Mokymo programos
Kraštotvarka
Valstybinis kodas: 621K13001
Kodas pagal ISCED: 51258
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Technologijos mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.
Vakarinė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji magistrantūros studijų programa skirta rengti magistrus, turinčius išsamių teorinių metodologinių žinių ir praktinių gebėjimų organizuoti žmonių veiklą teritorijoje, kurti kultūrinį kraštovaizdį bei tvarkyti aplinką, gebančius mokslo žiniomis grįsti savo kūrybos idėjas, savarankiškai vykdyti mokslo tiriamuosius darbus, rengti krašto erdvinio tvarkymo ir kultūrinio kraštovaizdžio formavimo bendruosius, detaliuosius ir specialiuosius planus, dirbti tiriamąjį, projektavimo, vadybinio pobūdžio darbą įmonėse ir organizacijose.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji kraštotvarkos magistrai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: rekreacinę kraštotvarką, kraštotvarkos teisę, želdynų biokonstrukcijų formavimą, kraštovaizdžio vertybių apsaugą, poveikio aplinkai vertinimą, kraštovaizdžio kompiuterinį projektavimą, ir taikomuosius studijų dalykus: mokslinių ir ikiprojektinių tyrimų metodiką, ir kt. dalykus, priklausomai nuo pasirenkamos specializacijos:
1. Kaimo kraštotvarkos (agroekologiją, agrožemėtvarką, miškotvarką, vandentvarką, kaimo kraštovaizdžio renovaciją).
2. Konservacinės kraštotvarkos (saugomų teritorijų kraštotvarką, teritorijų rekultivaciją).
3. Kraštovaizdžio architektūros (sodų ir parkų meną, kraštovaizdžio kompleksų architektūrinį formavimą).
Iš viso studijuojama 18 dalykų.
Studijų metu atliekama praktika. Bendra praktikos trukmė - 4 savaitės. Jos metu susipažįstama su kraštotvarkos, architektūros, urbanistikos, paveldosaugos projektų rengimo, aptarimo, derinimo, tvirtinimo ir realizavimo procedūra projektavimo, derinimo, inspektūros ir statybinėse institucijose, suteikiamos žinios apie šių institucijų teisinę, organizacinę ir praktinę veiklą, atliekama pažintinė projektavimo proceso procedūros analizė, reikalinga praktinėms projektavimo problemoms spręsti ir įvertinti, ir pasirengiama kraštotvarkos problemų analizavimui. Atlikus tyrimus, apibendrinami rezultatai ir parengiamas individualų konkrečių praktinių problemų apžvalgos ir įvertinimo darbas, praktiškai patikrinami magistro baigiamojo darbo eksperimentiniai rezultatai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas kraštotvarkos magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus Kraštotvarkos studijų programą, studijas galima tęsti aplinkos inžinerijos ir kraštotvarkos doktorantūros studijų programose.
Kraštotvarkos studijų programa skirta asmenims, turintiems architektūros bakalauro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygstančią profesinę kvalifikaciją bei siekiantiems tapti kraštotvarkos magistrais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Kraštotvarkos magistro kvalifikacinis laipsnis reikalingas norint dirbti tiriamąjį, projektavimo, vadybinio pobūdžio darbą įmonėse ir organizacijose.
Asmuo, įgijęs kraštotvarkos magistro kvalifikacinį laipsnį:

funkcinės kompetencijos -
 • gebės savarankiškai atlikti mokslo tiriamuosius darbus; parengti mokslo žiniomis pagrįstus kraštovaizdžio formavimo ir aplinkos tvarkymo darbus;
 • gebės taikyti praktines žinias kraštovaizdžio kokybei vertinti, kultūriniam kraštovaizdžiui formuoti ir aplinkai tvarkyti;
 • gebės vadovauti tiriamųjų darbų bei kraštotvarkinio planavimo koletyvams; darbuotis mokslo bei mokymo įstaigose;

 • pažintinės kompetencijos -
 • gebės pagrįsti mokslo žiniomis savo kūrybines idėjas;
 • * gebės taikyti dalykines žinias šiose pagrindinėse kraštotvarkos veiklos kryptyse: socialinė-ekonominė plėtra, teritorinis veiklos organizavimas; gamtonauda, kraštovaizdžio formavimas;

  bendrosios kompetencijos -
 • turės analitinio, sisteminio ir kritinio mąstymo, iniciatyvumo gebėjimų, gebės spręsti problemas ir dirbti grupėje;
 • gebės bendradarbiauti su kitų organizacijų atstovais, siekiant perimti patirtį, orientuotą į veiklos tobulinimą; kritiškai vertinti naujas idėjas ir socialines normas bei santykius;
 • turės kūrybinio mąstymo gebėjimų; gebės spręsti problemas, net ir turint ribotą informaciją; turės bendrųjų kompetencijų, leidžiančių prisitaikyti prie nuolat besikeičiančių profesinės veiklos situacijų ir veiklos turinio; gebės savarankiškai mokytis pagal paties parengtą mokymosi poreikių tenkinimo planą.

 • Kraštotvarkos magistro kvalifikacinį laipsnį galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal kraštotvarkos krypties studijų programas.
  Norintiems siekti kraštotvarkos magistro kvalifikacinio laipsnio, reikia turėti kraštotvarkos bakalauro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygstančią profesinę kvalifikaciją ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
  Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti kraštotvarkos srityje nėra pripažįstami.
  Įgiję kraštotvarkos magistro kvalifikacinį laipsnį, asmenys gali dirbti tiriamąjį, projektavimo, vadybinio pobūdžio darbą įmonėse ir organizacijose.
  Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
  Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
  Kauno technologijos universitetas Kaunas K. Donelaičio g. 73
  Komentarai

  Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

  Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju