizės metodus aplinkosaugoje, aplinkos chemiją, atmosferos teršalų šalinimo technologijas ir įrengimus, dirvožemio apsaugą, aplinkos informacines sistemas ir kt. dalykus.
Iš viso studijuojama 11 dalykų.
Studijų programoje praktika nenumatyta.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas aplinkos inžinerijos magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus Aplinkosaugos inžinerijos studijų programą, studijas galima tęsti technologijos mokslų srities doktorantūros studijų programose.
Aplinkosaugos inžinerijos studijų programa skirta asmenims, turintiems aplinkos inžinerijos ar jai artimos technologijos mokslų studijų krypties bakalauro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygstančią profesinę kvalifikaciją bei siekiantiems tapti aplinkos inžinerijos magistrais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Aplinkos inžinerijos magistro kvalifikacinis laipsnis reikalingas norint dirbti tiriamąjį, technologinį, ekspertinį, konsultacinį darbą užterštų vandenų valymo, dujinių išlakų kenksmingumo šalinimo, atliekų tvarkymo įmonėse, diegti ir eksploatuoti aplinkai draugiškas technologijas, vertinti ir prognozuoti aplinkos būklę.
Asmuo, įgijęs aplinkos inžinerijos magistro kvalifikacinį laipsnį:

funkcinės kompetencijos -
 • gebės savarankiškai atlikti taikomojo pobūdžio aplinkos užterštumo ir technologinių įrenginių tyrimus; teikti konsultacijas profesinės veiklos srityje: koordinuoti projektus, orientuotus į aplinkosauginių įrenginių projektavimą, aplinkos būklės ir poveikio aplinkai vertinimą, tyrimus ir inovacijų diegimą; analizuoti tyrimų rezultatus ir pristatyti juos auditorijai;
 • gebės tirti, organizuoti, valdyti sudėtingus aplinkosaugos technologinius ir administracinius procesus; vertinti daugelį tarpusavyje sąveikaujančių ir kintančių veiksnių, darančių įtakų aplinkosaugos efektyvumui;
 • gebės priimti inovatyvius sprendimus, paremtus aplinkos stebėsenos ir technologinių procesų analizės, atliktų tyrimų rezultatais, įvertinant alternatyvius sprendimo variantus bei galimas socialines ir ekonomines veiklos pasekmes;

 • pažintinės kompetencijos -
 • gebės taikyti naujausias aplinkosaugos inžinerijos ir tarpdisciplinines kontekstines žinias, taip pat per savarankiškus taikomuosius tyrimus sukurtas žinias;
 • gebės įvertinti naujausias žinias aplinkos inžinerijos ir jai artimose srityse ir jas pritaikyti; atrasti naujų faktų, atliekant taikomuosius tyrimus aplinkos inžinerijos srityje;
 • gebės kūrybiškai pritaikyti teorines žinias ir mokslinių tyrimų rezultatus nuolat kintančioje aplinkosaugos technologinėje ir organizacinėje veikloje; nuolat plėtoti turimas ir vystyti naujas kompetencijas, įvertinant veiklos pokyčių keliamus reikalavimus, siekiant artimų profesinės veiklos sričių funkcinių ir pažintinių kompetencijų kombinacijų įvairovės.

 • bendrosios kompetencijos -
 • turės analitinio, sisteminio, kritinio mąstymo, iniciatyvumo gebėjimų, gebės spręsti problemas ir dirbti grupėje;
 • gebės bendradarbiauti su kitų organizacijų atstovais, siekiant perimti patirtį; kritiškai vertinti naujas idėjas, socialines normas ir santykius;
 • turės kūrybinio mąstymo gebėjimų; gebės spręsti problemas, net ir turint ribotą informaciją; turės bendrųjų kompetencijų, leidžiančių prisitaikyti prie besikeičiančių profesinės veiklos situacijų ir veiklos turinio; gebės mokytis savarankiškai.

 • Aplinkos inžinerijos magistro kvalifikacinį laipsnį galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal bendrosios inžinerijos krypties aplinkos inžinerijos šakos studijų programas.
  Norintiems siekti aplinkos inžinerijos magistro kvalifikacinio laipsnio, reikia turėti aplinkos inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygstančią profesinę kvalifikaciją ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
  Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti aplinkos inžinerijos srityje nėra pripažįstami.
  Įgiję aplinkos inžinerijos magistro kvalifikacinį laipsnį, asmenys gali dirbti tiriamąjį, technologinį, ekspertinį, konsultacinį darbą užterštų vandenų valymo, dujinių išlakų kenksmingumo šalinimo, atliekų tvarkymo įmonėse, diegti ir eksploatuoti aplinkai draugiškas technologijas, organizuoti konsultacines aplinkosaugos paslaugas, vertinti ir prognozuoti aplinkos būklę.
  Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
  Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
  Kauno technologijos universitetas Kaunas K. Donelaičio g. 73
  Komentarai

  Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

  Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju